Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!
Acasa >
A+  A-

Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte:

Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SUBIECT
Prezentaţi cel puţin 5 fapte ale funcţionarilor publici care pot constitui abateri disciplinare conform Titlului II – Capitolul VIII, Partea a VI a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Identificaţi sancţiunile disciplinare prevăzute în actul normativ menţionat ce pot fi aplicate funcţionarilor publici. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a cel puţin 5 abateri disciplinare – 10 puncte (5 abateri x 2 puncte)
- identificarea corectă a celor 5 sancţiuni disciplinare – 5 puncte (5 sancţiuni x 1 punct)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Precizaţi situaţiile şi modul de ocupare a unei funcţii publice în baza unui raport de serviciu cu timp parţial, conform Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 378 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea situaţiilor în care raportul de serviciu cu timp parţial poate fi exercitat cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă – 9 puncte (3 situaţiix3puncte)
- condiţii de solicitare şi aprobare: 6 puncte (în scris şi motivat – 3 puncte, aprecierea conducătorului şi aprobarea cererii – 2 puncte, la solicitarea conducătorului structurii în care se regăseşte funcţia publică – 1 punct)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi condiţiile cumulative de dobândire a calităţii de consilier de etică de către un funcţionar public şi precizaţi rolul acestuia, conform Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 3-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin. (1) şi (6) privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea şi detalierea celor 10 condiţii – 12 puncte (10 condiţii x 1,2 puncte)
- rolul consilierului de etică – 3 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logică exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Potrivit prevederilor Titlului II Partea a VI-a Capitolul IX, Secţiunea a 3-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, descrieţi situaţiile în care funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă şi pierd calitatea de funcţionar public. Menţionaţi cine gestionează corpul de rezervă al funcţionarilor publici. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 525 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Identificare situaţii - 5 situaţii (5 situaţii x 2 pct.= 10 puncte)
- după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;
- în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare, iar funcţionarul public o refuză;
- la împlinirea a 12 luni de la data angajării în baza unui contract individual de muncă, precum şi în orice altă formă de exercitare a unei profesii sau activităţi, în condiţiile expres prevăzute de lege;
- la cererea funcţionarului public;
- la data intervenirii unui caz de încetare de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public.
- Identificare instituţia publică care gestionează corpul de rezervă – 5 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi tipurile de activităţi prin care sunt exercitate prerogativele de putere publică, conform prevederilor Cap. I, Titlul II, Partea a VI-a - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi fiecare din tipurile de activităţi prin care sunt exercitate prerogativele de putere publică – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 370 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea activităţilor prin care sunt exercitate prerogativele de putere publică (0,5 puncte x 2 activităţi) – 1 punct
- detalierea activităţilor cu caracter general (1 punct x 6 activităţi cu caracter general – 6 puncte)
- detalierea activităţilor cu caracter specific (1 punct x 8 activităţi cu caracter specific– 8 puncte)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Identificaţi şi detaliaţi 5 drepturi ale funcţionarilor publici, conform prevederilor Secţiunii 1 Cap. V, Titlul II, Partea a VI-a - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 412 - 429 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea celor 5 drepturi ale funcţionarilor publici (1 punct x drept identificat) – 5 puncte
- detalierea celor 5 drepturi identificate ale funcţionarilor publici (2 puncte x drept detaliat)– 10 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Identificaţi şi detaliaţi 5 îndatoriri ale funcţionarilor publici, conform prevederilor Secţiunii a 2-a Cap. V, Titlul II, Partea a VI-a - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 430-450 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea celor 5 îndatoriri ale funcţionarilor publici (1 punct x îndatorire identificată) – 5 puncte
- detalierea celor 5 îndatoriri ale funcţionarilor publici (2 puncte x îndatorire detaliată) – 10 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de promovare în funcţia publică, conform prevederilor Secţiunii a 3-a Cap. VI, Titlul II, Părţii a VI-a - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi promovarea în clasă şi enumeraţi condiţiile în care funcţionarii publici pot participa la examenul de promovare în clasă. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 476, art. 480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- enumerarea modalităţilor de promovare în funcţia publică (2 punct x 3 modalităţi de promovare în funcţia publică) – 6 puncte
- detalierea modalităţii de promovare în clasă a funcţionarilor publice (6 puncte)
- condiţiile pentru participare la examenul de promovare în clasă (1,5 puncte x 2 condiţii) - 3 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Enumeraţi tipurile de acte administrative privind cariera funcţionarilor publici şi menţionaţi în ce constă obligaţia de comunicare a acestora, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul X, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 529 - 534 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a actelor administrative – 10 puncte (5 acte x 2 puncte);
- menţionarea instituţiei publice către care se face comunicarea actelor -1,5 puncte;
- menţionarea termenului de comunicare – 1,5 puncte;
- menţionarea entităţii responsabile cu transmiterea actelor – 1 punct;
- menţionarea documentelor care se anexează la actele comunicate – 1 punct;
- capacitate de analiză şi sinteză , claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi interdicţiile şi limitările funcţionarilor publici în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică prin raportare la prevederile Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 2-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 436 alin. (1) - (3) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- indicarea faptului că funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicţiilor şi limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420 – 2 puncte
- indicarea obligaţiei funcţionarilor publici ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. – 3 puncte
- prezentarea interdicţiilor în exercitarea funcţiei publice cu privire la activitatea politică – 10 puncte (5 interdicţii x 2 punct)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină actul administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public, precum şi consecinţa lipsei acestora conform Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul X, Secţiunea a 2-a şi a 3-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi consecinţa lipsei acestora. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art.532 alin.(1) şi art.535 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a elementelor pe care trebuie să le conţină actul administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public – 12 puncte:
- 2 puncte pentru fiecare element obligatoriu, 2 puncte x 6 elemente =12 puncte
- precizarea consecinţei nerespectării dispoziţiilor art.532 alin.(1) din actul normativ sus-menţionat, ca fiind „nulitatea de drept a actului administrativ”- 3 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Identificaţi sancţiunile disciplinare şi precizaţi termenul în care acestea se aplică funcţionarilor publici, conform Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (3) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- indicarea sancţiunilor disciplinare – 12 puncte (6 sancţiuni x 2 puncte);
- precizarea termenului în care se aplică sancţiunile disciplinare – 3 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi atribuţiile consilierului de etică, conform prevederilor Părţii a VI-a Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 3-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 454 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- identificarea şi prezentarea atribuţiilor consilierului de etică prevăzute la art. 454 lit. a) – b) – 5 puncte (2,5 puncte x 2 atribuţii corect identificate şi prezentate);
- identificarea şi prezentarea atribuţiilor consilierului de etică prevăzute la art. 454 lit. c) – g) – 10 puncte (2 puncte x 5 atribuţii corect identificate şi prezentate);
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi norma cu privire la utilizarea responsabilă a resurselor publice conform prevederilor Titlului II, Capitolul V, Secţiunea a 2-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 441 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- menţionarea obligaţiilor funcţionarilor publici în raport cu proprietatea statului şi a unităţilor administrativ - teritoriale – 3,75 puncte;
- menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la folosirea timpului de lucru, precum şi a bunurilor aparţinând autorităţii sau instituţiei publice - 3,75 puncte;
- menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la gestionarea banilor publici - 3,75 puncte;
- menţionarea interdicţiei aplicabilă funcţionarilor publici şi referitoare la desfăşurarea activităţilor în interes personal - 3,75 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată şi drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici numiţi pe perioadă determinată, conform Părţii a VI-a, Titlul II, Cap. I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 375-376 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul II, Cap. I
- identificarea şi detalierea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante (2,5 puncte x modalitate de ocupare identificată şi detaliată – 7,5 puncte);
- detalierea transformării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante anterior ocupării prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiţiile legii, sau prin modalităţi de modificare temporară a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile legii (2,5 puncte);
- identificarea şi detalierea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor publici numiţi pe perioadă determinată (2,5 puncte x drept sau obligaţie – 5 puncte);
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte;


SUBIECT
Prezentaţi rolul şi atribuţiile consilierului de etică, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II Capitolul V, Secţiunii a 3-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin. (1) şi art. 454 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- menţionarea rolului consilierului de etică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – 1 punct;
- identificarea şi prezentarea atribuţiilor consilierului de etică (7 atribuţii x 2 puncte/atribuţie) – 14 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Precizaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu a funcţionarilor publici, conform prevederilor Părţii a VI Titlul II Capitolul IX Secţiunea 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Ce reprezintă delegarea şi care sunt situaţiile în care un funcţionar public poate refuza delegarea. 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art.502 alin (1), art. 504 alin (1) şi alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- identificarea corectă a modalităţilor de modificare a raportului de serviciu - 8 puncte ( 8 modalităţi x 1 punct)
- definiţia delegării - 3 puncte
- identificarea corectă a celor 4 situaţii în care un funcţionar public poate refuza delegarea - 4 puncte ( 4 situaţii x 1 punct)
- claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi normele privind loialitatea funcţionarilor publici faţă de autorităţile şi instituţiile publice, în conformitate cu Partea a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. -20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 434 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- obligaţia funcţionarilor publici - 2,5 puncte;
- interdicţiile funcţionarilor publici – (5 x 2,5 puncte) - 12,5 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării - 5 puncte.


SUBIECT
Identificaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ce priveşte exercitarea dreptului la libera exprimare, conform prevederilor Titlului II Partea a VI – a, Capitolul V, Secţiunea a 2 - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 p

BAREM CORECTARE
Art. 432 alin.(1) – (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- menţionarea dreptului la liberă exprimare – 3 p
- menţionarea obligaţiei de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – 4 p
- menţionarea obligaţiei de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea – 3 p
- menţionarea obligaţiei de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate, de a avea, în exprimarea opiniilor, o atitudine conciliantă precum şi de a evita generarea conflictelor datorate schimbului de păreri – 5 p
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 p


SUBIECT
Precizaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ funcţionarul public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, conform prevederilor Titlului II Partea a VI – a, Capitolul V, Secţiunea a 3 - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 p

BAREM CORECTARE
Art. 452 alin.(6) lit.(a) – (j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- enumerarea condiţiilor – 15 p. (10 condiţii x 1,5 p)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 p


SUBIECT
Prezentaţi suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, conform prevederilor Secţiunii a 2 – a Capitolului IX Titlului II Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 513 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- identificarea corectă a situaţiilor - 13 puncte (13 situaţii x 1 punct);
- menţionarea obligaţiei de informare la reluarea activităţii – 1 punct;
- menţionarea situaţiei care constituie vechime în grad profesonal – 1 punct;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi prevederile privind obiectivitatea şi responsabilitatea în luarea deciziilor de către funcţionarii publici, prevăzute de prevederile Titlului II Partea a VI – a Capitolul V, secţiunea a -II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 449 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- identificarea a 5 principii care stau la baza luarea deciziilor de către funcţionarii publici – 15 puncte (3 puncte x principiu).
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi dispoziţiile comune cu privire la actele administrative potrivit Secţiunii 1 Capitolul X Titlul II Partea a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 528 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Enumerarea situaţiilor pentru care se emit acte administrative - 5 puncte (5 x 1 punct )
- Forma actului administrativ – 1 punct
- Termenul de la care actul administrativ produce efecte juridice - 4 puncte (4 x 1 punct )
- Termenul de comunicare al actului administrativ –1 punct
- Modalităţi de comunicare a actului administrativ – 1 punct
- Dovada comunicării actului administrativ – 3 puncte
- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi 5 fapte care constituie abateri disciplinare conform Secţiunii a 3-a Capitolul VI Titlul II Partea a VI-a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrati, cu modificările şi completările ulterioare – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- 5 fapte x 3 puncte = 15 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi îndatoririle funcţionarilor publici în ceea ce priveşte obiectivitatea şi responsabilitatea în procesul de luare a deciziilor, conform Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 2-a, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 449 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare
- Identificarea obligaţiei de a acţiona conform prevederilor legale şi de a-si exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial - 2 puncte;
- Precizarea interdicţiei unei promisiuni de luare a deciziilor în mod privilegiat – 1 punct;
- Precizarea obligaţiei funcţionarilor publici de a sprijini propunerile motivate ale personalului din subordine – 2 puncte;
- Precizarea obligaţiilor în ceea ce priveşte atribuţiile de coordonare – 2 puncte;
- Identificarea obligaţiilor cu privire la asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 7 puncte (1 punct pentru fiecare obligaţie identificată);
- Precizarea interdicţiei de angajare a relaţiilor patrimoniale – 1 punct;
- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Precizaţi rolul şi atribuţiile comisiilor paritare, conform prevederilor Titlului II Partea a VI – a, Capitolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 p

