Anunţ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic.

Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice,
Condiţiile minime de vechime: 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, bdul. Mircea Vodă nr.44, tronson III, sector 3, etaj 1, camera 102, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae – tip EUROPASS,
3. copia actului de identitate,
4. copia diplomei de studii,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici – www.anfp.gov.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane, telefon: 0374.112.769.

luni, 20 noiembrie 2017