Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Servicii de campanii de promovare în cadrul proiectului „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014+ 140086, SIPOCA 870

Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare servicii de campanii de promovare în cadrul proiectului „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014+ 140086, SIPOCA 870.

1.Valoare estimata: 57.829,79 lei, fără TVA
2. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile conformității ofertei cu respectarea specificaţiilor tehnice minime solicitate în Caietul de sarcini;
3. COD CPV 79341000-6 Servicii de publicitate
    COD CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Anexat se regăsesc specificațiile tehnice.

4.Oferta se va transmite electronic pe e-mail și online în cadrul catalogului electronic SEAP.

  • Electronic:
    Persoana responsabilă de achiziţie:  Elena Constantinescu, Compartimentul Achiziții Publice. Telefon: 0374.112.701, Fax: 0374.112.701,
    e-mail: elena.constantinescu@anfp.gov.ro
    Documentele vor fi semnate electronic de reprezentantul împuternicit legal al ofertantului și se vor transmite electronic în format pdf.
  • Valoarea Ofertei financiare se postează online în catalogul electronic SEAP – www.e-licitație.ro.

5. Condiții de participare:

a) Ofertanții (membrii asocierii, dacă este cazul), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164,165,167 din Lg. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 alin(1) lit.jj) din același act normativ.
In acest sens,  se vor depune Declarațiile pe propria răspundere în conformitate cu – Formularul 1, Formularul 2, Formularul 4, Formularul 5.
b) Ofertantul (membrii asocierii), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se afle în conflict de interese cu persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorității contractante.În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și care nu poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.
In acest sens,  se va depune Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, completată în conformitate cu FORMULARUL nr. 3.
c) Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului și îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3 alin(1) lit.jj) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens se va depune Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul Constatator trebuie să conțină informații reale/actuale la data prezentării acestora. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din certificatul constatator.
d) Ofertantul trebuie să facă dovada experienței similare prin prezentarea de certificate/documente  prin care se confirmă că, în cel mult ultimii 3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertelor), a prestat servicii similare (duse la bun sfârșit) celor ce fac obiectul contractului, cu o valoare cumulată de minim 57.000 lei fără TVA, la nivelul a unui sau mai multe contracte.

Pentru echivalență se va tine cont de cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR (2020,2021,2022).
i.       Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de publicitate;
ii.      "Servicii prestate" trebuie să fie înțelese drept servicii prestate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor menționate.
iii.     Servicii similare = servicii de publicitate/promovare care să cuprindă  crearea de strategii/campanii de comunicare și promovare/creare de elemente de identitate  și /sau crearea de materiale promoționale/realizarea de evenimente de promovare,  etc.
iv.      Servicii duse la bun sfârșit (a se vedea art. 9 din Instrucțiunea ANAP nr.2/2017).

La nivelul Declarației privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani trebuie precizate informații cum ar fi:

a) obiectul contractului
b) numărul și data contractului /contractelor invocat /e drept experiență similară,
c) valoarea, ( fără TVA)
d) moneda contractului,
e) beneficiarul,
f) data și numărul documentului (de recepție/acceptanță, recomandare/doc. Constatator etc.) conform  informațiilor pe care operatorul economic ofertant le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolului 196, alin (1) și (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,
g) data de început și data de sfârșit( de recepție a prestării serviciilor) a contractului invocat
h) rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici
j) ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

Ofertantul va putea prezenta certificate/ documente care să confirme prestarea serviciilor respective, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (ex. procese verbale de recepție, acceptanţe, recomandări, documente constatatoare, contracte etc. din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării) în funcție de informațiile și documentele disponibile ale operatorilor economici, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.


Oferta trebuie să conțină  cel puțin următoarele documente:

a) Scrisoarea de Ofertă
b) Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c) Datelede contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu A.N.F.P.;
d) Certificat constatator, în copie, semnată si ștampilată de către reprezentantul legal, cu mențiunea „Conform cu originalul”
e) Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) – Formular 1
f) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 - Formular 2
g) Declarația privind conflictul de interese pentru toți Operatorii Economici implicați în procedură (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) - Formular 3;
h) Declarație privind beneficiarul real -Legea nr. 129/2019 – Formularul 4;
i) Declaratie - Regulamentul (UE) 2022/576 AL CONSILIULUI – Formularul 5;
j) Împuternicire de reprezentare în cazul în care persoana care semnează oferta nu este reprezentantul legal al ofertantului;
k) Propunerea Tehnică cu anexe[dacă este cazul] inclusiv documentele pentru experți;
l) Propunerea Financiară cu anexe[dacă este cazul];
m) Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă- Formular 13;
n) Declaraţie privind respectarea prevederile regulamentului general de protecţia datelor cu caracter personal -Formular 14;
o) DECLARAŢIE privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani;

6. Prezentarea ofertei: nu se admit oferte parțiale și oferte alternative

a) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data depunerii ofertelor;
b) Prețul va fi ferm pe întreaga perioadă de derulare a contractului;
c) Modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie să asigure o corespondență între aceasta și cerințele impuse prin Caietul de sarcini. Informațiile din propunerea tehnică vor fi prezentate astfel încât să fie posibilă identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din Caietul de sarcini.

Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SEAP.

Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SEAP sau depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, nu vor fi luate în considerare. Orice propunere tehnică care nu îndeplinește cerințele minime va fi respinsă ca neconformă.
•    Documentele trebuie să fie semnate electronic de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
•    Autoritatea Contractantă nu este obligată să accepte oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o poate primi în cazul în care consideră că nu acoperă toate necesitățile sale.
•    Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția serviciilor respective.
Decizia de anulare nu obligă autoritatea contractantă la costuri față de operatorii economici participanți.
•    Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Data limită pentru depunerea ofertei:  25.01.2023 ora 16,00;


Categorie: Anunțuri, luni, 09 ianuarie 2023


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi