Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!
Acasa >
A+  A-

Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte:

Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

SUBIECT
Precizaţi care sunt drepturile şi îndatoririle funcţionarului public în situaţia în care primeşte de la superiorul ierarhic o dispoziţie pe care o consideră ilegală. Menţionaţi consecinţele legale ale refuzului ducerii la îndeplinire a dispoziţiei superiorului ierarhic în situaţia în care se dovedeşte legalitatea acesteia, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 437 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- precizarea că funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate – 2 puncte;
- precizarea că funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici – 2 puncte;
- precizarea că funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale - 2 puncte;
- precizarea faptului că funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii – 3 puncte;
- precizarea că în situaţia în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei superiorului ierarhic pe care funcţionarul public a refuzat să o îndeplinească, acesta va răspunde în condiţiile legii – 3 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi trei fapte ale funcţionarilor publici care constituie abateri disciplinare conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.Enumeraţi sancţiunile disciplinare prevăzute în actul normativ menţionat ce pot fi aplicate funcţionarilor publici pentru fiecare faptă prezentată. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (2) - (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a faptelor care constituie abateri disciplinare 3 puncte (3 abateri disciplinare x 1 punct/abatere disciplinară);
- enumerarea corectă şi completă a sancţiunilor disciplinare aplicabile pentru fiecare abatere disciplinară prezentată – 9 puncte (3 abateri disciplinare x 3 puncte pentru identificarea completă a sancţiunilor corespunzătoare pentru fiecare abatere disciplinară prezentată).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Precizaţi care sunt situaţiile în care raportul de serviciu cu timp parţial poate fi exercitat cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Cum se acordă drepturile salariale ale funcţionarilor publici care exercită o funcţie publică în baza unui raport de serviciu cu timp parţial? – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 378 alin. (2) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea situaţiilor în care raportul de serviciu cu timp parţial poate fi exercitat cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă – 9 puncte (3 situaţii x 3 puncte/situaţie);
- menţionarea modalităţii de acordare a drepturilor salariale ale funcţionarilor publici care exercită o funcţie publică în baza unui raport de serviciu cu timp parţial – 3 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi condiţiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru dobândirea de către un funcţionar public a calităţii de consilier de etică şi precizaţi care dintre condiţii nu sunt obligatorii şi în ce caz. Prezentaţi situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin. (6) şi alin. (8) şi art. 453 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea celor 10 condiţii – 6 puncte (10 condiţii x 0,6 puncte/situaţie);
- identificarea condiţiilor care nu sunt obligatorii astfel cum sunt prevăzute la art. 452 alin. (8) – 2 puncte (2 condiţii x 1 punct/situaţie);
- precizarea cazului în care condiţiile prevăzute la art . 452 alin. (6) lit. b) şi c) nu sunt obligatorii – 1 puncte (2 condiţii x 0,50 puncte/condiţie).
– identificarea celor trei situaţii de incompatibilitate prevăzute de art. 453 – 3 puncte (3 situaţii x 1 punct/situaţie)
Total – 12 puncte


SUBIECT
Enumeraţi situaţiile în care funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de funcţionari publici, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionaţi cine gestionează corpul de rezervă al funcţionarilor publici. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 525 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea situaţiilor – 10 puncte (5 situaţii x 2 puncte);
-identificarea instituţiei publice care gestionează corpul de rezervă – 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi delegarea de atribuţii, cu excepţia situaţiei funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 438 alin. (1) – alin. (4) şi alin. (8) – alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- modalitatea în care se poate dispune delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante, cu identificarea perioadei maxime pentru care aceasta se poate dispune – 1 punct;
- modalitatea în care se poate dispune delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate – 1 punct;
- identificarea faptului că delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public – 2 punct;
- menţionarea faptului că funcţionarul public exercită şi atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute – 2 punct;
- precizarea faptului că în cazul în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară – 2 punct;
- menţionarea faptului că delegarea de atribuţii poate avea loc doar în condiţiile informării prealabile a funcţionarului public căruia i se deleagă atribuţiile – 1 punct;
- precizarea faptului că funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate – 0,50 puncte;
- precizarea faptului că nu se pot delega atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial – 1 punct;
- identificarea faptului că funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile expres prevăzute de lege – 0,5 puncte;
- precizarea faptului că în cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici cu excepţia funcţiilor publice de auditor şi consilier juridic – 1 punct.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi categoriile de activităţi prin care sunt exercitate prerogativele de putere publică, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi câte două activităţi din fiecare categorie identificată. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 370 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea celor două categorii de activităţi prin care sunt exercitate prerogativele de putere publică - 2 puncte (2 categorii X 1 punct/categorie);
- detalierea a două activităţi cu caracter general – 5 puncte (2 activităţi cu caracter general X 2,5 puncte/activitate);
- detalierea a două activităţi cu caracter special– 5 puncte (2 activităţi cu caracter special X 2,5 puncte/activitate);
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi şi detaliaţi patru drepturi ale funcţionarilor publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 412-429 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea a patru drepturi ale funcţionarilor publici – 4 puncte (4 drepturi X 1 punct/ drept identificat);
- detalierea celor patru drepturi identificate ale funcţionarilor publici – 8 puncte (4 drepturi X 2 puncte/drept detaliat).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi şi detaliaţi trei îndatoriri ale funcţionarilor publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 430-450 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea celor trei îndatoriri ale funcţionarilor publici (3 îndatoriri X 1 punct/îndatorire identificată) – 3 puncte;
- detalierea celor trei îndatoriri ale funcţionarilor publici (3 îndatoriri X 3 puncte/ îndatorire detaliată) – 9 puncte;
Total – 12 puncte


SUBIECT
Enumeraţi modalităţile de promovare în funcţia publică de execuţie şi de conducere, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Precizaţi cum se realizează promovarea în clasă, precizaţi pe ce funcţii publice nu se poate face promovarea în clasă şi enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarii publici pentru a promova în clasă. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 476 şi art. 480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- enumerarea modalităţilor de promovare în funcţia publică (1 punct/3 modalităţi de promovare în funcţia publică) – 3 puncte;
- precizarea faptului că promovarea în clasă se face prin examen, care se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent - 3 puncte;
- precizarea faptului că promovarea în clasă nu se poate face pe auditor sau consilier juridic - 3 puncte (1,5 puncte/2 cazuri).
- condiţiile pentru participare la examenul de promovare în clasă - 3 puncte (1,5 puncte/2 condiţii).
Total - 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi patru interdicţii ale funcţionarilor publici în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 436 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- prezentarea celor patru interdicţii în exercitarea funcţiei publice cu privire la activitatea politică – 12 puncte (4 interdicţii x 3 puncte)
Total - 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină actul administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public, precum şi consecinţa lipsei acestora, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 532 alin. (1) şi art. 535 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea elementelor obligatorii pe care trebuie să le conţină actul administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public – 9 puncte (1,50 puncte pentru fiecare element obligatoriu x 6 elemente);
- precizarea consecinţei nerespectării dispoziţiilor art. 532 alin.(1) din actul normativ sus-menţionat, ca fiind „nulitatea de drept a actului administrativ”- 3 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi sancţiunile disciplinare şi precizaţi termenul în care acestea se aplică funcţionarilor publici, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (3) şi (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- indicarea sancţiunilor disciplinare – 9 puncte (6 sancţiuni x 1,50 puncte);
- precizarea faptului că se aplică în 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină – 1,50 puncte;
- precizarea faptului că nu se aplică mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, precum şi situaţia de excepţie – 1,50 puncte.

Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi situaţiile în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public, precizaţi care sunt documentele prin care se poate dispune repararea pagubelor precum şi care este termenul de emitere a acestora, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 499 şi art. 500 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- indicarea situaţiilor în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public – 9 puncte (3 situaţii x 3 puncte);
- menţionarea documentelor prin care se dispune repararea pagubelor (ordin/dispoziţie şi angajament de plată) – 2 puncte (2 acte/1 punct);
- indicarea termenului de 30 de zile în care este emis de către conducătorul autorităţii/instituţiei publice documentul de reparare a pagubei – 1 punct.

