Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Legislație

LEGI

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată, cu excepţia Cap.III, art.20 – art.2010; cap.VI, secţiunea a 2-a şi secţiunea 31);
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

 

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

ORDONANŢE

1. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare (abrogată cu excepţia Cap. II, Secţiunea a IV-a)


HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
3. Hotărârea Guvernului nr. 167/2005 pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public;
4. Hotărârea nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

 

ORDINE

1. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1443/2018 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective;

3. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

4. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;

5. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 383/2010 pentru aprobarea instrucţiunilor şi a formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici;

6. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice;

7. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;

8. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii. 

9. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 199/02.03.2021 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice.

10. Ordinul Președintelui ANFP nr. 279/2.04.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici