Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul inspecţii din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani

Programat la data: 07.05.2013, ora 10:00
Locatie desfasurare concurs: la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani.
Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Bibliografie

Legea 188/1999 (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legisltia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastarea animalelor;
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare ;
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena ce se aplica alimentelor de origine animala ;
Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinate consumului uman ;
Regulamentul (CE) 178/2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare de instituire a Autoritatii Europene pentru siguranta alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare ;
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protectia animalelor in timpul transportului si operatiunilor conexe ;
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 de stbilire a unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiforma ;
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman),
Ordinul ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza , depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala
Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie , procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu midificarile si completarile ulterioare ;
Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare ;
Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare;
Regulamentul ( CE ) nr. 16/2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje
Ordinul ANSVSA nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare , procesare , depozitare,transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala ;
Ordinul ANSVSA nr. 37/2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul Romaniei ;
Directiva 2000/13/CE, privind etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, cu modificările şi completarile ulterioare;
Ordinul ANSVSA 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala, cu modificarile şi completările ulterioare;
Ordinul ANSVSA 43/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2012 si H.G. nr. 341 / 25.04. 2012 pentru aprobarea actiunilor sanitare-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2012 ;
Ordinul ANSVSA 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind acordarea de derogari unitatilor care realizeaza produse alimentare ce prezinta caracteristici traditionale, de la cerintele mentionate in Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum si de stabilire a procedurii de acordare a derogarilor si de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a unitatilor in care se realizeaza produse alimentare ce prezinta caracteristici traditionale, cu modificările şi completările ulterioare;
ORDIN nr. 80 / 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidentelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animala, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitara-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.nr. 984/25.08.2005, modificata cu HG nr. 917 / 2009, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
O.G. nr. 2 / 12.07/2001 , aprobata prin Legea nr. 180 / 2002, privind regimul juridic al contraventiilor;
Regulamentul CE nr. 1760/2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor , etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat ;
Ordinul ANSVSA nr. 79/2008,modificat, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor;
Ordinul ANSVSA nr.6/2010, pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale;
Ordinul ANSVSA nr. 20 / 2010 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor;
Ordinul ANSVSA nr. 40/2010, privind aprobarea normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrate a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor;
O.G. nr.27 / 2002 , privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , aprobata , cu modificari si completari , prin legea nr. 233/2002 ;

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copia actului de identitate,
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul administrativ.

Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374 112.726.