Proiecte de acte normative

 Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă:

Alexandra Cojocaru, consilier juridic, e-mail: alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro

2020 

02 martie 2020 - Proiect de Hotărâre privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcționarului public desemnat consilier de etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

- Notă de fundamentare

- Anexa 1 - Declarație de integritate

- Anexa 2 - Fișa postului

- Anexa 3 - Model registru

- Anexa 4 - Raport de evaluare

     În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor fi transmise intr-o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului. Propunerile, sugestiile și/sau opiniile pot fi comunicate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fie direct prin email pe adresele alexandra.cojocaru@anfp.gov.ro, comunicare@anfp.gov.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare (fax: 021.312.44.04, poștă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, cod poștal 030669), fie prin intermediul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în termenul prevăzut anterior.

  

Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurii de redistribuire a funcționarilor publici, precum și a modalității de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

2019

29 noiembrie 2019 

- Proiect de Hotărâre privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora

Proiect Hotărâre privind  modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

 

02 august 2019 - Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici 

- Notă de fundamentare

- Anexa nr. 1A

-Anexa nr. 2A

- Anexa nr. 3A

-Anexa nr. 4A

-Anexa nr. 5

26.07.2019 - Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

- Notă de fundamentare

- Anexa - Formular de înscriere

19.07.2019 - Ordin privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere aacestora de către autorităţile şi instituţiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții

17.01.2019 - Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum și pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

- Notă de fundamentare

- Proiect HG

- Anexa 1A

- Anexa 1B

- Anexa 1C

- Anexa 2


Arhivă Proiecte de acte normative 2015 - 2018

Arhivă Proiecte de acte normative 2011-2014