BAREM CORECTARE
Art. 489 alin.(1) – alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- enumerarea situaţiilor în care sunt consultate Comisiile paritare - 12 p. (6 situaţii x 2 p)
- menţionarea avizului emis şi a caracterului acestuia- 1 p.
- menţionarea atribuţiilor Comisiei paritare – 1 p
- menţionarea raportului anual al Comisiei paritare – 1 p
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 p


SUBIECT
Prezentaţi cazierul administrativ în activitatea funcţionarului public, conform prevederilor Titlului II Partea a VI-a Capitolul VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 496 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- Identificare emitentului actului administrativ - 2 puncte;
- Identificarea conţinutului actului administrativ – 3 puncte;
- Solicitanţii eliberării actului administrativ – 10 puncte; (5 solicitanţi x 2 puncte pentru fiecare solicitant);
- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice vacante conform prevederilor Secţiunii 1 Capitolului VI şi Secţiunii 1 Capitolului IX Titlul II Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentaţi transferul şi detaliaţi transferul la cererea funcţionarului public. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art.466 alin. (2) şi art.506 alin.(1) – (5) şi alin.(8) – alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- identificarea corectă a modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice - 2 puncte (4 modalităţi x 0,5 puncte);
- tipuri de transfer – 2 puncte ( 2 tipuri x 1 punct)
- reguli cu privire la îndeplinirea condiţiilor privind transferul– 4 puncte ( 4 x 1 punct);
- prezentarea procedurii de transfer la cerere – 4 puncte;
- menţionarea posibilităţii de aprobare a unor proceduri interne - 1 punct;
- excepţia privind privind transferul la cerere al înalţilor funcţionari publici – 2 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi interdicţia în ceea ce priveşte implicarea funcţionarilor publici de a face parte din partide politice, astfel cum este reglementată în capitolul V, secţiunea a 2-a Titlul II Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 436, alin. (3), din Ordonanta de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ
- 5 interdicţii X3 puncte - 15 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor. - 5 puncte


SUBIECT
Trataţi comparativ încetarea raporturilor de serviciu prin demisie şi încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, conform prevederilor Secţiunii a 3-a Capitolul IX Titlul II Partea a VI – a din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. (20 puncte)

BAREM CORECTARE
Art. 516 lit. b), 521, art. 522, art. 523 - OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Încetarea raporturilor de serviciu prin demisie – 6 puncte
- Încetarea încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor – 6 puncte
- Analiză comparativă – 3 puncte
- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi îndatorirea funcţionarilor publici cu privire la îndeplinirea atribuţiilor potrivit Părţii a VI-a, Titlului II, Capitolului V, Secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 437 din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
- precizarea că funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate – 3 puncte
- precizarea că funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici – 3 puncte
- precizarea că funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale, precum şi faptul că are îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii – 6 puncte
- precizarea că în situaţia în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei superiorului ierarhic pe care funcţionarul public a refuzat să o îndeplinească, acesta va răspunde în condiţiile legii – 3 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Trataţi delegarea de atribuţii, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 438 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
-modalitatea în care se poate dispune delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante, cu identificarea perioadei maxime pentru care se poate dispune – 1,5 p;
-modalitatea în care se poate dispune delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate – 1,5 p;
-delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare către acelaşi funcţionar public – 1 p;
-funcţionarul public exercită şi atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine şi atribuţiile parţial preluate şi execepţia exercitării controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute – 1 p;
-în cazul în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară – 1 p;
-excepţia în ce priveşte delegarea în totalitate a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale către conducătorul compartimentului juridic – 1 p;
-precizarea modului în care se poate dispune delegarea de atribuţii aferente funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale – 1 p;
-situaţiile de excepţie în care se poate dispune delegarea de atribuţii aferente funcţiei publice de conducere specifice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în totalitate – 2 p (1 p pentru identificarea situaţiei funcţionarului public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate juridică sau administrativă + 1 p pentru identificarea situaţiei funcţionarului public cu studii superioare de licenţă);
-delegarea de atribuţii poate avea loc doar în condiţiile informării prealabile a funcţionarului public căruia i se deleagă atribuţiile – 1 p;
- îndeplinirea condiţiilor de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate de funcţionarul public care preia atribuţiile prin delegare– 1 p;
-nu se pot delega atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial – 1 p;
-funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile expres prevăzute de lege – 1 p;
-în cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici şi excepţiile – 1 p;
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 p


