Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post de execuţie vacant aparţinând categoriei personalului contractual de consilier grad II în cadrul Compartimentului patrimoniu şi administrativ - Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post de execuţie vacant aparţinând categoriei personalului contractual de consilier grad II în cadrul Compartimentului patrimoniu şi administrativ - Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, Sector 3:
- Proba scrisă în data de 08 septembrie 2021, ora 1200,
- Proba interviu - Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

Condiţii specifice:
1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești sau în domeniul științelor umaniste și arte - ramura de știință arhitectură şi urbanism;
2. vechime în muncă minim 6 luni.

Condiţii generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, Sector 3 în perioada 17-30 august 2021 ora 1600, inclusiv.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la doamna Ioana Drăghici, tel. 0374112705, e-mail ioana.draghici@anfp.gov.ro sau pe site-ul instituției la secţiunea Carieră în ANFP.

Bibliografie generală:

1.  Constituţia României, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31.10.2003;
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, dispozițiile Titlului III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap. I, III, IV și VII;
3.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată,cu modificările și completările ulterioare.
4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică:

 
1.  Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
3.  Hotărârea Guvernului nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
4.  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
6.  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
7.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
8.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
10. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare al concursului, respectiv datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale se va face cu respectarea Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Afișat în data de 16 august 2021, la sediul și pe pagina de internet a ANFP.

Categorie: Anunțuri, luni, 16 august 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi