Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Aviz privind funcţiile publice

   Documentele necesare pentru obținerea de către autoritățile și instituțiile publice a avizului Agenției, în condițiile prevăzute la art. 402 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprobate prin OPANF nr. 1886/2019, sunt următoarele: 
   a) adresă de solicitare a avizului Agenției, emisă de către conducătorul autorității sau instituției publice; 
   b) proiectul de act administrativ; 
   c) referatul de aprobare a proiectului de act administrativ, prin care se fundamentează stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice, precum și reorganizarea activității autorității sau instituției publice, cu evidențierea modificărilor intervenite pentru fiecare funcție publică în parte și pe fiecare subdiviziune organizatorică, precum și cu indicarea temeiului legal aplicabil; 
   d) proiectul detaliat al structurii organizatorice a autorității sau instituției publice; 
   e) proiectul statului de funcții care cuprinde funcțiile identificate prin denumire, clasă, nivelul studiilor, gradul profesional, gradul sau treapta profesională, după caz, cu încadrarea acestora în structura organizatorică a autorității ori instituției publice, regimul de ocupare a postului și precizarea titularului, după caz, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa la OPANFP nr. 1886/2019 (se transmite în două exemplare originale).
   Documentele mai sus menționate se transmit în original, iar acestea trebuie să poarte numele și prenumele, funcția deținută și semnătura conducătorului autorității sau instituției publice, precum și ștampila autorității ori instituției publice. Se pot transmite: 
   a) prin depunere la registratura Agenției; 
   b) prin poștă, cu confirmare de primire.