Specificaţii formare 2017

 


Notă:

Activitatea în domeniul formării profesionale în administrația publică şi al perfecţionării profesionale a fost preluată de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către Institutul Național de Administrație, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 23/2016, precum și ale H.G. nr. 1005/2016.

Pentru mai multe informații, vă prezentăm datele de contact ale Institutului:

Institutul Național de Administrație

Str. Occidentului nr. 14,  sector 1, București

Telefon: 021 310 89 63 

Fax: 021 312 52 70

e-mail: office@ina.gov.ro

www.ina.gov.ro

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circulară - Notă internă organizare cursuri octombrie - decembrie 2016

Download OFERTA DE FORMARE A.N.F.P  2016

Circulara invitaţie 2016

Circulara de informare autorităţi/ instituţii - cursuri 2016


Formular de înscriere


Reuniunea de lucru şi bilanţ ANFP - partenerii de formare, "Inovaţie şi calitate în procesul de formare"
28 - 30 octombrie 2016

Lista partenerilor de formare profesională/perfecționare pentru anul 2016


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) prin Direcţia Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi Perfecţionare Profesională, asigură formarea şi perfecţionarea profesională pentru categoriile de personal cuprinse în organigramele/statele de funcții ale  autorităților și instituțiilor publice.

Potrivit actului normativ care îi reglementează activitatea, ANFP:

 • stabileşte domeniile prioritare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici;
 • avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a funcţionarilor publici;
 • stabileşte tematica specifică programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare pentru funcţionari publici;
 • centralizează planurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, întocmite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
 • sprijină autorităţile administraţiei publice pentru derularea unor programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
 • colaborează cu centrele regionale pentru derularea programelor de formare şi perfecţionare a personalului din administraţia publică;
 • sprijină instituţiile care organizează programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu personal de predare;
 • asigură formarea continuă pentru înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere, tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolvenţi de învăţământ superior, viitori manageri publici, funcţionari publici de execuţie din administraţia publică centrală;
 • elaborează, în colaborare cu instituţiile publice şi cu alte organizaţii cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici; monitorizează şi evaluează implementarea acesteia;
 • stabileşte domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice adoptate de Guvernul României;
 • coordonează metodologic centrele regionale;
 • asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă;
 • organizează programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici;
 • asigură formarea specializată a funcţionarilor publici de conducere, prin programe de formare specializată, cu durata de 180 de ore;
 • asigură formarea specializată în administraţia publică, pentru persoane numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru aleşii locali;
 • asigură formarea profesională în domeniile prioritare;
 • organizează programe de perfecţionare în administraţie cu durata variabilă între 3 zile şi 90 de zile pentru funcţionarii publici, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, pentru aleşii locali, pentru personalul contractual din cadrul administraţiei publice, precum şi pentru orice alte persoane interesate;
 • organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală.

Atestarea absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţie se face prin certificate, semnate de preşedintele Agenţiei. 
   
Programele de formare profesională/perfecționare ANFP:

 • pun la dispoziţia celor interesaţi o varietate de domenii și tematici de interes pentru grupurile ţintă vizate, precum şi o oportunitate de realizare a unor obiective profesionale/instituționale, utilizând metode moderne de formare interactivă şi formatori profesionişti de certă valoare;
 • respectă principiul conform căruia, calitatea formării şi relevanţa acesteia în dezvoltarea organizaţiei sunt criteriile fundamentale pentru reformarea sectorului public;
 • sunt certificate conform sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008.

Tipologia programelor de formare profesională/perfecționare ANFP:

 • Programe de perfecţionare în sistem Clasic Learning
 • Programe de perfecţionare în sistem E- Learning 
 • Programe de perfecţionare în sistem Blended Learning

Înscrierea la programele de formare profesională/perfecţionare organizate de ANFP se face în acord cu oferta generală/specifică transmisă prin Circulare. ANFP asigură, de asemenea, împreună cu partenerii de formare, programe de formare profesională/perfecţionare (la cerere) la solicitarea autorităţilor/instituţiilor publice în acord cu nevoile individuale şi instituţionale de perfecţionare.

Anunț privind selecția partenerilor de formare pentru anul 2016

Informații legislative utile: