Colaborări internaţionale

 • Academia de Administrare Publică de pe lângă Presedintele Republicii Moldova

Hotărârea nr. 990/2012 din 10/10/2012 privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Presedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chisinău la 2 aprilie 2012

Acordul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Presedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

 • ENA (École nationale d'administration – Şcoala Naţională de Administraţie din Franţa)

Pentru consolidarea imaginii ANFP ca partener de încredere la nivel internaţional, ANFP s-a implicat în promovarea iniţiativelor Şcolii Naţionale de Administraţie din Franţa, în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici. În 2014, ANFP și ENA au semnat un Acord de cooperare, care are ca obiectiv dezvoltarea cooperării în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici, prin implementarea unor activităţi comune ce vizează formarea profesională şi prin realizarea unor schimburi de experienţă.

 

 • EUPAN (European Public Administration Network – Reţeaua Europeană de Administraţie Publică)

Colaborarea cu EUPAN  a început din anul 2004, concretizându-se prin participarea experţilor ANFP la următoarele grupuri de lucru instituite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene: Grupul de lucru privind resursele umane în administraţia publică;Subgrupul de dialog social;Grupul de lucru pentru servicii publice inovatoare;Subgrupul de lucru managementul satisfacţiei clienţilor;Grupul directorilor şi experţilor pentru o mai bună reglementare ;Grupul directorilor generali responsabili de administraţia publică din statele Uniunii Europene şi cele canditate.

- Noi modalităţide lucru în administraţia publică – studiu EUPAN

 

 • SDC CGA (European Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations  - Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală) din cadrul Comisiei Europene

În decembrie 2010, partenerii sociali europeni, TUNED (Delegaţia Sindicatelor Naţionale şi Europene din Administraţia Publică) şi EUPAE (Angajatori din Administraţia Publică de la nivelul UE), au lansat,  cu sprijinul Comisiei Europene, Comitetul European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală, cu scopul de a încuraja şi dezvolta dialogul social între sindicate şi angajatori la nivel european şi naţional asupra problemelor specifice sectorului public. Comitetul permite angajatorilor şi sindicatelor să contribuie direct în ce priveşte politicile UE care afectează administraţiile publice centrale. Procesul de dialog social este sprijinit de Comisia Europeană, iar Comitetul are în componenţă sindicate reprezintând angajaţii din sectorul public şi funcţionarii publici, cât şi reprezentanţi ai angajatorilor din cadrul administraţiilor publice centrale din cele 27 de state membre ale UE, ţările candidate şi Norvegia.Din 2010, ANFP este reprezentantul statului român ca angajator al funcţionarilor publici în cadrul Comitetului European de Dialog Social pentru Administraţia Publică Centrală, în baza mandatului stabilit prin Memorandum şi Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor.

- Acord cadru european EUPAE/TUNED pentru servicii de calitate în administraţiile publice centrale

- Acordul privind cadrul general pentru informarea și consultarea funcționarilor publici și a angajaților din administrațiile publice centrale

- Materiale prezentate la conferința finală a proiectului "Bunăstarea, Sănătatea şi Securitatea la locul de muncă în administraţiile publice centrale: abordarea riscurilor psiho-sociale"

  Ghid pentru angajaţi şi manageri pentru combaterea riscurilor psihosociale

  Scurt film de animaţie pentru diseminarea ghidului 

  Raportul care a stat la baza elaborării ghidului 

  Declaraţia finală adoptată de membri SDC CGA

 -  Raportul de cercetare realizat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată: oportunităţi şi riscuri ale digitalizării

- Ghidul DOs and DON'Ts - realizat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea echilibrului între viaţa profesională şi cea privată: oportunităţi şi riscuri ale digitalizării

 • ERT (European Reciprocal Training – Reţeaua Europeană de Pregătire Reciprocă)

Începând cu iulie 2011, ANFP este membru al reţelei ERT. Această reţea este formată din mai multe instituţii europene de formare acreditate, care organizează programe de formare reciprocă menite să îmbunătăţească politicile europene la nivel.Printre membrii reţelei care oferă programe de schimb putem identifica: Şcoala Naţională de Guvernare (Marea Britanie), Şcoala Naţională de Administraţie (ENA Franţa), Academia Federală de Administraţie Publică (Germania), Institutul de Administraţie Publică (Olanda), Institutul Naţional de Administraţie Publică (INAP Spania), Cancelaria Federală (Austria).În calitate de membru, ANFP are responsabilitatea de a disemina informaţii despre programele de formare oferite de ceilalţi membri ai ERT. 

 •  PaE (Parteneriatul Estic – Eastern Partnership-EaP)

Parteneriatul Estic este o politică a UE lansată în mai 2009 cu scopul de a aduce în atenţia Statelor Membre ţările partenere din est care beneficiază de Politica Europeană de Vecinătate (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) pentru sprijinirea eforturilor de reformă şi modernizare ale statelor.Principalul instrument de lucru al PaE îl reprezintă Platformele Tematice, care reflectă cele 4 domenii principale de cooperare între UE şi ţările beneficiare ale PaE :

 1. Platforma I:     Democraţie, bună guvernare şi stabilitate
 2. Platforma II:   Integrare economică şi convergenţa cu politicile UE
 3. Platforma III:  Securitate energetică
 4. Platforma IV:  Contacte între oameni

În cadrul acestor platforme există mai multe Paneluri. ANFP este membru activ în Panelul Reforma Administraţiei Publice din cadrul Platformei I.

