Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Invitaţie de participare - APEL 4

Invitaţie de participare la cursuri gratuite în domeniul eticii – APEL 4

 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are plăcerea să vă invite la programele de formare în domeniul eticii derulate în cadrul proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea autorităților și a instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Prin  activităţile de formare, proiectul urmărește să dezvolte noi competențe, nu doar consilierilor de etică desemnați, dar și potențialilor consilieri de etică, prin utilizarea unor metode de învățare care implică atât dezvoltarea competențelor, cât și utilizarea efectivă a acestora la locul de muncă, prin intermediul unor  comunități de practică.
Mai mult, formarea se adresează și palierului managerial din administrația publică, funcționari publici cu funcție de conducere, înalți funcționari publici și conducători ai entităților publice care au calitatea de demnitar sau ales local, vizând atât dezvoltarea de competenţe manageriale şi de leadership în domeniul eticii, cât și dezvoltarea capacității de a identifica resurse și metode de sprijinire în desfășurarea în bune condiții a activităților specifice consilierilor de etică, precum și a activităților destinate prevenirii incidentelor de integritate.

Astfel, în perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2019, se vor derula  programe de formare în cadrul cărora vor fi  organizate 16 sesiuni de formare (a se vedea detaliile mai jos). Sesiunile se vor desfășura pe parcursul a 5 zile fiecare, în locații din județul Brașov sau Prahova. Mai multe informații despre perioadele exacte și locații vor fi comunicate ulterior. Toate cheltuielile privind participarea sunt suportate din bugetul proiectului.


Decontarea cheltuielilor de transport se va realiza cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului și se va face individual.

Programele de formare se vor organiza pentru un grup țintă de 400 de persoane, după cum urmează:

100 de consilieri de etică
100 de funcționari publici, potențiali consilieri de etică 
150 de funcționari publici cu atribuții de management
50 de conducători de instituții, demnitari și/sau aleși locali

În cadrul Apelurilor de înscriere 1, 2 şi 3 au fost ocupate 380 de locuri și au rămas disponibile pentru înscriere 20 de locuri.
!Perioada de înscriere pentru APELUL 4 se prelungește până vineri, 26 iulie 2019.

! Perioada de înscriere pentru APELUL 4 se prelungește până luni, 22 iulie 2019.

În perioada  4 – 12 iulie este deschis APELUL 4 de  înscriere a participanților la sesiunile de formare pentru cele 20 de locuri rămase disponibile în funcție de regiunile de dezvoltare, și anume:


 ~ 18 locuri la categoria potențiali consilieri de etică 

APELUL 4 este deschis oricărui funcționar public care dorește să se pregătească în domeniul eticii, indiferent dacă acesta provine din entități publice care au sau nu desemnat consilier de etică

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri:

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)
10 locuri
Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj)
1 loc
Regiunea de dezvoltare Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu)
2 locuri
Regiunea de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș)
5 locuri

 ~ 1 loc la categoria funcționari publici cu atribuții de management

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri:

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)
1 loc

 ~ 1 loc la categoria conducători de instituții, demnitari și/sau aleși locali

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora sunt disponibile locuri:

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov (municipiul București și județul Ilfov)
1 loc

Pentru înscrierea la sesiunile de formare trebuie îndeplinite obligatoriu condițiile specifice descrise în:

Metodologia privind selecțiaparticipanților pentruAPELUL 4

Înscrierea la sesiunile de formare se va face pe baza unui formular de încriere, însoțit de consimțământul privind prelucarea datelor cu caracter personal, disponibile mai jos.