Total – 12 puncte


SUBIECT
Enumeraţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu al funcţionarului public şi prezentaţi cinci situaţii în care raportul de serviciu încetează de drept, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 516 şi art. 517 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a modalităţilor de încetare a raportului de serviciu – 2 puncte (5 modalităţi x 0,4 puncte);
- identificarea a cinci situaţii în care raportul de serviciu existent încetează de drept – 10 puncte (5 situaţii x 2 puncte)
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi rolul consilierului de etică şi identificaţi două dintre atribuţiile acestuia, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin. (1) şi art. 454 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- prezentarea rolului consilierului de etică - 2 puncte;
- identificarea a două atribuţii ale consilierului de etică – 10 puncte (5 puncte x 2 atribuţii identificate).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi norma cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor publice, de către funcţionarii publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 441 din O.U.G. nr. 57/2019 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- menţionarea obligaţiilor funcţionarilor publici în raport cu proprietatea statului şi a unităţilor administrativ - teritoriale – 3 puncte;
- menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la folosirea timpului de lucru, precum şi a bunurilor aparţinând autorităţii sau instituţiei publice - 3 puncte;
- menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la gestionarea banilor publici - 3 puncte;
- menţionarea interdicţiei aplicabilă funcţionarilor publici şi referitoare la desfăşurarea activităţilor în interes personal - 3 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi patru situaţii în care este necesar acordul scris al funcţionarului public pentru modificarea raportului de serviciu, conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art.503-507 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- prezentarea a oricăror patru situaţii - 12 puncte (4 situaţii x 3 puncte):
- în situaţia aplicării mobilităţii în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici pe o funcţie publică de conducere, dacă nu există funcţie vacantă în vederea aplicării mobilităţii în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici;
– pentru delegare pe o perioadă mai mare de 60 de zile în cursul unui an calendaristic ;
– în situaţia detaşării pentru o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an calendaristic;
– în situaţia detaşării pe o funcţie publică de nivel inferior;
– în situaţia transferului în interesul serviciului;
– în cazul mutării definitive a funcţionarului public din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
- în situaţia mutării definitive cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice deţinute de funcţionarul public, în măsura în care nu este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice;
- în cazul mutării temporare pe o altă funcţie publică vacantă sau temporar vacantă pentru o perioadă mai mare de 6 luni într-un an calendaristic.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată prin indicarea situaţiilor în care funcţiile publice de execuţie temporar vacante pot fi ocupate pe perioadă determinată şi precizaţi ce măsură poate dispune conducătorul autorităţii/instituţiei publice anterior aplicării uneia dintre modalităţile de ocupare prin raportare la necesarul de personal al autorităţii sau instituţiei publice, pentru perioada vacantării temporare a postului, conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 375 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. -identificarea şi detalierea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante – 9 puncte (3 puncte/3 modalităţi de ocupare);
- menţionarea posibilităţii transformării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante anterior ocupării prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiţiile legii, sau prin modalităţi de modificare temporară a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile legii - 3 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi rolul consilierului de etică şi identificaţi situaţiile de incompatibilitate ale unui funcţionar public cu calitatea de consilier de etică, conform prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin. (1) şi art. 453 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- menţionarea rolului consilierului de etică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – 3 puncte;
- identificarea situaţiilor de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică (3 situaţii x 3 puncte/situaţie) – 9 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
În cazul angajării răspunderii disciplinare, pentru una dintre sancţiunile disciplinare, la alegere, precizaţi termenul maxim în care aceasta poate fi aplicată, cine şi în ce condiţii o poate aplica, precum şi în ce termen şi cum intervine radierea, conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (3) şi (8), art. 493 alin. (2), (3) şi (4) , art. 497 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- indicarea unei sancţiuni disciplinare – 2 puncte;
- precizarea faptului că se aplică în 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină – 1 punct;
- precizarea faptului că nu se aplică mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare – 1punct;
- identificarea modalităţii de aplicare a sancţiunii indicate: persoana care are competenţa numirii, direct sau, după caz, la propunerea comisiei de disciplină – 2 puncte;
- identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă, audiere funcţionar, menţionare comisie de disciplină public (1 puncte/condiţie de aplicare) - 3 puncte;
- menţionarea termenului de radiere de drept a sancţiunii indicate – 1 punct;
- menţionarea modalităţii de radiere - 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
În ce priveşte formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, precizaţi care sunt drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, precum şi obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 458 alin. (1) - (9) şi art. 459 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- precizarea că îmbunătăţirea continuă a abilităţilor şi pregătirii profesionale este un drept şi o obligaţie - 1 punct;
- menţionarea obligaţiei autorităţilor şi instituţiilor publice privind asigurarea participării la programe de formare şi perfecţionare profesională, precum şi a instituţiilor organizatoare în ceea ce priveşte programele de formare şi perfecţionare profesională şi a programelor de formare specializată- 2 punct;
- menţionarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice privind finanţarea - 1 punct;
- menţionarea drepturilor funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării – 2 puncte;
- identificarea obligaţiilor funcţionarilor publici în cazul formărilor cu durată mai mare de 90 de zile - 2 puncte;
- precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi nu pot fi finanţate de la buget - 2 puncte;
- identificarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice în legătură cu planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici – 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Precizaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu al funcţionarilor publici. Definiţi delegarea şi indicaţi situaţiile în care funcţionarii publici pot refuza delegarea, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. -12 puncte

