Program Înalţi Funcţionari Publici

Furnizarea de servicii de formare şi perfecţionare profesională la standarde ridicate este unul dintre obiectivele ANFP, ţinînd cont că o administraţie publică modernă are nevoie de o formare de calitate a principalei sale resurse, cea umană. Astfel, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici lansează tuturor celor interesaţi invitaţia de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

Programul, structurat în acord cu cerinţele actuale ale administraţiei publice româneşti, vizează dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru gestionarea eficientă a activităţilor specifice acestor funcţii. Înalta pregătire şi expertiză a formatorilor, metodele variate de formare, precum şi logistica adecvată învăţării continue a adulţilor sunt garantul reuşitei Programului. Prin urmare, vă aşteptăm să ne fiţi cursanţi!
Pentru detalii privind calendarul de admitere consultati Ordinul presedintelui ANFP nr 964/2016.

- condiţii participare;
- formular de înscriere;
- model C.V. european.

Pentru anul 2016, taxa de participare la Program este:
-      taxa de inscriere la concurs: 200 lei,
-      taxa de scolarizare: 2000 lei, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 274/2016.

 

Rezultatele probei de selecție a dosarelor:

Comisia 1:

Candidați declarați "admis"

Candidați declarați "respins"

Comisia 2:

Candidați declarați "admis"

Candidați declarați "respins"

Persoane de contact:
Alexandra Apostoleanu: tel: 0754 054 430, alexandra.apostoleanu@anfp.gov.ro
Mihaela Schwartz: tel: 0753 029 605, mihaela.schwartz@anfp.gov.ro

Rezultatul soluţionării contestaţiei depuse la selecţia dosarelor

Lista nominală a candidaţilor declaraţi „ADMIS” la proba de selecţie a dosarelor  

 

Programarea susţinerii probei de interviu:

- programare Comisia 1

- programare Comisia 2

 

Rezultatele probei de interviu:

Candidaţi declaraţi "admis"

Candidaţi declaraţi "respins"

 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba de interviu

Rezultatul final la concursul de admitere

Conform prevederilor art. 25 din H.G. nr.832/2007, cu modificările şi completările ulterioare, “în termen de 15 zile lucrătoare de la data admiterii la program, candidaţii declaraţi admişi îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul, sub sancţiunea eliminării din program”.
De asemenea, conform prevederilor ordinului preşedintelui A.N.F.P. nr. 964/2016,  în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale se va achita taxa de şcolarizare, în cuantum de 2000 lei, stabilita prin ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 274/2016.
Perioada pentru completarea dosarului şi achitarea taxei de şcolarizare este 30 mai 2016 – 17 iunie 2016.
Plata taxei de şcolarizare se poate face direct la casieria ANFP, prin mandat poştal sau prin ordin de plată în contul nr. RO55TREZ7005032XXX004226 deschis la ATCPMB, cod fiscal 12979825.

Ordinul presedintelui ANFP nr.1423/6.06.2016  privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 

 

Programările pentru susținerea Proiectului de absolvire a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2016:

Susținere 8 noiembrie

Susținere 9 noiembrie

Susținere 10 noiembrie

Susținere 17 noiembrie