Formular de înscriere

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Pentru înscrieri, vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere semnat și aprobat și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat EXCLUSIV  la adresa de e-mail: formare.etica@anfp.gov.ro

! ATENȚIE

Vă rugăm să citiți cu atenție metodologia de selecție, politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal (disponibile mai jos)


Vă rugăm să completați cu atenție TOATE rubricile care se adresează grupului țintă al modulului la care vă înscrieți, inclusiv data și semntătura participantului, precum și semnătura și ștampila conducătorului instituției

Precizăm că se poate înscrie o singură persoană /categorie de grup țintă/ instituție, respectiv:

UN SINGUR FUNCŢIONAR PUBLIC - POTENȚIAL CONSILIER DE ETICĂ din cadrul unei entități publice.  În APELUL 4,  se pot înscrie și persoane care provin din entități publice care au deja numit un consilier de etică și doresc să pregătească și alți funcționari publici în acest sens

UN SINGUR FUNCȚIONAR PUBLIC CU ATRIBUȚII DE MANAGEMENT din cadrul unei entități publice
UN SINGUR DEMNITAR sau ALES LOCAL din cadrul unei entități publice

Informații privind politicile de confidențialitate privind prelucarea datelor cu caracter personal:


Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Persoana de contact: Diana Stănculescu, Director Programe Perfecționare, ARGO Professional Training, inscriere@argotraining.ro

Detalii programe de formare:

1.PROGRAMUL-PILOT DE FORMARE PENTRU CONSILIERI DE ETICĂ ȘI POTENȚIALI CONSILIERI DE ETICĂ cu tematica dezvoltării de competențe pentru exercitarea atribuțiilor de consilier de etică Programul va fi organizat pe două module și se adresează unui număr de 200 de participanți din toate zonele ţării, după cum urmează:        

   Modul 1: Program de formare pentru 100 de consilieri de etică în funcție
 Modul 2: Program de formare pentru 100 de funcționari publici care ar dori să îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de eticăObiectivele formării:
1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea în organizaţiile din care fac parte, în calitate de consilieri de etică, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei
3. Identificarea de resurse și metode noi de îndeplinire adecvată a funcției de consilier de etică

Ulterior finalizării celor două module, cursanții certificați își vor continua formarea în cadrul a trei comunități de practică, organizate la nivel de administrație publică centrală, județeană și locală. Comunitățile de practică au ca obiectiv principal învățarea aplicată, interactivă și colaborativă, fiind concepute ca o urmare a instruirii față-în-față, care să faciliteze membrilor posibilitatea punerii în practică a unor concepte abstracte și/sau teoretice deja cunoscute.  Acestea se vor desfășura, în cea mai mare parte a lor, în mediul online, dar vor avea loc și 9 întâlniri față în față (câte 3/comunitate de practică). Astfel, fiecare comunitate va avea câte 3 întâlniri față în față, cu durata de o zi, dintre care 3 întâlniri în București și 6 în locații situate în județul Brașov sau Prahova (care vor fi comunicate ulterior).

2. PROGRAMUL DE FORMARE PENTRU MANAGERII DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ cu tematica dezvoltării unor competenţe manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al comportamentelor personalului din subordine

Programul se adresează unui număr de 150 funcţionari publici de conducere și înalţi funcţionari publici din toate zonele ţării.

Obiectivele formării:
1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea în organizaţiile din care fac parte, în calitate de manageri aparținând palierului tehnic, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei, precum și a unor competențe specifice de comunicare și leadership
3. Identificarea de resurse și metode noi de sprijinire a activității consilierilor de etică și de exercitare corespunzătoare a funcției proprii.

3. PROGRAMUL  DE FORMARE PENTRU CONDUCĂTORI DE INSTITUŢII CARE AU CALITATEA DE DEMNITAR SAU DE ALES LOCAL cu tematica dezvoltării de competenţe manageriale şi de leadership pe probleme de etică şi management al comportamentelor personalului din autorităţi şi instituţii publice -


Programul se adresează unui număr de 50 demnitari - miniștri, miniștri delegați, secretari de stat, subsecretari de stat și funcțiile asimilate acestora şi aleşi locali - primari, viceprimari, primarul general al municipiului București, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale, din toate zonele ţării.
Obiectivele formării:
1. Dobândirea de competenţe necesare pentru cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual, legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în organizaţii
2. Dobândirea competenţelor specifice legate de cunoaşterea şi aplicarea, în organizaţiile conduse, a instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi de prevenire a corupţiei
3. Dezvoltarea de competențe de leadership în promovarea eticii și integrității în autorități și instituții publice
Vă mulţumim pentru interesul acordat și vă așteptăm cu drag la cursuri!