Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ETICA

 

Titlul proiectului: ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741

Sursa de finanţare:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) - Cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Data începerii proiectului: 24.11.2017

Perioada de implementare: 
34 luni, conform contractului de finanţare, cu modificările ulterioare

Valoarea totală estimată a proiectului:
2.551.072,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este: 2.142.489,53 lei, iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este: 408.583,31 lei

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea capacității autorităților și instituțiilor publice de a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei, a gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o cultură a responsabilităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Sprijin pentru fundamentarea deciziilor de actualizare a cadrului general pentru definirea, facilitarea aplicării și monitorizarea conformității cu normele de conduită;
O mai bună valorificare a potențialului utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică, inclusiv prin actualizarea instrumentelor existente;
Elaborarea și inițierea implementării unei strategii de comunicare în legătură cu standardele etice și obligațiile privind conduita din administrație, pe o perioadă de 3-4 ani;
Un sistem coerent de abordare a cerințelor privind dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități în legătură cu standardele etice și aplicarea lor ulterioară, în activitățile curente.

Grupul țintă al proiectului:

1. Personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție): 800 persoane (cu mențiunea că o persoană poate avea concomitent una, două sau toate calitățile menționate), dintre acestea:

- 700 persoane reprezentând utilizatori actuali ai platformei informatice utilizată pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare;
- 350 persoane reprezentând grup-țintă în activitățile de formare destinate consilierilor de etică, potențialilor consilieri de etică și managerilor din autorități și instituții publice;
- 10 funcționari din cadrul instituțiilor direct responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 menționate la secțiunea ”15. Relevanță”, sub-secțiunea ”Informații referitoare la alte strategii”, precum și cu centralizarea și raportarea informațiilor rezultate din monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Justiției;

2. Demnitari și aleși locali:
30 persoane

Rezultate așteptate:
- O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării și monitorizării conformității cu normele de conduită;
- 14 evenimente regionale tip consultare publică, câte 2 în fiecare regiune de dezvoltare, fiecare dintre ele desfășurate în 2 secțiuni succesive distincte - una destinată persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice și una destinată publicului;
- Un sondaj privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/ conduita în administrație;
- Un sondaj privind percepția în rândul personalului din cadrul administrației publice cu privire la etica/conduita în administrație;
- O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică;
- Aplicația informatică utilizată de consilierii de etică pentru raportările privind respectarea normelor de conduită şi situaţia implementării procedurilor disciplinare, dezvoltată și funcțională;
- Sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice;
- O propunere de strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind conduita;
- Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor comunicării pe tema eticii și integrității în funcția publică;
- Identitate vizuală unică asociată scopului și obiectivelor exercitării mandatului/funcției/atribuțiilor de consilier de etică;
- O campanie publică de conștientizare cu privire la standardele privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice;
- Un program-pilot de formare a consilierilor de etică, cu 2 module distincte – unul pentru consilierii de etică în funcție și unul pentru persoane care ar trebui îndeplinească și se califică pentru funcția de consilier de etică (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
- Un program de formare destinat managerilor din autorități și instituții publice (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
- Un program de formare destinat persoanelor care au calitatea de demnitar sau de ales local (design de program, cu elaborarea tuturor materialelor specifice – analiza nevoilor de formare actualizată, curriculum, materiale de formare, proceduri administrative de selecție, evaluare și certificare a participanților la program, etc.);
- 100 de consilieri de etică selectați și instruiți;
- 100 de potențiali consilieri de etică selectați și instruiți;
- 150 de manageri selectați și instruiți;
- 30 demnitari și aleși locali selectați și instruiți;
- 3 comunități de practică pentru consilierii de etică;
- Un raport final privind formarea în sistem pilot, cu propuneri și recomandări pentru viitor;
- Un raport final cu privire la organizarea și parcurgerea procedurilor de transparență decizională și consultare publică;
- Un raport sintetic cu privire la principalele repere utilizate în cadrul activităților de inventariere a necesarului de dezvoltare și a celor de organizare și parcurgere a procedurilor extinse de transparență decizională și consultare publică,

Persoana de contact : Adriana Cîrciumaru, manager de proiect, adriana.circiumaru@anfp.gov.ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERINŢĂ ÎNCHIDERE PROIECT 

Comunicat de presă

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ!

Având în vedere interesul scăzut al grupului-țintă din regiunile mai puțin dezvoltate și interesul crescut al grupului-țintă din regiunea București-Ilfov, în ceea ce priveşte participarea la programul de formare dedicat persoanelor care au calitatea de demnitari sau de aleși locali, prin  Actul Adiţional nr. 5 la Contractul de Finanţare nr. 43/24.11.2017 a fost aprobată următoarea modificare în ceea ce priveşte participanţii/ regiuni de dezvoltare:  creșterea numărului de participanți din regiunea de dezvoltare București-Ilfov cu un număr de 5 respectiv, reducerea cu acelaşi număr (5) a participanților din regiunile mai puțin dezvoltate.  

Rezultatele procesului de selecţie derulat în cadrul Apelului 5

Prelungire perioadă de înscriere la cursurile gratuite în domeniul eticii pentru demnitari și aleși locali - APELUL 5  - 06.11.2020

Cursuri gratuite în domeniul eticii pentru demnitari și aleși locali - APELUL 5

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Anexa 12 – Formular individual participanți

CONSIMȚĂMÂNT GDPR

INFORMARE

INFORMAȚII privind derularea sesiunilorde formare în format on-line

PROCEDURA DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARHIVA PROIECT  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTĂ CONTRACTORI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERINŢA LANSARE PROIECT                                                       

- Comunicat  

- Fotografii

- Prezentări:

PROIECT

nGENERATION

AB EUROPEAN RESEARCH GROUP

MDRAP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE INFORMARE ŞI PROMOVARE PROIECT 

- Afiş 

- Pliant

- Roll-up

- Agendă

- Stick usb, Pixuri

- Mape prezentare

Banner

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anunt ziar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE CAMPANIE CONŞTIENTIZARE

- Comunicat de presă

- Afişe campanie conştientizare 

- Broşură tematică

- Album foto tematic 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIVRABILE PROIECT 

- Studii/ Analize

- Strategii/ Identitate vizuală 

- Platforma pentru consilierii de etică - Manualul utilizatorului 

- Programe de formare în domeniul eticii 

- Rapoarte 


***

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European