Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare acces în sediul ANFP

                                                                            INFORMARE 

                        Privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării accesului

                                                în sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 

            În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)
            Agenția Națională a Funcționarilor Publici având sediul în Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București , cod poștal 030669, tel. 0374112714, fax: 0213124404, cod fiscal 12979825, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarele:

I. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:
            Pentru solicitări şi/sau pentru alte informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, puteţi transmite o cerere la adresa de e-mail: dpo@anfp.gov.ro, telefon: 0374 112 762 sau la adresa poştală Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București, cod poștal 030669.

II. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum și temeiul juridic al prelucrării:
            Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în vederea realizării accesului în sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici prelucrează date cu caracter personal - act de identitate valabil (C.I/B.I, paşaport) numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției.
            Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării accesului în sediul Agenției se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor);
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările și completările ulterioare;
- Planul de Pază al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizat de către Poliția Sectorului 3 – Secția 11 Poliție.

            Registrul de evidență a accesului persoanelor la ANFP este întocmit conform Anexei  nr. 2d) din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cuprinzând obligatoriu următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, seria şi numărul actului de identitate.
            Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate de IGPR sau DGPMB, Serviciul de Ordine Publică.
            Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată. În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile cu acces restricționat, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după consultarea responsabilului cu protecția datelor.
            Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.
            Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

III. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:
            Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai de către persoanele autorizate de către operator (angajați și persoane împuternicite de către operator).
            Accesul la imaginile video înregistrate sunt limitate strict la personalul anume desemnat de către conducerea Agenției.
            Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

IV. Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

V. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă:
            Durata de stocare a datelor cu caracter personal obținute prin înregistrările în registrul de evidență a accesului persoanelor în sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic al Agenției.
            Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 20 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate, în conformitate cu  Planul de Pază al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizat de către Poliția Sectorului 3 – Secția 11 Poliție.
            La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

VI. Persoanele vizate au dreptul de a solicita agenției, în ceea ce le privește, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

VII. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679, persoanele vizate au dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

VIII. Persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

IX. Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze datele cu caracter personal menționate mai sus întrucât prelucrarea acestora are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determină imposibilitatea accesului acesteia în sediul Agenției.

X. Agenția nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.

            În cazul în care agenția intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, aceasta va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, cu respectarea art. 13, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.
            Prezenta servește la informarea persoanei vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta.