Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Informare concursuri organizate de ANFP

                                                                                INFORMARE        


                Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursurile organizate de

                                                        Agenția Națională a Funcționarilor Publici    

            În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)
            Agenția Națională a Funcționarilor Publici având sediul în Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București , cod poștal 030669, tel. 0374112714, fax: 0213124404, cod fiscal 12979825, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, vă aduce la cunoștință următoarele:

I. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 
            Pentru solicitări şi/sau pentru alte informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, puteţi transmite o cerere la adresa de e-mail: dpo@anfp.gov.ro, telefon: 0374 112 832 sau la adresa poştală Bld. Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, sector 3, București, cod poștal 030669.

II. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum și temeiul juridic al prelucrării:
            Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale cu privire la desfășurarea examenelor/concursurilor organizate de către Agenție în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor.
            Agenția Națională a Funcționarilor Publici realizează recrutarea şi promovarea pentru ocuparea funcțiilor publice vacante sau temporar vacante, după caz, inclusiv cele privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici, din cadrul autorităților și instituțiilor publice în conformitate cu atribuțiile prevăzute de art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.
            Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care instituția este investită așa cum este prevăzut la art. 6 lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

III. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:
            În vederea organizării și desfăşurării examenelor/concursurilor pentru recrutarea/promovarea funcţionarilor publici, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Atribuțiile acestor comisii sunt prevăzute la art. 40 și art. 41 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, activitatea de prelucrare a datelor se face prin raportare la atribuțiile stabilite de normele în vigoare de către personal anume desemnat.
            De asemenea, agenția are obligația legală de a emite și transmite instituției sau autorității publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul, propunerea de numire a candidatului declarat „admis” conform art. 76 alin. (2) din actul normativ anterior menționat.

IV. Agenția Națională a Funcționarilor Publici nu intenționează să transfere datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională.

V. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă:
            Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal ale candidaților este cea stabilită prin Nomenclatorul Arhivistic al ANFP și în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.

VI. Candidații au dreptul de a solicita agenției, în ceea ce îi privește, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

VII. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679 candidații au dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

VIII. Candidații au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

IX. Candidații la concursurile organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, sunt obligați să furnizeze datele cu caracter personal cuprinse în dosarul de concurs[1] nerespectarea acestor obligații conducând la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale pe care agenția le are față de candidatul înscris, de a fi înaintat dosarul de concurs comisiei desemnate, în vederea desfășurării etapei de selecție a dosarelor, respectiv imposibilitatea acestuia de a participa la concurs.

X. Agenția nu deține și nu utilizează procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri așa cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679.
            În cazul în care agenția intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, aceasta va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, cu respectarea art. 13, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.            
            Prezenta servește la informarea persoanei vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta.     

[1] În vederea înscrierii la un examen/concurs pentru ocuparea unei funcții publice, candidații trebuie să depună la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare dosarul de înscriere care, în funcție de tipul examenului/concursului va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1), art. 127 sau art. 143 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Astfel, raportat la cele menționate mai sus, agenția prelucrează datele cuprinse în documentația dosarului de înscriere la examen/concurs în conformitate cu prevederile legale.