Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu şi administrativ – Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant deșofer, treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu şi administrativ – Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici:

1.proba scrisă în data de 30 august 2019, ora 10.00,
2.proba practică în data de 04 septembrie 2019 ora 11.00,
3.proba interviu în data de 09 septembrie 2019, ora 11.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada de la 07 august 2019 până la 22 august 2019, persoană de contact Aurelia Florescu.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice:

-studii generale - învățământ general obligatoriu, conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 (clasele I-X);
-vechime în funcția de șofer minimum 5 ani;
-carnet de conducere categoria B.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:

-Cerere de înscriere la concurs;
-Copia actului de identitate;
-Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;
-Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
-Cazierul judiciar;
-Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către alte unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate trebuie conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-Curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la secretarul comisiei de concurs Aurelia Florescu, la nr. de telefon : 0374.112.769.

BIBLIOGRAFIE
1.Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
3.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

marți, 06 august 2019