SUBIECT
Identificaţi situaţiile în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public şi detaliaţi procedura de reparare a pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice de către funcţionarul public vinovat pentru fiecare dintre situaţiile identificate, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 499 şi art. 500 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- indicarea situaţiilor în care se angajează răspunderea civilă a funcţionarului public – 6 puncte (3 situaţii x 2 puncte);
- menţionarea faptului că emiterea ordinului sau a unei dispoziţii de imputare se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, pentru repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 499 lit. a) şi b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi menţionarea faptului că repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice se face pe baza hotărârii judecătoreşti definitive în situaţia prevăzută la art. 499 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 6 puncte;
-indicarea faptului că împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. – 1 punct;
-menţionarea faptului că ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu. – 1 punct;
-indicarea faptului că dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. – 1 punct;
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu şi detaliaţi încetarea de drept a raportului de serviciu, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul IX, Secţiunea a 3-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 516 şi Art. 517 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
-identificarea corectă a modalităţilor de încetare a raportului de serviciu – 5 puncte (5 modalităţi x 1 punct);
-identificarea situaţiilor în care raportul de serviciu existent încetează de drept – 6 puncte (12 situaţii x 0,5 puncte);
-menţionarea situaţiei excepţionale şi a condiţiilor în care funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută peste vârsta standard de pensionare, precum şi menţionarea faptului că pe perioada în care este dispusă menţinerea în activitate a funcţionarului public în situaţia excepţională menţionată îi pot fi aplicate dispoziţiile art. 378 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 2 puncte;
-identificarea termenului pentru constatarea încetării raportului de serviciu – 1 punct;
-identificarea emitentului actului administrativ de încetare a raportului de serviciu - 1 punct;
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Precizaţi situaţiile în care este necesar acordul scris al funcţionarului public pentru modificarea raportului de serviciu, conform Părţii a VI-a, Titlului II, Capitolul IX, Secţiunea 1, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 de puncte.

BAREM CORECTARE
Art.503-507 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- în situaţia aplicării mobilităţii în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici pe o funcţie publică de conducere, dacă nu există funcţie vacantă în vederea aplicării mobilităţii în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici – 1 punct;
– pentru delegare pe o perioadă mai mare de 60 de zile în cursul unui an calendaristic - 2 puncte;
– în situaţia detaşării pentru o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an calendaristic - 2 puncte;
– în situaţia detaşării pe o funcţie publică de nivel inferior - 2 puncte;
– în situaţia transferului în interesul serviciului - 2 puncte;
– în cazul mutării definitive a funcţionarului public din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice – 2 puncte;
- în situaţia mutării definitive cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice deţinute de funcţionarul public, în măsura în care nu este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice. - 2 puncte;
- în cazul mutării temporare pe o altă funcţie publică vacantă sau temporar vacantă pentru o perioadă mai mare de 6 luni într-un an calendaristic – 2 puncte;
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor - 5 puncte.


