Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene

Titlul proiectului: “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene” Cod SMIS 48106

Perioada implementării: 01.07.2013-31.07.2015 (25 luni)

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Beneficiar: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.607.992,88 lei

Prezentarea proiectului

Conferinţa de lansare:

Suporturi de curs:

Ghid privind ajutorul de stat - manual de curs

GHID PRIVIND AJUTORUL DE STAT – postat pe pagina web www.ajutordestat.ro

Dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse:

           - Comunicat închidere 09.07.2015    

Anunţ de începere a programului de formare în domeniul ajutorului de stat

Anunţ lansare proiect - Ajutor de stat

Comunicat

26.09.2013 - Anunţ de recrutare şi selecţie formatori în domeniul ajutorului de stat

Formularul de înscriere

CV în format Europass

Curriculă propusă pentru programul de formare

Declaraţie de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal

4.10.2013 - Anunţ achiziţie Servicii de organizare programe de formare

Caiet de sarcini
Fişă organizare programe de formare
Model contract
Formulare hoteliere
Clarificare
Clarificare 2
Clarificare 3
Clarificare 4
Clarificare 5
Clarificare 6
Clarificare 7
Clarificare 8
Clarificare 9

31.10.2013 - Anunț lansare proiect – ajutor de stat

10.09.2014 - Anunţ achiziţie Servicii de organizare programe de formare

Caiet de sarcini
Fişa de date
Formulare
Model contract

09.12.2014 - Anunţ de recrutare şi selecţie formatori (persoane fizice) în domeniul ajutorului de stat

 Documente anexate:
- Curriculă orientativă
- Declaraţie de confidenţialitate
- CV Europass
- Formular de înscriere

 - Metodologia de recrutare şi selecţie formatori în domeniul ajutorului de stat

- Clarificări formatori
- Curriculă orientativă completată

 09.01.2015 - Rezultate recrutare si selectie formatori in domeniul ajutorului de stat

Conferința de închidere

Achiziții publice

    Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici cu sediul în Bdul. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, sector 3, intenționează să achiziționeze, prin achiziție direct, în conformitate cu art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, servicii tipografice pentru tipărirea certificatelor de absolvire tip ANFP a programelor de formare specifică și a ghidului – manual de curs în cadrul proiectului “Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în gestionarea fondurilor europene”- Cod SMIS 48106, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Specificațiile tehnice sunt prezentate în Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta invitatie de participare.
    Oferta operatorilor economici participanți trebuie să conțină în mod obligatoriu, propunerea tehnică și propunerea financiară.
    Perioada de valabilitate a ofertei  - minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
    De asemenea, în ofertă trebuie să fie trecute datele de identificare ale societății, adresă, număr înmatriculare, CUI, data, semnătura, parafa, cont Trezorerie etc.
    Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA, TVA fiind evidențiată separat. De asemenea,  se va prezenta preţul unitar fără TVA/certificat /ghid.
    Propunerea financiară va cuprinde toate costurile inclusiv livrarea la sediul autorităţii contractante (costul concepţiei grafice, machetare, pregătirea pentru tipar, tipărire/multiplicare, costurile de ambalare şi de transport, livrare etc.).
    Propunerea tehnică va prezenta modul de realizare a serviciilor și poate fi însoțită de mostre ale hârtiei/carton propuse pentru realizarea certificatelor.
    Toate cerințele privind specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii.
    Ofertanții vor elabora propunerea tehnică astfel încât să respecte în totalitate cerințele minime prevăzute în specificațiile tehnice, în caz contrar, oferta va fi respinsă.
    Ofertele vor fi depuse la sediul Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici din Bdul. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, sector 3, cod postal 030669, București,  în plic închis , până la data de 08.06.2015 ora 15,00.
    Facem precizarea că prezenta invitație reprezintă intenția de achiziție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei.
    Autoritatea contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția. Decizia de anulare nu obligă autoritatea contractantă la costuri față de operatorii economici participanți. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.734, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu @anfp.gov.ro.

Anexa 1, 2
Formulare
Clarificare 1 
Clarificare 2
Clarificare 3
Clarificare 4

- Model certificat
- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației nr.943/2013

Informare cu privire la distribuirea certificatelor tip ANFP aferente proiectului Cod SMIS 48106