Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
National Agency of Civil Servants
We support PERFORMANCE, we value PEOPLE in public service!
Home >
A+  A-

Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

SUBIECT

Identificaţi sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate funcţionarilor publici, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi modul de aplicare pentru fiecare dintre sancţiunile identificate. -15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 77 alin. (3) şi art. 78 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea corectă a sancţiunilor disciplinare – 5 puncte (5 sancţiuni x 1punct)
- identificarea emitentului actului administrativ– 2 puncte
- menţionarea rolului comisiei de disciplină în aplicarea sancţiunii disciplinare – 1 punct
- menţionarea posibilităţii de aplicare directă a mustrării scrise – 1 punct
- menţionarea prevederilor legale privind cercetarea prealabilă, audierea, procesul verbal întocmit în caz de refuz – 6 puncte (1 aspect abordat x 2 puncte).


SUBIECT

În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 6 luni. Identificaţi termenele de radiere şi precizaţi dacă în vreuna dintre situaţii se impune radierea de drept a sancţiunii disciplinare aplicate. Motivaţi răspunsul dat.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 82 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- răspuns afirmativ, cu indicarea radierii sancţiunii mustrării scrise – 5 puncte
- motivare – prin efectul legii – 3 puncte
- indicarea termenului legal de radiere a sancţiunii mustrării scrise (6 luni de la aplicare) – 3 puncte
- indicarea termenului legal de radiere a sancţiunii retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de până la un an (un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată) – 4 puncte


SUBIECT

În situaţia angajării răspunderii disciplinare, pentru una dintre sancţiunile disciplinare, la alegere, precizaţi termenul maxim în care poate fi aplicată, cine şi în ce condiţii o poate aplica şi în ce termen şi cum intervine radierea (conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). - 15 puncte

BAREM CORECTARE
art. 77 alin. (3) şi (5), art. 78, art. 79 alin. (1), art. 82 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- selectarea unei sancţiuni disciplinare, dintre cele prevăzute de lege – 1 punct
- identificarea termenului maxim de aplicare a sancţiunii selectate– 2 puncte
- identificarea modalităţii de aplicare a sancţiunii selectate: persoana care are competenţa numirii, direct sau, după caz, la propunerea comisiei de disciplină – 2 puncte
- identificarea condiţiilor de aplicare: 6 puncte (cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2 puncte, menţionare comisie de disciplină – 2 puncte)
- menţionarea termenului de radiere de drept a sancţiunii selectate – 2 puncte
- menţionarea modalităţii de radiere: constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte


SUBIECT
Identificaţi situaţiile în care, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public. Detaliaţi procedura de reparare a pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice de către funcţionarul public vinovat. 15 puncte

BAREM CORECTARE
art. 84, art. 85 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea situaţiilor în care se angajează răspunderea civilă – 6 puncte (3 situaţii x 2 puncte/situaţie)
- identificarea modalităţilor prin care pot fi reparate pagubele aduse autorităţii sau instituţiei publice de către funcţionarul vinovat - 6 puncte (3 modalităţi x 2 puncte/modalitate)
- precizarea termenului de 30 de zile în care se poate emite ordinul/dispoziţia de imputare – 1 punct
- enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios, împotriva ordinului/dispoziţiei de imputare - 1 punct
- precizarea termenul de prescripţie de 3 ani (de la data producerii pagubei) pentru repararea pagubelor prin emiterea unui ordin/unei dispoziţii de imputare - 1 punct


