Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Concurs Național - grad profesional debutant şi asistent

Anunț privind organizarea etapei de recrutare a Concursului de ocupare a funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, având în vedere prevederile art. 401 alin. (1) lit. q) și r), art. 467 alin. (6) și art. 469 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XIII alin. (1) - (3) și art. XVIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi ale art. 19 alin. (1) și alin. (4) din anexa nr.10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea etapei de recrutare a concursului de ocupare a funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale.

1. Numărul funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent vacante pentru care se organizează etapa de recrutare, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 243/05.02.2024 privind aprobarea planului de recrutare a funcţionarilor publici pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 104/05.II.2024:
 
a) 167 - funcţii publice vacante de grad profesional debutant, astfel:
• 4 - comisar, clasa I
• 104 - consilier, clasa I
• 11 – consilier juridic, clasa I
• 35 - expert, clasa I
• 7 - inspector, clasa I
• 2 - consilier achiziţii publice, clasa I
• 4 - referent, clasa a III-a

b) 130 - funcţii publice vacante de grad profesional asistent, astfel:
• 2 – auditor, clasa I
 9 – comisar, clasa I
• 71 - consilier, clasa I
• 11 – consilier juridic, clasa I
• 7 - expert, clasa I
• 16 - inspector, clasa I
• 3 - consilier achiziţii publice, clasa I
• 4 – consilier evaluare examinare, clasa I
• 1 - comisar, clasa a III-a
• 6 – referent, clasa a III-a


2. Denumirile complete ale funcțiilor publice vacante, precum și compartimentele funcţionale din autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora se regăsesc funcţiile publice generale de execuţie vacante pentru care se organizează etapa de recrutare sunt prezentate în Anexa (OPANFP nr. 243/05.02.2024) la prezentul anunţ, parte integrantă din acesta.

3. Perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de recrutare: candidaţii se înscriu la etapa de recrutare în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 09 februarie 2024 - 28 februarie 2024, inclusiv.

Candidaţii se înscriu prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs care poate fi accesată prin https://platforma-concurs-national.anfp.gov.ro/#/login
Detalii privind constituirea dosarului de concurs, precum și alte informații relevante pentru participarea la etapa de recutare, se regăsesc în Ghidul Candidatului, pe care îl puteți consulta AICI.
 
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere - se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs, la momentul demarării procedurii
de înscriere la etapa de recrutare şi se completează online;
b) copia cărţii de identitate valabile;
c) actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de
naştere;
d) copii ale diplomelor de studii sau echivalente;
e) pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional asistent, dosarul de concurs conţine şi copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, respectiv 1 an în specialitatea studiilor, conform prevederilor art.468 alin (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din anexa nr.10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

4. Condiţiile de participare pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante

Condițiile generale de participare la etapa de recrutare, conform prevederilor art. 465 alin. (1) lit. a, c), f), h) – k) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin
hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 
Pentru funcţiile publice de execuție de grad profesional debutant și grad profesional asistent, condiţiile de studii, conform prevederilor art. 386 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru funcţiile publice din clasa I;
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, pentru funcţiile publice din clasa a III-a.

Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant și grad profesional asistent sunt următoarele:

a) Condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor pentru grad profesional debutant: 0 ani, conform prevederilor art. 388 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
b) Condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor pentru grad profesional asistent: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

5. Perioadele estimate pentru desfasurarea probelor din etapa de recrutare

Etapa de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
a) proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor: 29 februarie 2024 - 13 martie 2024 ;
b) proba de testare preliminară: 01 aprilie 2024 - 09 aprilie 2024, în funcție de numărul candidaților;
c) proba de testare avansată: 01 aprilie 2024 - 09 aprilie 2024, în funcție de numărul candidaților.