 

 • NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe – Reţeaua Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din Europa Centrală şi de Est)

NISPAcee a fost creată în anul 1994, ca o instituţie non-profit, o organizaţie neguvernamentală axată pe problemele administraţiei publice cu care se confruntă ţările din Europa Centrală şi de Est.

Actuala misiune a NISPAcee este aceea de a promova şi de a consolida guvernarea eficientă şi democratică precum şi modernizarea sistemelor de administraţie publică din întreaga regiune NISPAcee.

Principalele activităţi şi obiective ale reţelei sunt:

 1. Colaborarea prin intermediul reţelei;
 2. Facilitarea formării şi educării;
 3. Încurajarea cercetării;
 4. Dezvoltarea consultanţei;
 5. Sprijinirea de relaţii publice de tip “advocacy”.

Începând din 2011, ANFP are calitatea de membru instituţional al NISPAcee, participând activ la activităţile reţelei. 

 

 • EIPA (European Institute of Public Administration – Institutul European de Administraţie Publică)

EIPA este un institut independent, o organizaţie neguvernamentală condusă de un Consiliu de administraţie format din reprezentanţi ai statelor membre ale UE şi membrii asociaţi ai Institutului. Aceşti reprezentanţi formează o legătură permanentă între EIPA şi administraţiile publice naţionale şi garantează, de asemenea, o reţea instituţională puternică la cel mai înalt nivel al administraţiei publice în întreaga Europă.

Din cadrul Consiliului de administraţie al EIPA fac parte: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Marea Britanie.

Principalele activităţi ale EIPA sunt:

 1. Educaţia şi dezvoltarea carierei în administraţia publică;
 2. Seminarii şi programe de formare pe diferite teme de actualitate în administraţia publică;
 3. Programe specializate în parteneriat cu instituţii şi şcoli de administraţie din Europa;
 4. Programe de masterat: afaceri europene, drept european, integrare europeană şi cooperare regională;
 5. Consultanţă în administraţia publică;
 6. Cercetare în administraţia publică;
 7. Publicarea de lucrări în domeniul educaţiei în administraţia publică.

ANFP a colaborat cu EIPA în 2007, 2009 şi 2011, sprijinind proiectul european EPSA (Eropean Public Sector Award –Premiul pentru Sectorul Public European), un eveniment internaţional organizat din doi în doi ani.

În prezent, ANFP realizează demersurile necesare pentru a obţine calitatea de membru cu drepturi depline al EIPA. 

 

 • Reţeaua Europeană de Experţi în domeniul recrutării de personal a Oficiului European de Selecție a Personalului – EPSO  

Reţeaua Europeană de Experţi în domeniul recrutării de personal a EPSO are misiunea de a reuni experți din Statele Membre în acest domeniu pentru a împărtăși experiența și a face schimb de bune practici. Întâlnirile au loc de două ori pe an și sunt detaliate pe site-ul Comisiei. ANFP este membru în rețea începând cu 2013.

 

 • IASIA (International Association Schools and Institutes of Administration – Asociaţia Internaţională a Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică)

IASIA este o asociaţie de instituţii şi persoane fizice ale căror activităţi şi interese se concentrează asupra administraţiei publice şi a managementului. Principala direcţie de acţiune a asociaţiei este dezvoltarea resurselor umane.Asociaţia a fost înfiinţată oficial la Roma, în timpul Congresului IIAS din 1971, ca organ constitutiv al Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative (IIAS).

IASIA este o asociaţie non-profit susţinută prin cotizaţiile de membru, venituri din servicii, servicii voluntare ale membrilor săi şi contribuţii din partea diferitelor organizaţii. Asociaţia îşi propune să promoveze şi să sprijine cooperarea între organizaţiile participante şi a persoanelor fizice pentru a spori capacitatea lor de a consolida capacităţile administrative ale instituţiilor şi autorităţilor publice, organizaţiilor, agenţiilor şi diverselor întreprinderi.

ANFP este membru IASIA începând din anul 2009. 

 

 •  CoE (Council of Europe – Consiliul Europei)

Încă din anul 2003, colaborarea cu CoE a constat în participarea reprezentanţilor ANFP la întâlnirile Comitetului de experţi privind participarea democratică la nivel local şi regional. În acest forum, discuţiile s-au centrat pe participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local şi regional, consolidarea democraţiei, precum şi pe elaborarea unui manualul de politici etice la nivel local sub egida Consiliului Europei.  

 

 • SIGMA-OECD

Încă din anul 2000, programul SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), o iniţiativă conjugată a OECD şi a Uniunii Europene, a oferit ANFP asistenţă în următoarele domenii:

 1. Elaborarea legislaţiei primare şi secundare referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici;
 2. Realizarea unei evaluări a activităţii ANFP pentru anul 2004, la solicitarea Comisiei Europene;
 3. Sprijin acordat în modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor public;
 4. Sprijin acordat în elaborarea proiectului legii sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici;
 5. Organizarea de conferinţe internaţionale şi ateliere de lucru, pe teme ca: salarizarea în funcţia publică europeană, integritatea publică, măsurile anticorupţie, calitatea în serviciile publice.

 

Legături către partenerii internaţionali:

AAP: http://www.aap.gov.md/  

ENA: http://www.ena.fr   

CoE: http://www.coe.int/

EUPAN: http://eupan.eu/

PaE: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

NISPAcee: http://www.nispa.sk

EIPA: http://www.eipa.nl/

EPSOhttps://epso.europa.eu/ 

Reţeaua Europeană de Experţi în domeniul recrutării de personal a EPSO

IASIA: http://www.iias-iisa.org/iasia/

RCPARhttp://www.rcpar.org/  

SIGMA OECD: http://www.sigmaweb.org/