Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Proiecte încheiate

Proiecte cu finanțare externă implementate

 

- Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, Cod 3.1.107

Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+ 129690

Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică, SIPOCA 136

- Întărirea capacității ina privind dezvoltarea de studii/analize cu impact asupra sistemului de formare profesională în administrația publică, cod SMIS 127558, cod SIPOCA 617

Transparență și competență în sectorul public, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870

Consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cod proiect 20 RO 04

- Proiect Student activ – PRO-ACTIV 2020!

- Consolidarea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniu, în vederea creșterii calității serviciului public de poliție locală”, cod SMIS 129988, cod SMIS SIPOCA 722

- ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741

- „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031 

Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact ”Cod SIPOCA: 25

-”Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin cooperarea partenerilor sociali din sectorul public”

- ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod proiect: 1.1.005

- „e - ANFP - întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

- „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale" Cod SMIS 48159

- „Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene” Cod SMIS 48106

- „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar” Cod SMIS 32862, proiect derulat în parteneriat cu ANFP

- „Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici", ID proiect 2012/104611, proiect inanţat printr-un Grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit

- „Cresterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” Cod SMIS 35032 – proiect finanţat prin FSE-PODCA

- "Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare" Cod SMIS 32582

„Cresterea capacitatii functionarilor publici din cadrul MAPN si ANFP de a gestiona procesele de management strategic si de proiect in contextul dezvoltarii si intaririi rolului functiei publice”

- „Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică program naţional de certificare a funcţionarilor publici”, cod SMIS 2773  

- „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” , cod SMIS 4376

„Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale”, cod SMIS 2275 - Proiect în parteneriat cu Agenţia Naţională a Romilor

- PHARE RO 9804.05.01 Sprijin acordat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru proiectarea şi implementarea reformei funcţiei publice

PHARE RO 01.06.04 Elaborarea şi implementarea de mecanisme pentru aplicarea completă a Legii privind Statutul Funcţionarilor Publici

Proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.01 Asistenţa tehnică pentru elaborarea specificaţiilor tehnice pentru proiectul PHARE 2004/016-772.01.03.01.03. – contract de achiziţii - „Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul funcţiei publice din România – crearea sistemului informaţional integrat”

 - Proiectul PHARE 2004/016-772.01.03.01.03 „Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul funcţiei publice din România – crearea sistemului informaţional integrat” (contract de achiziţii)

PHARE 2004/016-772.01.03.01.02 Implementarea Reformei Funcţiei Publice (asistenţă tehnică)

PHARE 2005/017-553-01.03.01– Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul funcţiei publice din România (asistenţă tehnică)

Asistenţă pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în domeniul reformei funcţiei publice

Strategia Sistemului Informatic pentru Managementul Resurselor Umane

Sprijin pentru Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – Planificarea Resurselor Umane, stabilirea unui model de raportare a datelor privind salarizarea funcţionarilor publici

Programul de Împrumuturi Ajustate Structurale pentru Reforma din România: PAL 1, PAL 2, PAL 3

- Studiu comparativ privind salarizarea în sectorul public şi privat din România

Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui sistem unitar de salarizare

Proiecte cu finanţare externă implementate în calitate de partener

Proiecte din fonduri europene

- I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)"

„Legislație, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”, Sursa de finanţare: Comisia Europeană 

- "Guvernare incluzivă", Sursa de finanțare: Programul RO10-CORAI, finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

- "Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV", Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

- „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media”, sursa de finanţare: Granturile Spaţiul Economic European 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

- „Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”

- „Servicii publice de calitate pentru persoane aflate în situaţii vulnerabile"

"Informare şi consultare – baza pentru participarea responsabilă şi activă a angajaţilor din sectorul public"

"Promovarea achizitiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea achizitorilor publici" cod SMIS 1203 (parteneriat cu Ministerul Mediului si Padurilor)

Materiale:

/DocumenteEditor/Upload/Manual achizitii verzi.doc
/DocumenteEditor/Upload/Train The Trainers - Suport curs.doc

- Politici etice : mecanisme şi instrumente 

Proiecte PHARE

- PHARE 2003/005-551.01.05/04 - Transparenţă şi etică în administraţia publică - grant

- PHARE 2004/016-772.01.02/03 - Observatorul instituţiei prefectului- grant

- Proiectul PHARE 2005/ 017-553-01.02/02 - „Transparenţă şi participare în administraţia publică”- grant

- PHARE 2006/018-147.01.02/02/DEM 21 - Carta cetăţenilor – grant

- PHARE 2006/018-147/01.05.03 (RO06/IB/JH 05) - Continuarea luptei impotriva coruptiei in administratia publica- twinning

- Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei româneşti în vederea realizării descentralizării financiare”- PHARE RO 2002/IB/OT-01

- Facilitatea de tranzitie 2007/19343.01.11/AC 16 - Corupţia ne priveşte pe toţi!