Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

CUM SE REALIZEAZĂ ACCESUL ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ?

Accesul în funcția publică se face prin concurs de recrutare.
Concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie vacante şi temporar vacante:

     CUM SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL?
- se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice, ai căror conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul
- autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs, respectiv 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs

     ANUNŢUL
- se postează pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- este public cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Prin excepţie, termenul de 30 de zile poate fi redus la 15 zile pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante. 

     PROBELE DE CONCURS
- selecţia dosarelor de înscriere: comisia de concurs selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
- proba scrisă: redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă 
- interviul: se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor
- numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă se pot prezenta la următoarea probă
- * probe suplimentare (dacă s-au stabilit condiţii specifice care necesită deţinerea unor competenţe specifice ce nu pot fi evaluate în cadrul celorlalte probe)

     PUNCTAJ
- punctajul maxim (proba scrisă şi interviu): 100 puncte
- punctaj minim necesar:
· 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
· 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere. 
- punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu
- se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar

     CONTESTAŢII
- după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie. 
- comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care: 
· candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 
· constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs. 
- comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii: 
· candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor
· constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.