SUBIECT
În cazul angajării răspunderii disciplinare, pentru una dintre sancţiunile disciplinare, la alegere, precizaţi termenul maxim în care poate fi aplicată, cine şi în ce condiţii o poate aplica, precum şi în ce termen şi cum intervine radierea, conform prevederilor Capitolului VIII, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (3) şi (8), art. 493, art. 494 alin. (1), art. 497 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- selectarea unei sancţiuni disciplinare, dintre cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare – 1 punct;
- identificarea termenului maxim de aplicare a sancţiunii selectate – 2 puncte;
- identificarea modalităţii de aplicare a sancţiunii selectate: persoana care are competenţa numirii, direct sau, după caz, la propunerea comisiei de disciplină – 2 puncte;
- identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă, audiere funcţionar, menţionare comisie de disciplină public (2 puncte/condiţie de aplicare) - 6 puncte;
- menţionarea termenului de radiere de drept a sancţiunii selectate – 2 puncte;
- menţionarea modalităţii de radiere - 2 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
În ce priveşte formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, precizaţi care sunt drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici, precum şi obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolul V, Secţiunea a 4-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 458-459 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
- precizarea că îmbunătăţirea continuă a abilităţilor şi pregătirii profesionale este un drept şi o obligaţie- 1 punct;
- menţionarea obligaţiei autorităţilor şi instituţiilor publice privind asigurarea participării la programe de formare şi perfecţionare profesională, precum şi a instituţiilor organizatoare în ceea ce priveşte programele de formare şi perfecţionare profesională şi a programelor de formare specializată- 2 puncte;
- menţionarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice privind finanţarea- 2 puncte;
- menţionarea drepturilor funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării – 2 puncte;
- identificarea obligaţiilor funcţionarilor publici în cazul formărilor cu durată mai mare de 90 de zile - 3 puncte;
- precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională a funcţionarilor şi nu pot fi finanţate de la buget- 2 puncte;
- menţionarea faptului că prin hotărâre a Guvernului sunt prevăzute normele metodologice cu privire la formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, precum şi drepturile şi obligaţiile asociate procesului de formare -1 punct;
- identificarea obligaţiilor autorităţilor /instituţiilor publice în legătură cu planul de perfecţionare profesională – 2 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării - 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate funcţionarilor publici, conform prevederilor Părţii a VI-a, Titlul II, Capitolului VIII din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi modul de aplicare pentru fiecare dintre sancţiunile identificate. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 492 alin. (3) şi art. 493 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 492- (3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisă; - 1 punct
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;- 1 punct
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;- 1 punct
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;- 1 punct
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; - 1 punct
f) destituirea din funcţia publică. - 1 punct
Art. 493- (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii. – 5 puncte
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute la art. 520 lit. b). – 1,5 puncte
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. a) se poate aplica şi direct de către conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1). – 1,5 puncte
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) se aplică de conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină. – 1 punct
Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte


SUBIECT
Identificaţi obligaţiile pe care le au înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere în ce priveşte asigurarea egalităţii de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal, conform prevederilor Titlului II Partea a VI – a, Capitolul V, Secţiunea a 2 - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. - 20 p.

BAREM CORECTARE
Art. 449 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- enumerarea a 5 obligaţii – 15 p. (5 obligaţii x 3 p)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 p


SUBIECT
Prezentaţi “utilizarea responsabilă a resurselor publice” aşa cum aceasta este reglementată în cuprinsul Secţiunii 1 Capitolului V Titlului II Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art.441 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. – 3,75 puncte (1 aspect abordat x 3,75 puncte);
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. – 3,75 puncte
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. – 3,75 puncte
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. – 3, 75 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritate, coerenţa şi logica exprimării- 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care sunt consultate comisiile paritare conform Capitolului VII Titlul II Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte.