BAREM CORECTARE
Art.502 alin. (1), art. 504 alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
-identificarea corectă a modalităţilor de modificare a raportului de serviciu - 8 puncte (8 modalităţi x 1 punct);
-definiţia delegării – 2 puncte;
-identificarea corectă a celor 4 situaţii în care un funcţionar public poate refuza delegarea - 2 puncte (4 situaţii x 0.50 puncte).
Total - 12 puncte


SUBIECT
Care sunt obligaţiile şi interdicţiile privind loialitatea funcţionarilor publici faţă de autorităţi şi instituţii publice, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare? - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 434 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- obligaţia funcţionarilor publici de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia - 4 puncte;
- interdicţiile funcţionarilor publici –8 puncte (4 x 2 puncte).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ce priveşte exercitarea dreptului la liberă exprimare, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 432 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- menţionarea dreptului la liberă exprimare – 2 puncte;
- menţionarea obligaţiei de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – 3 puncte;
- menţionarea obligaţiei de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea – 3 puncte;
- menţionarea obligaţiei de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate, de a avea, în exprimarea opiniilor, o atitudine conciliantă precum şi de a evita generarea conflictelor datorate schimbului de păreri – 4 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi şase obligaţii pe care le au înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere în ce priveşte asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal, conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 449 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea a 6 obligaţii ale înalţilor funcţionari publici şi ale funcţionarilor publici de conducere în ce priveşte asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine– 12 puncte (6 obligaţii x 2 puncte).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi cinci situaţii în care intervine suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, obligaţia ce revine funcţionarului public şi precizaţi cazul în care perioada de suspendare constituie vechime în gradul profesional, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 513 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- identificarea situaţiilor în care intervine suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici - 10 puncte (5 situaţii x 2 puncte);
- menţionarea obligaţiei de informare la reluarea activităţii – 1 punct;
- menţionarea situaţiei care constituie vechime în grad profesional – 1 punct.
Total -12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care sunt consultate comisiile paritare, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte.

BAREM CORECTARE
Art. 489 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situaţii:
a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care sunt constituite; - 2 puncte;
b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare; - 2 puncte
c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; - 2 puncte;
d) la soluţionarea sesizărilor care sunt adresate de funcţionarii publici conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum şi a acordurilor colective; - 2 puncte;
e) la identificarea instrumentelor de asigurare a accesibilităţii, precum şi a măsurilor de adaptare rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi care ocupă funcţii publice; - 2 puncte;
f) alte situaţii prevăzute de lege.- 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care se emit acte administrative care vizează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, forma acestora, termenul de la care produc efecte juridice şi aspectele privind comunicarea lor, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 528 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
-situaţiile pentru care se emit acte administrative - 5 puncte (5 x1 punct);
- forma actului administrativ – 1 punct;
- termenul de la care actul administrativ produce efecte juridice, precum şi excepţia - 2 puncte (4 x 0,50 puncte);
- termenul de comunicare al actului administrativ –0,50 puncte;
- modalităţi de comunicare a actului administrativ – 1,5 puncte;
- dovada comunicării actului administrativ – 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care se dispun eliberarea şi destituirea din funcţia publică şi realizaţi o prezentare comparativă (cu indicarea unei asemănări şi a unei deosebiri) a acestor două modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 516, art. 519, art. 520 şi art. 525 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea situaţiilor în care se dispune eliberarea din funcţia publică – 8 puncte (8 situaţii x 1 punct/situaţie);
- identificarea situaţiilor în care se dispune destituirea din funcţia publică – 2 puncte (2 situaţii x 1 punct/situaţie).
- asemănare – 1 punct;
- deosebire – 1 punct;
Total – 12 puncte


