Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiect

Titlul proiectului: ” ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII INA PRIVIND DEZVOLTAREA DE STUDII/ANALIZE CU IMPACT ASUPRA SISTEMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ” cod SMIS 127558, cod SIPOCA 617


PREZENTAREA PROIECTULUI

Beneficiar:  Institutul Naţional de Administraţie (INA) 
Parteneri:    Secretariatul General al Guvernului (SGG) 
                    Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)
(Acord de parteneriat nr. 4623/25.07.2019 între INA, SGG, ANFP)

Proiectul beneficiază de asistență tehnică din partea Grupului Băncii Mondiale, în baza Acordului încheiat în data de 20.10.2019 între INA şi World Bank Group (WBG).

Sursa de finanțare: Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (Componenta 1IP12/2018)
Perioada de implementare: 41 de luni (13.08.2019 – 13.09.2023)
Valoarea totală a proiectului:
6.182.472,73 lei din care 5.774.803,01 lei valoare eligibilă nerambursabilă (bugetul ANFP este în valoare de  204.586,40 lei). 


PROIECTUL ÎȘI PROPUNE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacității actorilor implicați în procesul de formulare a propunerilor de politici publice, bazate pe dovezi, în domeniul formării profesionale pentru administrația publică, proces strategic de resurse umane, esențial pentru dezvoltarea unui corp de funcționari publici profesionist, și dezvoltat în colaborare între ANFP și INA în baza competențelor partajate prevăzute la art. 401 alin. (1) din Codul Administrativ.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
Creșterea capacității instituționale prin:

 • realizarea unei analize/cercetări cu privire la nevoile de formare pentru personalul din administrația publică și cu privire la piața de formare pentru administrația publică; elaborarea unui studiu pentru dezvoltarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrația publică 2020-2027;
 • realizarea unei analize privind impactul reglementărilor din domeniul formării profesionale;
 • dezvoltarea a două metodologii pentru: 1) monitorizarea și 2) evaluarea și măsurarea impactului formării și perfecționării profesionale.

Promovarea bunelor practici în administrația publică și încurajarea schimbului de experiență și a networkingului prin:

 • crearea și operaționalizarea Rețelei Naționale a Furnizorilor de Formare pentru Administrația Publică (ReForm);
 • crearea unei baze de date cu furnizorii de formare pentru administrația publică; organizarea de evenimente în cadrul rețelei;
 • diminuarea discrepanțelor existente în aplicarea politicilor de resurse umane, atât între diferitele categorii ale acestora, cât și între instituții publice;
 • dezvoltarea unor mecanisme moderne și inovative de management al resurselor umane care să sprijine procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice în domeniu;
 • dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu indicatorii de performanță și politicile de salarizare pentru administrația publică;
 • contribuție la asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
 • îmbunătățirea aplicării legislației în domeniul salarizării unitare a personalului din administrația publică;
 • îmbunătățirea coordonării și comunicării între instituțiile publice care au atribuții în domeniul managementului resurselor umane din administrația publică.

Dezvoltarea de competențe profesionale prin:

 • dezvoltarea și organizarea unui program pilot de formare specializată destinat mentorilor, în sistem blended learning, pentru 50 de persoane cu atribuții în domeniul resurselor umane din autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale și realizarea cadrului general aplicabil ulterior;
 • dezvoltarea și organizarea unui program de formare pilot, pentru 50 de persoane nou intrate în sistemul administrației publice, folosind metode de blended learning – cu o durată de 1 luna, program intensiv de formare și realizarea cadrului general aplicabilaulterior.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI

Prezentarea rolului ANFP în cadrul proiectului SIPOCA 617

ACTIVITATEA 1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Partenerul ANFP contribuie la asigurarea managementului de proiect, prin îndeplinirea atribuțiilor specifice rolurilor membrilor din echipa de proiect pentru activitățile care revin ANFP prevăzute în cererea de finanțare și de susținere și suport tehnic pentru activitățile derulate de către INA și/sau SGG, în toate etapele de realizare a subactivităților aferente.

ACTIVITATEA 3 - REALIZAREA UNEI ANALIZE/CERCETARI CU PRIVIRE LA NEVOILE DE FORMARE PENTRU PERSONALUL DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA SI CU PRIVIRE LA PIAȚA DE FORMARE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICA. (SUBACTIVITATEA 3.3 CREAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA UNUI INSTRUMENT ONLINE DE CONSULTARE PUBLICĂ)

Rolul partenerului ANFP în cadrul acestei activități/subactivități, prin  experții din cadrul echipei de management, se referă la:
· elaborarea și transmiterea de observaţii/ propuneri/ recomandări, sau după caz, puncte de vedere sau opinii de specialitate la solicitarea beneficiarului proiectului;
· participarea la întâlnirile organizate pentru derularea acestei activități/subactivități;
· comunicarea și colaborarea cu reprezentanții beneficiarului și ai Băncii Mondiale;
· colectarea de date din instituție;
· realizarea de rapoarte interne vizând prop. de validare a livrabilelor de către direcțiile de specialitate și conducerea ANFP, după caz;
         
ACTIVITATEA 5 - REALIZAREA UNEI ANALIZE PRIVIND IMPACTUL REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL FORMARII PROFESIONALE (SUBACTIVITATEA NR. 5.1 – Realizarea  unei analize)

Rolul partenerului ANFP în cadrul acestei activități/subactivități, prin  experții din cadrul echipei de management, se referă la:
· elaborarea și transmiterea de observaţii/propuneri/recomandări, sau după caz, puncte de vedere sau opinii de specialitate la solicitarea beneficiarului proiectului;
· participarea la întâlnirile organizate pentru derularea acestei activități/subactivități;
· comunicarea și colaborarea cu reprezentanții beneficiarului și ai Băncii Mondiale;
· colectarea de date din instituție;
· realizarea de rapoarte interne vizând propunerea de validare a livrabilelor de către direcțiile de specialitate și conducerea ANFP, după caz.

Rolul ANFP în cadrul celorlalte activități din proiect, prin experții din cadrul echipei de management, este de analiză, participare și acordare de suport tehnic, la solicitarea beneficiarului, pentru toate etapele de realizare a subactivităților aferente.

Comunicat de presă

REZULTATE AȘTEPTATE
REZULTAT I DE PROIECT:
· proiectul de Strategie privind formarea profesională pentru administraţia publică 2023-2029 elaborat;
REZULTAT II DE PROIECT:
· două metodologii pentru a). monitorizarea şi 2). evaluarea şi măsurarea impactului formării şi perfecţionării profesionale elaborate şi testate;
REZULTAT III DE PROIECT:
· cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale mentorilor şi ale personalului nou intrat în autorităţile şi instituţiile publice.