BAREM CORECTARE
Art. 489 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisiile paritare sunt consultate în următoarele situaţii:
a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care sunt constituite; - 2,5 puncte
b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare; - 2,5 puncte
c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; - 2,5 puncte
d) la soluţionarea sesizărilor care sunt adresate de funcţionarii publici conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum şi a acordurilor colective; - 2,5 puncte
e) la identificarea instrumentelor de asigurare a accesibilităţii, precum şi a măsurilor de adaptare rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi care ocupă funcţii publice; - 2,5 puncte
f) alte situaţii prevăzute de lege. - 2,5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritate, coerenţa şi logica exprimării- 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi eliberarea din funcţia publică a unui funcţionar public, ca modalitate de încetare a raportului de serviciu, conform prevederilor din Secţiunea a 3-a, Capitolul IX, Titlul II, Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 519 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- identificarea emitentului actului administrativ şi a termenului de comunicare – 1 punct;
- identificarea situaţiilor în care se dispune eliberarea din funcţia publică 4,5 puncte (9 situaţii x 0,5 puncte);
- identificarea situaţiilor neimputabile – 0,5 puncte;
- identificarea duratei de preaviz şi a modului de acordare, a reducerii programului de lucru – 2 puncte;
- identificarea listei funcţiilor publice vacante corespunzătoare puse la dispoziţia funcţionarilor publici din cadrul instituţiei şi ulterior -1,5 puncte;
- menţionarea solicitării de la ANFP a acestora listei funcţiilor publice vacante corespunzătoare – 1,5 puncte;
- precizarea drepturilor funcţionarilor publici de conducere în ceea ce priveşte prioritatea în ocuparea funcţiilor publice vacante – 2 puncte;
- menţionarea posibilităţii de transfer a funcţionarilor publici şi reducerea termenelor în care se realizează acesta – 2 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Prezentaţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere conform prevederilor din Secţiunea 1, Capitolul IX, Titlul II, Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 509, art.510 şi art. 511 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
-identificarea condiţiilor care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public – 3 puncte;
-identificarea reglementărilor privind drepturile salariale -1 punct;
-menţionarea aspectelor privind vechimea în gradul profesional în perioada exercitării – 1 punct;
-identificarea celor două situaţii: vacante şi temporar vacante – 2 puncte (2 situaţii x 1 punct);
A. în cazul funcţiilor publice de conducere vacante:
- identificarea emitentului actului administrativ, a perioadei de exercitare şi a obligaţiei instituţiei faţă de ANFP – 3 puncte;
- identificarea situaţiilor excepţionale FP şi a termenului de notificare a Agenţiei – 2 puncte;
- identificarea condiţiilor în care poate fi prelungită exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere – 1 punct;
B. în cazul funcţiilor publice de conducere temporar vacante:
- menţionarea emitentului actului administrativ şi a perioadei pentru care se dispune măsura – 2 puncte;
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte.


SUBIECT
Enumeraţi principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică, în conformitate cu prevederile Titlului I Partea a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. – 20 puncte

BAREM CORECTARE
Art. 368 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din administraţia publică sunt:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; - 1,5 puncte
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute; - 1,5 puncte
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; - 1,5 puncte
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; - 1,5 puncte
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute; - 1,5 puncte
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; - 1,5 puncte
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; - 1,5 puncte
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă; - 1,5 puncte
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor; - 1,5 puncte
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător - 1,5 puncte
capacitatea de analiză şi sinteză, claritate, coerenţa şi logica exprimării - 5 puncte


SUBIECT
Prezentaţi evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, în ceea ce priveşte perioada în care se realizează, cum este definit procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarilor publici de execuţie şi de conducere, ce elemente cuprinde acest proces şi detalierea acestora, conform prevederilor din Secţiunea a 3-a, Capitolul VI, Titlul II, Partea a VI – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Precizaţi la ce sunt avute în vedere calificativele obţinute ca urmare a desfăşurării acestui proces.

BAREM CORECTARE
Art. 485 alin. (1), alin. (2), (3), (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- perioada în care se realizează; (2 puncte)
- cum este definit procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale functionarilor publici de execuţie şi de conducere; (3 puncte;)
- ce elemente cuprinde acest proces şi detalierea acestora; (2 elemente x 1,5 puncte = 3 puncte; detaliere - 3 puncte;)
- la ce sunt avute în vedere calificativele obţinute ca urmare a desfăşurării acestui proces. – (4 situaţii x 1 punct = 4 puncte)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 5 puncte