Proiecte de acte normative

Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2018

Ordin pentru modificarea art. 5 din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

Ordin pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalității de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

16.05.2018 - Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018

-                   Proiect de Lege

-                   Expunere de motive

02.05.2018 - Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

-                   Proiect Ordin

-                    Anexa

2017

29.11.2017 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2018

-                   Nota fundamentare

-                   Proiect HG

-                   Anexa

 

11.04.2017 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

 Update

·         Nota de fundamentare
·         Proiect HG
·         Anexa nr.1
·         Anexa nr.2
·         Anexa nr.3
·         Anexa nr.4

 

17.10.2017- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2017

-        Notă fundamentare

-        Proiect HG

-        Anexa

2016

20.12.2016 - Plan de integritate al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru anul 2017 

4.10.2016 - Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

4.10.2016 - Hotârăre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

3.06.2016 - Proiect de Ordin privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

1.04.2016 - Proiect de Ordin privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

16.02.2016 - Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

01.02.2016 - Proiectul privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

27.01.2016- Proiectul de HG privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publica centrală pentru anul 2016.

Anexa plan de ocupare

2015

5.11.2015 - Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

- Notă de fundamentare

20.10.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

14.10.2015 - Proiect de Ordin privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi acuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentruocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionaripublici pentru anul 2015 

22.09.2015 - Proiect de Hotărâre privind formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional al funcţionarilor publici

18.08.2015 - Proiect de Ordin privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare   

17.08.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici 

25.05.2015 - Proiect de Ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a programelor organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală

Referat de aprobare

06.04.2015 - Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului de proces- verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

Referat de aprobare

 Anexa

5.03.2015 -  Proiect de Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică

Referat de aprobare

12.02.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului 

28.01.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

Anexa nr. 2 

23.01.2015 - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală pentru anul 2015

Anexa

 

 

ARHIVĂ