SUBIECT
Detaliaţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, vacante sau temporar vacante, prin indicarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 509 alin. (1), (2), art. 510 şi art. 511 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- precizarea faptului că exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, vacante sau temporar vacante, se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public, prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică – 2 puncte (2 elemente x 1 punct/element);
- identificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public pentru a putea fi promovat temporar pe o funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă – 3 puncte (3 elemente x 1 punct/element);
- identificarea perioadei pentru care se poate dispune măsura – 2 puncte;
- menţionarea notificării prealabile a ANFP şi termenul în care se face aceasta - 2 puncte (1+1);
- indicarea situaţiei excepţionale pentru prelungirea perioadei de exercitare cu caracter temporară a unei funcţii publice de conducere vacante – 2 puncte;
- indicarea perioadei pentru care poate fi prelungită măsura – 1 punct

Total – 12 puncte


SUBIECT
Prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, răspundeţi la următoarele întrebări şi motivaţi răspunsul dumneavoastră:
1. Sunteţi funcţionar public, iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. Acceptaţi rugămintea acestuia? – 6 puncte
2. La ieşirea din instituţia publică în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii în domeniul economic, un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unei acţiuni publice a instituţiei.
Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 6 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 441 şi art. 446 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
- nu, deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii – 6 puncte;
- nu, deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 6 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Detaliaţi şase principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- prezentarea a şase principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică – 12 puncte (6 principii x 2 puncte/principiu).
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi cazierul administrativ în activitatea funcţionarului public, prin indicarea emitentului cazierului administrativ, rolului, conţinutului şi solicitanţilor acestuia, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.– 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 496 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificare emitentului cazierului administrativ – 1 punct;
- identificarea rolului cazierului administrativ – 2 puncte;
- identificarea conţinutului cazierului administrativ – 4 puncte (2 elemente x 2 puncte/element);
- identificarea solicitanţilor cazierului administrativ – 5 puncte (5 solicitanţi x 1 punct pentru fiecare solicitant);
Total 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi mutarea definitivă şi mutarea temporară în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 502 alin. (1) şi art. 507 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici - 2 puncte (8 modalităţi x 0,25 puncte/modalitate);
- indicarea condiţiilor în care se poate dispune mutarea definitivă a funcţionarilor publici şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public – 2 puncte;
- indicarea situaţiilor în care poate avea loc mutarea definitivă – 2 puncte (2 situaţii x 1 punct/situaţie);
- indicarea situaţiei în care mutarea definitivă se dispune în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se dispune mutarea şi drepturile de care beneficiază funcţionarul public – 0,5 puncte;
- indicarea condiţiilor în care se dispune mutarea temporară, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public, perioada pe care se dispune mutarea temporară şi faptul că în cursul unui an calendaristic funcţionarul public poate fi mutat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris – 4 puncte;
- indicarea situaţiei în care mutarea definitivă a funcţionarului public se poate dispune, motivat, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public, cu acordul scris al funcţionarului public şi cu neafectarea organigramei autorităţii sau instituţiei publice – 0,5 puncte;
- indicarea situaţiei în care mutarea temporară a funcţionarului public se poate dispune, motivat, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public, cu neafectarea organigramei autorităţii sau instituţiei publice şi perioada – 0,5 puncte;
- indicarea situaţiei de excepţie pentru mutarea temporară sau definitivă solicitată de funcţionarul public - 0,5 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Identificaţi tipurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici şi efectele juridice ale suspendării raportului de serviciu, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi suspendarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, conform prevederilor din acelaşi act normativ. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 512 alin. (1) şi (2) şi art. 515 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea tipurilor de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici – 3 puncte (3 modalităţi x 1 punct/modalitate);
- precizarea efectelor juridice ale suspendării raportului de serviciu – 1 punct;
- indicarea condiţiilor în care se poate suspenda raportul de serviciu al funcţionarului public prin acordul părţilor şi durata suspendării – 4 puncte;
-precizarea faptului că durata suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai mică de 30 de zile – 2 puncte;
- precizarea faptului că suspendarea raportului de serviciu prin acordul părţilor se aprobă prin act administrativ de către persoana care are competenţa legală de numire, la cererea funcţionarului public – 2 puncte;
Total – 12 puncte


SUBIECT
Trataţi comparativ încetarea raporturilor de serviciu prin demisie şi încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 516 lit. b) şi e), art. 521, art. 522, art. 523 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-tratarea încetării raporturilor de serviciu prin demisie – 5 puncte;
- tratarea încetării raportului de serviciu prin acordul părţilor – 5 puncte;
- analiză comparativă (asemănări şi deosebiri) – 2 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici în ceea ce priveşte perioada în care se realizează, cum este definit procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarilor publici de execuţie şi de conducere, ce elemente cuprinde acest proces, situaţiile la care sunt avute în vedere calificativele obţinute în procesul de evaluarea a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, situaţiile în care este obligatorie evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ce se stabileşte în cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 485 alin. (1) - (3) şi alin. (6)- (9) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- precizarea faptului că evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea – 2 puncte (2 elemente x 1 punct/element);
- definirea procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarilor publici de execuţie şi de conducere – 1 punct;
- indicarea elementelor pe care le cuprinde evaluarea performanţelor profesionale ale functionarilor publici de execuţie şi de conducere – 2 puncte (2 elemente x 1 punct/element); indicarea situaţiilor la care sunt avute în vedere calificativele obţinute în procesul de evaluarea a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici – 4 puncte (4 situaţii x 1 punct/situaţie;
- indicarea situaţiilor în care este obligatorie evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici – 2 puncte;
- menţionarea faptului că în cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici – 1 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Menţionaţi situaţiile în care raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public, conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Indicaţi care este termenul în care funcţionarul public informează în scris persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică despre încetarea situaţiei de suspendare. – 12 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 514 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a situaţiilor – (10 situaţii x 1 puncte = 10 puncte);
- precizarea termenului în care funcţionarul public informează în scris persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică despre încetarea situaţiei de suspendare – 2 puncte
Total – 12 puncte


SUBIECT
a) Precizaţi patru activităţi interzise funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei publice în ceea ce priveşte activitatea politică, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 8 puncte;
b) Detaliaţi obligaţia funcţionarilor publici cu privire la păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 4 puncte.

BAREM CORECTARE
Art. 436 alin. (3) şi art. 439 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- indicarea a patru interdicţii în exercitarea funcţiei publice – 8 puncte (4 interdicţii x 2 puncte/interdicţie);
- precizarea faptului că funcţionarii publici au obligaţia de a păstra secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public. – 4 puncte.
Total – 12 puncte


SUBIECT
Prezentaţi limitele delegării de atribuţii în cazul funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 12 puncte.

BAREM CORECTARE
Art. 438 alin. (5) – (7) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- precizarea faptului că atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale către conducătorul compartimentului juridic, pot fi delegate în totalitate – 2 puncte;
- precizarea obligaţiei delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici – 3 puncte;
- indicarea perioadei pentru care pot fi delegate – 1 punct;
- precizarea modului în care se poate dispune delegarea de atribuţii aferente funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale către un alt funcţionar public, atunci când postul conducătorului compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, cu indicarea faptului că funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate – 2 puncte;
- menţionarea situaţiilor de excepţie în care se poate dispune delegarea de atribuţii aferente funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în totalitate, atunci când postul conducătorului compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, şi nu există niciun alt funcţionar public care să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime necesare exercitării acesteia – 4 puncte (2 puncte pentru identificarea situaţiei funcţionarului public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate juridică sau administrativă şi 2 puncte pentru identificarea situaţiei funcţionarului public cu studii superioare de licenţă).
Total – 12 puncte