HOME
 
    
   

co

ISO9001

 
În vederea fundamentării încadrării în dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013, nota de fundamentare prevăzută de Ordinul preşedintelui A.N.F.P. nr. 4040/2012, cu modificările şi completările ulterioare, va conţine, în mod obligatoriu, şi următoarele elemente:

· situaţia aparatului de specialitate al primarului/preşedintelui consiliului judeţean precum şi cea a serviciilor publice subordonate (cu sau fără personalitate juridică);

· identificarea posturilor desfiinţate;

· identificarea posturilor vacante exceptate cu indicarea încadrării în fiecare din excepţiile aplicabile, aşa cum sunt acestea prevăzute de art. 1 alin. (2) din O.U.G. 77/2013, cu precizarea că un post vacant exceptat se va încadra într-o singură excepţie;

În ceea ce priveşte conţinutul documentaţiei prevăzute de Ordinul preşedintelui A.N.F.P. nr. 4040/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precizăm că aceasta va cuprinde statul de funcţii nominal (conform modelului afişat), cu excepţia situaţiei în care are loc reorganizarea structurii cu reducerea de posturi ocupate, caz în care documentaţia va cuprinde statul de funcţii fără indicarea titularului postului.

Răspunderea pentru încadrarea în excepţiile prevăzute de art. 1 alin. (2) din O.U.G. 77/2013 se angajează de către ordonatorul principal de credite şi se menţionează expres în conţinutul documentelor transmise în vederea obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

In continutul notei de fundamentare se va cuprinde si tabelul centralizator completat conform modelului de mai jos.

Întreaga documentaţie va fi asumată prin semnătura şi ştampila conducătorului instituţiei (pe fiecare pagină) şi se va prezenta atât pe format de hârtie, cât şi în format electronic – CD.

Precizări privind modul de aplicare a O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

Tabel centralizator

ORDIN privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii

Model stat de funcţii 

Repartizarea Unitatilor Administrativ Teritoriale  la procesul de avizare conform OUG 77/2013

Repartizarea pe zile a Unitatilor Administrativ Teritoriale la procesul de avizare conform OUG 77/2013 

    
      |  Contact  |  Harta site  |   Semnalati probleme website.  |
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Site dezvoltat în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.01.03.01.01.