SUBIECT

Identificaţi şi detaliaţi condiţiile în care, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se angajează răspunderea penală a funcţionarului public (inclusiv din perspectiva potenţialelor efecte asupra raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici).- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 86 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalitatea de angajare a răspunderii penale – 1 punct
- menţionarea condiţiilor în care are loc suspendarea raporturilor de serviciu – 4 puncte (dintre care 2 puncte acordate pentru identificarea corectă a infracţiunilor vizate de norma de referinţă)
- menţionarea situaţiilor în care are loc încetarea suspendării raporturilor de serviciu – 5 puncte (5 situaţii x 1 punct)
- menţionarea dreptului persoanei de reluare a activităţii în funcţia publică deţinută anterior, respectiv de a i se achita drepturile salariale pentru întreaga perioadă a suspendării, la încetarea suspendării raporturilor de serviciu – 2 puncte
- menţionarea condiţiilor de sesizare a comisiei de disciplină – 1 punct
- dispoziţiile legale referitoare la gestionarea situaţiei în care funcţionarul public în cauză poate influenţa cercetarea – 2 puncte


SUBIECT

Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici. Precizaţi care sunt drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici precum şi care sunt obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice în această situaţie.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.50-53 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- precizarea că îmbunătăţirea continuă a abilităţilor şi pregătirii profesionale este un drept şi o obligaţie- 2 puncte
- menţionarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice privind finanţarea - 2 puncte
- menţionarea drepturilor funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte
- identificarea obligaţiilor funcţionarilor publici în cazul formărilor cu durată mai mare de 90 de zile - 2 puncte
- precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională a funcţionarilor şi nu pot fi finanţate de la buget - 3 puncte
- identificarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice în legătură cu planul de perfecţionare – 3 puncte


SUBIECT

Identificaţi cazurile în care Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede obligativitatea consultării comisiilor paritare, atribuţiile acestor comisii precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.72 alin.(1), art. 74 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 4 cazuri în care legea prevede obligativitatea consultării comisiilor paritare - 4 puncte (1 punct/caz)
- prezentarea atribuţiilor comisiilor paritare – 6 puncte (3 atribuţii x 2 puncte/atribuţie)
- prezentarea măsurilor care pot fi cuprinse în acordul colectiv – 5 puncte (5 măsuri x 1 punct/măsură)


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. -15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97 şi art. 98 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de încetare - 5 puncte (1 punct/modalitate);
- enumerarea celor 8 situaţii de încetare de drept – 8 puncte (1 punct/situaţie);
- precizarea termenelor de 5 zile pentru emiterea actului administrativ de constatare şi 10 zile pentru comunicarea acestuia către ANFP – 2 puncte.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public, cu menţionarea drepturilor funcţionarilor publici şi a obligaţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice în aceste situaţii. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97 şi art. 99 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de încetare - 5 puncte (1 punct/modalitate);
- enumerarea cazurilor de eliberare din funcţia publică: 7 cazuri x 0,5 puncte =3,5 puncte
- menţionarea obligaţiilor instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz, reducere program, posturi vacante, lista ANFP) – 4 puncte
- menţionarea ordinii de prioritate la ocuparea funcţiilor vacante – 1,5 puncte
- prezentarea posibilităţii de transfer în perioada de preaviz – 1 punct


SUBIECT

Prezentaţi modul de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- prezentarea redistribuirii cu luarea în considerare a distanţei faţă de localitatea de domiciliu – 4 puncte
- prezentarea redistribuirii cu luarea în considerare a categoriei, clasei şi gradului profesional – 3 puncte (1 pct/situaţie- f.pb de conducere, f.pb de execuţie cu respectarea clasei şi gradului professional, respectiv funcţie publică de execuţie de nivel inferior)
- testarea profesională – 2 puncte
- acte administrative care se emit pentru redistribuirea, respectiv numirea funcţionarului public– 4 puncte
- consecinţele refuzului emiterii actului administrative de numire – 2 pct


SUBIECT

În caz de reorganizare a unei autorităţi sau instituţii publice potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizaţi:
- care sunt condiţiile de exercitare a drepturilor funcţionarilor publici (de numire în noile funcţii publice/compartimente)
- care sunt obligaţiile instituţiilor publice. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 99, art. 100 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- precizarea cazurilor şi criteriilor prevăzute de lege pentru numirea în noile funcţii publice/compartimente – 8 puncte (8 cazuri, respectiv criterii X 1 punct caz, respectiv criteriu – 8 puncte);
- obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice (menţionarea termenului de preaviz şi a drepturilor specifice în această perioadă – 4 puncte, menţionarea obligaţiei de solicitare ANFP a listei funcţiilor publice vacante – 1 punct, ordine de prioritate – 1 punct, obligaţia de comunicare a actului administrativ pentru trecerea în corpul de rezervă – 1 punct) – 7 puncte.


SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentaţi şi analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97, art. 101, art. 102, art. 105 alin. (1) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor două situaţii în care se poate dispune destituirea din funcţia publică – 4 puncte
- regula privind forma scrisă şi destinatarul notificării în cazul demisiei – 1 punct
- dreptul de a nu motiva demisia – 1 punct
- termenul prevăzut de lege pentru producerea efectelor juridice ale demisiei – 1 punct

Asemănări:
- ambele reprezintă situaţii de încetare a raporturilor de serviciu – 2 puncte
- niciuna nu presupune intrarea în corpul de rezervă al funcţionarilor publici– 2 puncte
- se dispun prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire – 1 punct
Deosebiri:
- destituirea, ca sancţiune disciplinară, se aplică pentru motive imputabile funcţionarului public –2 puncte
- demisia reprezintă o manifestare a voinţei funcţionarului public – 1 punct


SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentaţi detaşarea funcţionarilor publici.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


- reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu - 1 punct;
- autoritatea sau instituţia publică în interesul căreia se dispune detaşarea – 1 punct;
- perioada de dispunere – 1 punct;
- necesitatea acordului funcţionarului public pentru o perioadă mai mare de 6 luni – 1 punct;
- condiţii necesar a fi îndeplinite pentru dispunerea detaşării – 2 puncte;
- poate reprezenta o modalitate de ocupare temporară a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici; condiţii de dispunere – 1 punct;
- posibilitatea realizării detaşării de pe funcţii publice cu statut special şi pe funcţii publice cu statut special – 1 punct;
- situaţiile în care se poate refuza detaşarea – 6 puncte;
- drepturi specifice pe perioada detaşării– 1 punct.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 87 alin. (2), art. 92 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raportului de serviciu - 5 puncte;
- prezentarea condiţiilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante şi temporar vacante (îndeplinire condiţii studii şi vechime în specialitatea studiilor, lipsă sancţiuni disciplinare neradiate) – 3 puncte;
- identificarea perioadei pentru dispunerea exercitării cu caracter temporar (6 luni , cu posibilitate de prelungire pentru 3 luni - funcţii publice vacante, pe durata vacantării temporare a funcţiei publice- funcţii publice temporar vacante) – 4 puncte;
- identificarea persoanei care are competenţa de a dispune exercitarea cu caracter temporar precum şi procedura aplicabilă în dispunerea măsurii – 2 puncte;
- drepturile salariale pe perioada exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere – 1 punct.


SUBIECT

Prezentaţi principalele dispoziţii prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (drepturi şi îndatoriri ale funcţionarilor publici) în legătură cu aplicarea principiul subordonării ierarhice.- 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art.3, art.45, art.48 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- menţiunea că reprezintă unul dintre principiile la baza exercitării funcţiei publice – 2 puncte
- responsabilitatea directă pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente funcţiei publice ocupate şi a atribuţiilor delegate – 3 puncte
- obligaţia de conformare la dispoziţiile superiorului ierarhic – 3 puncte
- gestionarea situaţiilor în care dispoziţiile sunt considerate ilegale – 4 puncte
- obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate – 1 punct
- interdicţia referitoare la primirea directă sau intervenţia pentru soluţionarea de cereri şi discuţiile direct cu petenţii – 2 puncte


SUBIECT
Definiţi funcţia publică şi funcţionarul public, în sensul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, care este regula şi care este excepţia privind perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante. -15 puncte

BAREM CORECTARE
Art.2 alin.(1) şi (2), art.4, art.98 alin.(4) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- definiţia funcţiei publice – 1 punct;
- definiţia funcţionarului public – 1 punct;
- precizarea că raporturile de serviciu se nasc şi se exercită în baza unui act administrativ de numire- 1 punct;
- regula privind exercitarea funcţiei publice pe perioadă nedeterminată şi excepţia privind exercitarea funcţiei publice pe perioadă determinată /posibilitatea de a aproba menţinerea în funcţia publică şi numirea pe perioadă nedeterminată- 4 puncte;
- prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante - 4 puncte;
- precizarea că în cazul ocupării unei funcţii publice de execuţie temporar vacante persoana dobândeşte temporar calitatea de funcţionar public şi nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu - 4 puncte.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.56, art. 63, art. 64, art. 65, art.66, art.68 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte
- noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici– 2 puncte
- reguli privind promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 3 puncte
- reguli privind promovarea în clasă - 2 puncte
- reguli privind promovarea într-o funcţie publică de conducere - 3 puncte


SUBIECT
Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici pe funcţii publice de execuţie. 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 56, art. 90 alin.(1) –(5) şi alin.(7) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;
- noţiuni generale privind transferul (definiţie, tipuri de transfer) – 3 puncte;
- reguli privind transferul în interesul serviciului - 3 puncte;
- reguli privind transferul la cerere - 3 puncte;
- obligaţia de publicitate a funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere - 1 punct.


SUBIECT
Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art.56, art.104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;
- instituţia competentă să realizeze redistribuirea - 1 punct;
- situaţiile de redistribuire prin raportare la distanţa faţă de localitatea de domiciliu - 2 puncte;
- detalierea procedurii prevăzută de lege pentru redistribuire - 5 puncte;
- identificarea actului administrativ prin care se dispune redistribuirea şi a actului administrativ de numire în funcţia publică -2 puncte.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi concursul de recrutare: principii de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare, publicitate, condiţiile de studii şi vechime în specialitate necesare participării la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice, competenţa de organizare. 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 9, art. 54, art.56, art.57, art.58 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte;
- concursul de recrutare – 10 puncte, dintre care: principiile de organizare şi desfăşurare - 2 puncte; publicitatea concursului- 1 punct; condiţiile de studii şi vechime în specialitate necesare participării la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie- 3 puncte, condiţiile de vechime în specialitate necesare participării la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere – 2 puncte, competenţa de organizare a concursurilor pentru funcţiile publice - 2 puncte.


SUBIECT

Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare – modalităţi prevăzute de lege, aspecte şi condiţii specifice modalităţilor identificate, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art.65, art.66, art.68 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea aspectelor specifice promovării în gradul profesional -5 puncte
- identificarea aspectelor specifice promovării într-o funcţie publică de conducere - 5 puncte
- identificarea aspectelor specifice promovării în clasă -5 puncte


SUBIECT

Identificaţi şi descrieţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Capitolul V, secţiunea 1 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea a 10 drepturi – 5 puncte (0,5 puncte/drept corect identificat)
- descrierea celor 10 drepturi enumerate – 10 puncte (1 puncte/detaliere drept corect identificat)


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comparaţi delegarea cu detaşarea. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.88, art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5x1p - 5 puncte
- reguli privind delegarea - 3 puncte
- reguli privind detaşarea - 3 puncte
- abordarea comparativă (asemănări şi deosebiri) - 4 puncte


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comparaţi transferul la cerere cu transferul în interesul serviciului. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art.87, art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5x1p - 5 puncte
- reguli privind transferul în interesul serviciului - 3 puncte
- reguli privind transferul la cerere - 3 puncte
- abordarea comparativă (asemănări şi deosebiri) - 4 puncte


SUBIECT

Prezentaţi modalităţile de promovare în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.63- 65 şi 68 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- noţiuni generale despre promovarea în clasă şi în grad profesional afuncţionarilor publici (definiţie, conceptul de ”funcţie publică superioară”, condiţii referitoare la post, examen/concurs, obligaţii referitoare la fişa postului) – 5 puncte
- identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovare - 10 puncte din care: promovarea în clasă - 5 puncte, promovarea în gradul profesional - 5 puncte.


SUBIECT

Prezentaţi modalităţile de stabilire a necesarului de perfecţionare profesională pentru funcţionarii publici, precum şi de luare a deciziilor privind măsurile efective în materia perfecţionării profesionale, aşa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 51 alin. (1), art. 62 indice 1 lit c), art. 72 alin. (1) lit. d) şi a art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici ca bază pentru identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite - 3 puncte
- planul de perfecţionare ca instrument de planificare - 4 puncte
- fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, ca instrument de finanţare a participărilor la programe organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice – 4 puncte
- acordul colectiv ca bază generală negociată pentru măsurile privind perfecţionarea profesională – 2 puncte
- implicarea în procesele decizionale privind măsurile de pregătire profesională – 2 puncte


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87. art. 89 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu - 5 puncte (1 punct/modalitate)
- Detalierea detaşării – 10 puncte, dintre care: dispunerea în interesul instituţiei - 1 punct, regulile privind perioada –1 punct, condiţiile în care se poate dispune detaşarea pe diferite categorii de funcţii – 1 punct, detaşarea pe/de pe funcţii publice cu statut special – 1 punct, situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 2 punct, dreptul la păstrarea funcţiei, la salariul cel mai mare şi, în cazul detaşării în altă localitate, la plata costului integral al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare – 4 puncte


SUBIECT

După numirea în funcţia publică de conducere, vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. Identificaţi şi detaliaţi prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pe care este necesar să le aveţi în vedere la luarea unei decizii, şi precizaţi opţiunile pe care le aveţi cu privire la activitatea politică – 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 44 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Identificarea interdicţiei, pentru funcţionarii publici, de a ocupa funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice – 5 puncte
- Identificarea opţiunii de menţinere a calităţii de funcţionar public, prin renunţare la afilierea politică sau, după caz, deţinerea calităţii de membru al partidului politic, fără ocuparea funcţiei de conducere – 5 puncte
- Identificarea opţiunii de renunţare la calitatea de funcţionar public în vederea ocupării funcţiei de preşedinte al partidului politic – 5 puncte


SUBIECT

Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară de natură a fi sesizată comisiei de disciplină. Încadraţi situaţia descrisă printre faptele ce constituie abateri disciplinare conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentaţi etapele procedurale prevăzute de lege în acest caz. 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 77, art. 79 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- descrierea situaţiei – 3 puncte;
- încadrarea situaţiei în lista faptelor ce constituie abateri disciplinare - 3 puncte;
- prezentarea etapelor procedurale - 9 puncte (comisia de disciplină analizează faptele şi, în funcţie de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, - 1 p,împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, - 1 p, gradul de vinovăţie - 1 p, consecinţele abaterii, - 1 p, comportamentul general în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, - 2 p, propune o sancţiune; - 1 p, la propunerea comisiei de disciplină, conducătorul instituţiei va aplica sancţiunea. - 2 p.)


SUBIECT

Definiţi funcţia publică şi descrieţi, în mod punctual şi succint, activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 2 alin. (3) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- definirea funcţiei publice – 3 puncte;
- identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică -12 puncte (1,5 punct/activitate).


SUBIECT

Numirea funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Precizaţi elementele principale referitoare la: competenţa de emitere a actului de numire; condiţiile obligatorii privind forma şi conţinutul acestui act; când este obligatorie depunerea jurământului şi care sunt consecinţele refuzului depunerii acestuia. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 62 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- competenţa de numire – 1 punct;
- identificarea obligativităţii formei scrise – 1 punct;
- enumerarea celor 6 elemente cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire – 9 puncte (1,5 puncte/element);
- menţionarea obligativităţii anexării fişei postului - 2 puncte;
- depunerea jurământului şi consecinţele refuzului de a depune jurământul – 2 puncte.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi situaţiile în care pentru modificarea raporturilor de serviciu este necesar acordul scris al funcţionarului public. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87 alin. (2), art. 88 alin. (3), art. 89 alin. (1) şi (2), art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu – 5 puncte (1 punct/modalitate);
- identificarea situaţiilor în care e necesar acordul funcţionarului public – 10 puncte (2 puncteX modificare identificată - delegarea peste 60 zile/an; detaşarea peste 6 luni; detaşarea pe funcţie publică inferioară; transfer în interesul serviciului; mutarea definitivă dispusă de conducător).


SUBIECT

Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. – 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 26 alin. (3), 94 alin. (2) si alin (3), art. 95 alin 5, art. 96 alin 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- obligaţiile funcţionar public (cerere scrisă pentru suspendare, cerere/informare scrisă pentru reluarea activităţii, termenul de 15 zile calendaristice prevăzut pentru ambele cereri)– 8 puncte (2 puncte/obligaţie);
- obligaţiile instituţiei (suspendarea pe motivul indicat se constată prin emiterea actului administrativ, se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare, are obligaţia să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare reluării activităţii de către funcţionarul public se rezervă postul, nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu din iniţiativa angajatorului, reluarea se dispune prin act administrativ, se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare, competenţa emiterii actului administrativ) – 7 puncte.


SUBIECT
Detaliaţi regulile stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la: durata perioadei de stagiu a funcţionarilor publici, obiectul acesteia, cine are potrivit legii calitatea de evaluator pentru funcţionarul public debutant, termenul de realizare a evaluării la terminarea perioadei de stagiu şi efectele rezultatului evaluării. – 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 60 alin.(1) şi (2), art. 60 indice 1 alin.(2), art.61 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- durata perioadei de stagiu – 2 puncte;
- obiectul perioadei de stagiu – 2 puncte;
- identificarea persoanei care are calitatea de evaluator – 3 puncte (3 situaţii x 1 punct)
- termenul în care se realizează evaluarea la terminarea perioadei de stagiu – 1 punct
- rezultatul evaluării şi efectele acestuia (numire/eliberare ) – 4 puncte;
- menţiunea că, în cazul eliberării din funcţia publică, perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 3 puncte.


SUBIECT

Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă da, în ce condiţii – 15 de puncte

BAREM CORECTARE

Art. 29 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- dreptul de asociere sindicală este garantat. – 3 puncte;
- funcţionarii publici pot înfiinţa, adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale. – 4 puncte;
- situaţia juridică a înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. – 4 puncte;
- funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale. – 4 puncte


SUBIECT
Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici – situaţiile şi termenele în care se realizează evaluarea anuală şi evaluarea parţială a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, care sunt calificativele ce pot fi obţinute şi consecinţele asupra carierei funcţionarului public. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

- art.62 indice 6 , art. 62 indice 13, art. 65 alin. (2) lit. c), art 99 alin. (1) lit d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- precizarea caracterului anual al evaluării, perioada evaluată şi perioada de evaluare- inclusiv excepţiile – 4 puncte;
- identificarea situaţiilor de realizare a evaluării parţiale precum şi termenele de realizare a acesteia -6 puncte
- identificarea celor 4 calificative – 2 puncte (1 calificativ x 0,5 puncte)
- precizarea consecinţelor asupra carierei funcţionarului public – 3 puncte (1 situaţie - 1 punct)


SUBIECT
Identificaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite potrivit Legii nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. Precizaţi care sunt elementele care trebuie în mod obligatoriu transmise anual ANFP, în legătură cu perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.- 15 puncte

BAREM CORECTARE
art. 51 alin. (2), art. 52 şi art. 53 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea situaţiilor solicitate: 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte
- identificarea corectă a studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte
- precizarea celor 2 elemente obligatoriu de comunicat către ANFP - planul de perfecţionare şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare - 3 puncte (1,5 pct/situaţie)


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice - 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 87 alin.(2), art. 91 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea celor 5 modalităţi de modificare a raportului de serviciu - 5 puncte;
- identificarea tipurilor de mutare - 1 punct
- prezentarea situaţiilor şi condiţiilor pentru mutarea definitivă – 4 puncte;
- prezentarea situaţiilor şi condiţiilor pentru mutarea temporară – 4 puncte;
- situaţiile în care poate fi refuzată mutarea – 1 punct.


SUBIECT

Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune cu privire la dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Precizaţi sub ce formă se manifestă această ”protecţie”; indicaţi categoriile de funcţionari publici pentru care Statutul prevede stabilirea de măsuri speciale de protecţie şi, pentru acestea din urmă, cine le poate stabili şi cum.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 41-42 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- obligaţia asigurării protecţiei funcţionarilor împotriva ameninţărilor, violenţelor sau faptelor de ultraj cărora acesta le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta – 4 puncte;
- obligaţia stabilirii de măsuri speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici – 2 puncte;
- indicarea corectă a categoriilor de funcţionari publici pentru care se instituie măsuri speciale de protecţie - 4 puncte;
- identificarea responsabilităţilor instituţionale în iniţierea şi avizarea măsurilor speciale de protecţie – 2 puncte;
- obligaţia despăgubiri în situaţia în care funcţionarul a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu – 3 puncte .


SUBIECT

Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă, care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior, solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe funcţia publică vacantă de consilier asistent. Precizaţi dacă în acest caz poate opera redistribuirea şi argumentaţi răspunsul. Indicaţi instituţia care dispune redistribuirea şi precizaţi cine are competenţa de numire. 15 puncte

BAREM CORECTARE

Art. 104 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- identificarea soluţiei redistribuirii ca posibilă în situaţia dată – 3 puncte;
- argumentare – 8 puncte acordate pentru întemeierea argumentaţiei pe următoarele: redistribuirea funcţionarilor publici se face la cererea acestora şi în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu - 4 puncte + redistribuirea se poate face cu acordul scris al funcţionarului public şi într-o funcţie publică inferioară vacantă – 4 puncte;
- redistribuire se dispune de către ANFP – 2 puncte;
- numirea se realizează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice – 2 puncte.


SUBIECT

Identificaţi modalităţile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi dispoziţiile legale referitoare la destituire, ca sancţiune disciplinară. - 15 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 78 alin.(2) şi (3), art. 97, art. 101 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- modalităţile de încetare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici - 5 puncte
Destituirea
- competenţa de emitere a actului administrativ şi rolul propunerii comisiei de disciplină – 2 puncte
- dispoziţii referitoare la cercetarea prealabilă şi audierea funcţionarului public – 2 puncte
- destiuirea este sancţiune disciplinară - se aplică pentru motive imputabile funcţionarului public; cazurile prevăzute de lege– 4 puncte
- comunicarea actului administrativ de destituire – 2 puncte


SUBIECT

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică, urmare a reorganizării activităţii prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică, cu identificarea consecinţelor asupra carierei funcţionarilor publici. - 15 puncte

BAREM CORECTARE
art. 97, art. 99, art. 101, art. 105 alin. (1) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Asemănări:
- ambele sunt modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu – 2 puncte
- ambele se dispun prin act administrativ cu termen de comunicare către funcţionar 5 zile – 2 puncte
Deosebiri:
- aspecte specifice eliberare - 6 puncte (din care: motiv neimputabil, intrare în corpul de rezervă - 1 punct; drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct, reducere program– 1 punct, punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct, solicitare listă funcţii publice vacante – 1 punct, prioritate f. pb. de conducere – 1 punct)
- aspecte specifice destituire - 3 puncte (din care: sancţiune disciplinară, motiv imputabil– 1 punct; identificarea celor două situaţii în care se poate dispune sancţiunea destituirii – 2 puncte)
- intrarea în corpul de rezervă – 1 punct
- interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 1 punct