Anunt de intentie-recrutarea şi selecţia persoanelor care pot avea calitatea de evaluator extern

      Agenția Națională a Funcționarilor Publici  organizează recrutarea şi selecţia persoanelor care pot avea calitatea de evaluator extern în sensul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 78/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008.
     Evaluarea externă a managerilor publici are ca obiect stabilirea modalităţii în care activitatea managerului public şi performanţele obţinute de acesta pe perioada evaluată corespund scopului funcţiei publice specifice, respectiv rolului, atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin managerilor publici, în aplicarea legii, ca agenţi ai schimbării în domeniul reformei administraţiei publice.

      Agenția Națională a Funcționarilor Publici  recrutează și selectează persoane care pot avea calitatea de evaluator extern pentru efectuarea evaluării externe a managerilor publici în vederea înscrierii lor în lista de evaluatori externi ai Agenției.

          În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2008, evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: 
   a) să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare a actului normativ mai sus invocat; 
   b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani; 
   c) să nu să se afle în situaţii de conflict de interese, prevăzute de lege, cu managerii publici evaluaţi. 

 1. Criteriile de recrutare şi selecţie  a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator extern în cadrul componentei externe a evaluării managerilor publici:
- este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a săvârşit infracţiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea care l-ar face incompatibil cu calitatea de evaluator al unui funcţionar public şi, după caz, nu a săvârşit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea în condiţiile legii;
- are o bună reputaţie şi o înaltă competenţă profesională, apreciate pe baza unui curriculum vitae şi a cel puţin două recomandări;
- are cunoştinţele necesare evaluării managerilor publici, specifice procesului de evaluare;
- a parcurs toate procedurile de recrutare şi selecţie şi a fost declarat corespunzător pentru desfăşurarea de activităţi de evaluare a managerilor publici. 
 2. Documentele necesare înscrierii în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de recrutare şi selecţie:
- fişă individuală de înscriere;
- copia actului de identitate;
- cazier judiciar;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu a săvârşit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea în condiţiile legii;
- curriculum vitae în format european;
- copii ale diplomelor de studii universitare/postuniversitare/specializări/perfecţionări;
- adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite;
- cel puţin 2 recomandări cu privire la activitatea şi experienţa profesională;
- proiect personal de minimum 5 pagini (format A4, Times New Roman de 12 pct., la 1,5 rânduri) - care trebuie să cuprindă un plan şi tehnici propuse a fi utilizate în procesul de evaluare externă a managerilor publici;
- declaraţie cu privire la neîncadrarea în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 66 din  Hotărârea Guvernului nr. 78/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare.

 Documentele care se depun în copie vor fi însoţite de originale, în vederea certificării.

În vederea participării la procesul de recrutare şi selecţie, persoanele interesate sunt rugate să depună dosarul în perioada 04 SEPTEMBRIE 2018 – 24 SEPTEMBRIE 2018, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Depunerea dosarelor se va face la secretarul comisiei Doina Iordan (date de contact: tel. 0374.112.851, doina.iordan@anfp.gov.ro ).

3. Procesul de recrutare și selecție a  persoanelor care vor avea calitatea de evaluator extern va cuprinde următoarele ETAPE:

 Activitate planificată  Perioada de desfășurare
1. Depunerea dosarelor     1.  04.09 - 24.09.2018
2. Prima etapă a procesului de recrutare și selecție: verificarea existenței documentelor necesare la dosar.   2. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor

3. Afișarea pe pagina oficială a Agenției a  rezultatelor primei etape a procesului de recrutare și selecție. 

    - Persoanele ale căror dosare sunt complete sunt declarate „admis” şi vor participa la etapa următoare a procesului de recrutare şi selecţie.
    - Persoanele ale căror dosare sunt incomplete sunt declarate „respins” şi nu vor participa la etapa următoare a procesului de recrutare şi selecţie.

    3. La finalizarea etapei prevăzute la pct. 2

 4. A doua  etapă a procesului de recrutare și selecție: etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi selecţie care se va face prin acordarea unui punctaj fiecărui dosar, pe baza documentelor cuprinse în dosar .  

Astfel, punctajul este cuprins între 1 – 5 puncte pentru fiecare dintre următoarele criterii de recrutare şi  selecţie:
-relevanţa studiilor universitare/ postuniversitare/ specializări/ perfecţionări pentru procedura de evaluare;
-relevanţa  recomandărilor pentru procedura de evaluare;
-relevanţa experienţei profesionale pentru procedura de evaluare;
-conţinutul proiectului (plan şi tehnici propuse a fi utilizate în procesul de evaluare externă a managerilor publici).
 Punctajul final se obţine prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de recrutare şi selecţie.
 Pentru a putea promova această etapă este necesară obţinerea unui punctaj de minimum 12 puncte.

  4. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor prevăzute la pct. 3

5. Afișarea pe pagina oficială a Agenției a persoanelor declarate „admis” şi a persoanelor declarate „respins” la etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi selecţie

     5.La finalizarea etapei prevăzute la pct. 4

6. Persoanele declarate „admis” în etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi selecţie participă la un program de instruire organizat de Agenţie.

La finalizarea programului de instruire are loc o evaluare a însuşirii cunoştinţelor dobândite pe parcursul acestuia. Persoanele care absolvă programul de instruire sunt înscrise în lista de evaluatori externi ai Agenţiei. 

     6. Perioada de desfășurare a programului de instruire se va anunța la o dată ulterioară finalizării etapei prevăzute la pct. 4, cu informarea prealabilă a persoanelor declarate „admis”.
7.Afișarea pe pagina oficială a Agenției a listei persoanelor recrutate și selectate ca evaluatori      7. În termen de cel mult 15 zile de la finalizarea etapelor de recrutare și selecție

marți, 04 septembrie 2018