6.Locul de desfăşurare a probelor din etapa de recrutare:

a) proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor: se desfăşoară online, pe platforma informatică de concurs.
b) proba de testare preliminară: se desfăşoară online, integral şi exclusiv prin platforma informatică de concurs, cu prezenţa fizică a candidaţilor cu prezenţa fizică a candidaţilor în funcţie de opţiunea /alocarea acestora, după caz, în cadrul celor 8 centre de testare puse la dispoziție de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. La data comunicării rezultatelor finale privind proba de verificare a eligibilității, candidații au posibilitatea exprimării opțiunii pentru oricare dintre centrele de testare, precum şi pentru data şi intervalul de participare la testări, potrivit perioadelor prestabilite de către organizator în platforma informatică de concurs.
Candidaţii care nu şi-au manifestat opţiunea sunt alocaţi unui centru de testare, astfel încât să se asigure un număr minim de 10 candidaţi
pentru fiecare centru.
Pentru asigurarea minimului de candidaţi pentru fiecare sesiune sau centru de testare, după caz, ANFP poate redistribui candidaţii către alt centru de testare, precum şi pentru altă dată şi interval de participare la testări.
c) proba de testare avansată: se desfăşoară online, după finalizarea şi în continuarea testării preliminare, în aceeaşi sesiune, exclusiv pe
platforma informatică de concurs, în cadrul celor 8 centre de testare puse la dispoziție de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
 
Centre de testare regionale:

Nr.   Centre de testare        Adresă

1.     București                    Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 11, etaj 1, sala testare, Sector 2, București;
                                          Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronsonul III, Sectorul 3, Bucureşti
2.     Ploiești                       Camera de Comerț și Industrie Prahova, Str. Cuza Voda, nr. 8, județul Prahova
3.     Brașov                        Str. Turnului nr.25, Intrarea 2, Etaj 4, județul Brașov
4.     Suceava                      Camera de Comerț și Industrie Suceava, Str. Universităţii, nr. 15-17, județul Suceava
5.     Cluj – Napoca              Str. Ion I.C.Brătianu nr. 20, județul Cluj
6.     Ișalnița                        Str. Al. I. Cuza nr.1, Comuna Ișalnita ( lângă Craiova), județul Dolj
7.     Timișoara                    Str. Virgil Madgearu nr.5, județul Timiș
8.     Constanța                   Universitatea „Ovidius” din Constanța, Aleea Universității nr.1, Campus-corp A, etaj 1, județul Constanța

Persoanelor cu dizabilități le sunt asigurate accesul neîngrădit și accesibilitatea pentru susținerea probelor din etapa de recrutare.

7. Durata maximă alocată pentru rezolvarea fiecărui test- grilă din cadrul testării preliminare, probă ce se desfăşoară pe o durată maximă de 3 ore prin parcurgerea testelor – grilă, este detaliată în cele ce urmează:

a) testul - grilă pentru testarea cunoştinţelor generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament și discriminare - are o durată maximă de 30 de minute;
b) testul - grilă pentru testarea cunoștințelor generale în domeniul administraţiei publice - are o durată maximă de 60 de minute;
c) testul - grilă pentru testarea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei - are o durată maximă de 30 de minute;
d) testul - grilă pentru testarea aptitudinilor cognitive ale candidaţilor – are o durată maximă de 45 de minute.

8. Bibliografia de concurs pentru testele-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi tematica şi/sau standardele de testare şi de competenţe pentru testele-grilă prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. c) şi e) din anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Testarea preliminară: constă în rezolvarea unor teste-grilă, prin care sunt verificate următoarele:

a) cunoştinţele generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament și discriminare;
b) cunoștințele generale în domeniul administraţiei publice;
c) cunoştinţele teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei;
d) aptitudinile cognitive ale candidaţilor.
 
Referitor la testarea cunoştinţelor generale în domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalitate de şanse şi de tratament și discriminare și în domeniul administraţiei publice, BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE, comună pentru toţi candidaţii, conţine:

a) Constituţia României, republicată;
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II;
c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoştinţele teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei sunt evaluate pentru nivelul „utilizator începător” similar nivelurilor de certificare de tip ECDL (European Computer Driving Licence) sau ICDL (International Computer Driving Licence).
Tematica pentru testarea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei este:

a) Utilizarea computerului, internet și poștă electronică
Utilizarea echipamentelor, crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea datelor:
• Să înțeleagă conceptele cheie cu privite la TIC - Tehnologia informației și comunicațiilor (eng.: ICT - Information and Communications Technology), computere, dispozitive și software;
• Să deschidă și să închidă un computer;
• Să lucreze eficient pe desktop-ul computerului utilizând pictograme și ferestre;
• Să ajusteze principalele setări ale sistemului de operare și să utilizeze funcția Help (Ajutor);
• Să creeze un document simplu și să îl tipărească la o imprimantă disponibilă;
• Să definească principalele concepte ale managementului fișierelor și să organizeze eficient fișierele și directoarele;
• Să înțeleagă conceptele cheie legate de stocarea datelor și să utilizeze aplicații software de arhivare și dezarhivare a fișierelor de mari dimensiuni;
• Să înțeleagă conceptele de bază legate de rețele și opțiunile de conectare și să se poată conecta la o rețea;
• Să înțeleagă importanța protejării datelor și dispozitivelor împotriva virușilor și să cunoască importanța realizării unui backup al datelor.

Navigarea pe Internet, căutarea informațiilor, comunicarea online și poșta electronică:
• Să înțeleagă conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online;
• Să utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească
pagini web;
• Să efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut;
• Să înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor;
• Să înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică;
• Să primească, să trimită și să configureze mesajele;
• Să efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.
 
b) Editare de text – Microsoft Word

Procesare de text pentru realizarea sarcinilor zilnice legate de crearea, formatarea și finalizarea documentelor:
• Să lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate;
• Să folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help (Ajutor) și opțiunile de creștere a productivității;
• Să creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite;
• Să aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare;
• Să insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document;
• Să utilizeze tehnici de îmbinare a corespondenței;
• Să ajusteze setările paginii documentului;
• Să realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

c) Calcul tabelar – Microsoft Excel

Registrele de calcul și utilizarea acestora pentru a crea fișiere cu aspect profesional:
• Să lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate;
• Să utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help (Ajutor), pentru a crește productivitatea;
• Să introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor;
• Să selecteze, sorteze, copieze, să mute și să șteargă date;
• Să editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul;
• Să copieze, să mute, să șteargă și să redenumească foi de calcul;
• Să creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule;
• Să aplice formate de numere și text în registrul de calcul;
• Să creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor;
• Să ajusteze setările paginii;
• Să realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

Evaluarea aptitudinilor cognitive se realizează cu instrumente avizate de Colegiul Psihologilor din România, în concordanţă cu nivelul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul (https://copsi.ro/index.php/metodologie-menu/metode-si-tehnici).
Aptitudinile cognitive (raționament deductiv, aptitudine numerică și verbală) indică disponibilitatea persoanei evaluate de a folosi în munca sa diferite tipuri de procese cognitive. Evaluarea aptitudinală are rolul de a identifica măsura în care cerințele cognitive ale unui post se suprapun cu capacitatea persoanei de a face față cerințelor la nivel cognitiv.
 
9. Coordonatele de contact pentru înscrierea la etapa de recrutare:

• adresa de corespondenţă: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă
nr. 44, bl. M17, tronsonul III, Sectorul 3.
• telefon: 0374.112.783; 0374.112.758
• e-mail: concurs-national@anfp.gov.ro
• persoane de contact şi funcţia publică deţinută:
- Vlad - Costin Ciupercă, consilier, Serviciul organizare și desfășurare concurs național;
- Mariana - Emilia Neaga, consilier, Serviciul organizare și desfășurare concurs național.
De asemenea, alte informații privind etapa de recrutare, pot fi accesate pe pagina de internet a ANFP: https://www.anfp.gov.ro și https://concurs-national.anfp.gov.ro

Anexa - OPANFP Plan de recrutare a funcționarilor publici pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional debutant și asistent, vacante, precum și a funcțiilor publice de conducere de director și director adjunct, vacante. 

Categorie: Anunțuri, vineri, 09 februarie 2024


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi