Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare soluționare petiții, cereri și audiențe

                                                                              INFORMARE


                      privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de soluționare a petițiilor,     

            a cererilor privind liberul acces la informațiile de interes public precum și de acordare a audiențelor 

            În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)
            Agenția Națională a Funcționarilor Publici având sediul în Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București , cod poștal 030669, tel. 0374112714, fax: 0213124404, cod fiscal 12979825, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarele:

I. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
            Pentru solicitări şi/sau pentru alte informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, puteţi transmite o cerere la adresa de e-mail: dpo@anfp.gov.ro, telefon: 0374 112 832 sau la adresa poştală Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București, cod poștal 030669.

II. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum și temeiul juridic al prelucrării:
            Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la desfășurarea audiențelor, soluţionarea petiţiilor, precum şi a cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:
• Soluţionarea petiţiilor (cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi a propunerilor) scrise şi, dacă este cazul, a aspectelor prezentate în cadrul audienţelor;
• Soluţionarea petiţiilor, sesizărilor, memoriilor persoanelor fizice şi efectuarea unor demersuri în vederea soluţionării;
• Transmiterea de informaţii către autoritaţile sau instituţiile publice abilitate de lege să solicite şi să primească astfel de informaţii;
• Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice, pe baza petiţiilor, sesizărilor, memoriilor persoanelor fizice şi juridice care se adresează Agenţiei, în domeniul specific;
• Coordonarea metodologică a aplicării prevederilor legale din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici și acordarea de asistenţă de specialitate pentru aplicarea legislaţiei structurilor funcţionale de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi celorlalte structuri funcţionale ale Agenţiei, formulând răspunsuri la petițiile și sesizările adresate Agenţiei, în domeniul specific;
• Asigurarea interpretării unitare a prevederilor legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, prin formularea de răspunsuri la petiţii, sesizări, memorii ale persoanelor fizice şi juridice care se adresează Agenţiei, în domeniul specific;
• Fundamentarea de puncte de vedere cu privire la contestațiile formulate referitor la rapoartele de control întocmite de reprezentanții Agenției în exercitarea atribuției prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe care le înaintează președintelui ANFP pentru a dispune potrivit metodologiei de control, formularea răspunsului către contestatar;
• Formularea de propuneri privind acţiuni de control atunci când constată încălcarea legislaţiei şi când este necesară o verificare suplimentară a documentelor;
• Întocmirea de note privind verificarea suplimentară a situaţiilor juridice identificate pe baza adreselor primite, pe care le transmite către structurile funcţionale ale Agenției
• Transmiterea către structura funcţională a Agenţiei cu competenţe în gestionarea bazei de date, a datelor cuprinse în adresele care sunt repartizate pentru rezolvare şi care conţin şi date referitoare la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, în vederea înregistrării acestora în baza de date;
• Soluţionarea cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare și dacă este cazul, a aspectelor prezentate în cadrul audiențelor;
• Completarea Registrului pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
• Elaborarea şi actualizarea unor baze de date cu petiţiile sau cu solicitările de informaţii publice şi modul în care acestea sunt soluţionate;

Temeiul juridic al prelucrării:
            Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are ca temei juridic art.6, alin. (1), litera (c) din RGPD – îndeplinirea obligaţiilor legale pe care le are Agenția Națională a Funcționarilor publici cuprinse în dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, Hotărârii nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001, cu  modificările și completările ulterioare, Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările și completările ulterioare, Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Categoriile de date cu caracter personal:
Date de identificare şi de contact: nume şi prenume, număr de identificare naţional (CNP, serie şi nr. act de identitate), adresă de domiciliu şi/sau de corespondenţă, semnătură, adresă de email (dacă petiţia/cererea este transmisă în format electronic).
Date relevante pentru probl.ma supusă atenţiei/specificul cererii: informaţii personale de orice natură (date medicale, economice, sociale, culturale etc.) prezentate în obiectul petiţiei/cererii.
Datele cu caracter personal necesare înscrierii în audiență sunt: nume şi prenume solicitant, telefon, e-mail, instituție de proveniență.
Refuzul de a furniza datele personale determină clasarea petiţiei, a cererii de informaţii de interes public sau imposibilitatea de a analiza şi soluţiona respectiva sesizare/cerere precum și imposibilitatea de a da curs cererii de înscriere în audiență.

III. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:
• Personalul ANFP anume desemnat;
• Petiţiile şi cererile de informaţii de interes public a căror soluţionare nu intră în sfera de competenţă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici vor fi transmise autorităţilor sau instituţiilor publice care au atribuţii în materie, urmând ca petiţionarul sau persoana care solicită informaţii de interes public să fie înştiinţat/ă despre aceasta.

IV. Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

 V. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă:
            Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este cea stabilită prin Nomenclatorul Arhivistic al ANFP și în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.

VI. Persoanele vizate au dreptul de a solicita Agenției, în ceea ce le privește, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

 VII. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele vizate au dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

VIII. Persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

IX.  Agenția nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.
            În cazul în care Agenția intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, cu respectarea art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.
            Prezenta servește la informarea persoanei vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta.