Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

CE ESTE FUNCŢIA PUBLICĂ?

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice.

DE CÂTE TIPURI SUNT FUNCŢIILE PUBLICE?

     Funcţii publice de stat sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul:
- ministerelor
- organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale (ex.: agenţii, autorităţi etc)
- structurilor de specialitate ale Administraţiei Prezidenţiale (ex.: Cancelaria Ordinelor)
- structurilor de specialitate ale Parlamentului României
- autorităţilor publice autonome prevăzute în Constituţia României şi altor autorităţi administrative autonome, precum şi în cadrul structurilor autorităţii judecătoreşti

     Funcţii publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul:
- instituţiei prefectului
- serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ - teritoriale, precum şi instituţiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale (ex.: direcţii, agenţii etc.)

     Funcţii publice locale sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul:
- aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora (ex.: primării, consilii judeţene, servicii publice locale - taxe şi impozite, evidenţa persoanelor etc.)

CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A OCUPA O FUNCŢIE PUBLICĂ?

- cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
- îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
- îndeplinirea condiţiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

* În cazul în care printre condiţiile specifice este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.
* Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023. 
* Prin excepţie, funcţiile publice de conducere de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale organizate la nivelul comunelor şi oraşelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condiţiile legii, de persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.


CARE SUNT CONDIŢIILE MINIME DE VECHIME ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII FUNCŢIILOR PUBLICE?

     Funcţii publice de execuţie
· un an pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent
· 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal
· 7 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior

     Funcţii publice de conducere
· 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora
· 7 ani pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, altele decât cele prevăzute mai sus

CE ESTE UN FUNCȚIONAR PUBLIC? 

Funcţionarul public este persoana numită, printr-un act administrativ, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. 

 

     Care sunt categoriile de funcţionari publici în funcţie de nivelul atribuţiilor?

- înalţi funcţionari publici
- funcţionari publici de conducere
- funcţionari publici de execuţie (grad: debutant/ asistent/ principal/ superior)

     Ce înseamnă funcţionar public debutant? Dar funcţionar public definitiv?

     Sunt numiţi funcţionari publici debutanţi:
· persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant
· persoanele numite în urma transformării posturilor de natură contractuală până la 1 ianuarie 2020 în posturi aferente funcţiilor publice şi care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate necesare exercitării unei funcţii publice de execuţie definitive

     Sunt numiţi funcţionari publici definitivi: 
· funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; 
· persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin modalităţile prevăzute de lege şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum un an.

NU TOŢI BUGETARII SUNT FUNCŢIONARI PUBLICI! CINE NU ESTE FUNCŢIONAR PUBLIC?

- personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere- reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică
- personalul salariat încadrat la cabinetul demnitarului
- magistraţii, personalul asimilat acestora şi, după caz, categorii de personal auxiliar din cadrul instanţelor
- cadrele didactice şi alte categorii de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ; 
- persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică
- personalul din unităţile sanitare
- personalul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al societăţilor din sectorul public
- personalul militar
- membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul contractual încadrat pe funcţii specifice ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe