Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte:

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

SUBIECT
Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora.

BAREM CORECTARE
Art. 77 alin. (3) şi art. 78
- enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct
- aplicarea mustrării scrise – 3 puncte
- aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte
- condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte.

BAREM CORECTARE
Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86
- Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte
- Răspunderea disciplinară - 3 puncte
- Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte
- Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte
- Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni.
Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.

BAREM CORECTARE
Art. 82
- Se radiază sancţiunea mustrării scrise – 4 puncte
- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte
- Motivare – prin efectul legii – 4 puncte
- Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte
- Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.

BAREM CORECTARE
Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82
- identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct
- identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct
- identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte,
- termenele de radiere – 3 puncte
- constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte
- exemplul prezentat - 3 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.

BAREM CORECTARE
- enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte
- enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte
- precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte
- enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.- 2 puncte
- precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.- 2 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.

BAREM CORECTARE
Art. 86
- modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte
- condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte
- măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte
- condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte
- condiţiile de mutare – 2 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
art.50 din Legea nr.188/1999
-este un drept şi o obligaţie- 1punct
-obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice - 2 puncte
-drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte
-obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile- 5 puncte
-precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte
-obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor*-5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată).

BAREM CORECTARE
Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare
- Procesul de evaluare. Calificative.- 5 puncte
- Consecinţe asupra carierei -5 puncte
- Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

BAREM CORECTARE
Art.23 din Legea nr.188/1999
-previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor- 6 puncte
-elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)- 9 puncte
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* -5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.

BAREM CORECTARE
Art. 19 şi art. 20
- enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte
- evaluarea anuală – 1 punct
- evaluarea generală – 1 punct
- competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie, pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii.

BAREM CORECTARE
art. 4 alin.(3), art.36, art. 96 alin. (3)
- prezentarea obligaţiei – 5 puncte
- ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte
- încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte
- comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii
publice care necesită reducere de posturi, inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrative

BAREM CORECTARE
Art. 99 alin. (1) lit. d.), art. 99 alin. (2), art. 101
- Pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte
- Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte
- Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte, s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. – 3 puncte
- Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017.


SUBIECT
Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare, atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective.

BAREM CORECTARE
art.72 alin.(1), art. 74
- 4 cazuri x 1 punct- 4 puncte
- atribuţii comisii paritare - 3 x 2 puncte - 6 puncte
- măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu.

BAREM CORECTARE
Art. 97 şi art. 98
- 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte;
- enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct - 8 puncte;
- termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu - 1 punct ;
- termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public.

BAREM CORECTARE
Art. 97 şi art. 99
- prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0,5 puncte = 2,5 puncte;
- cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte:
- obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz, reducere program, posturi vacante, lista ANFP) – 4 puncte
- prioritatea funcţionarului public de conducere – 1 punct
- realizarea transferului – 0,5 punct
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.

BAREM CORECTARE
Art. 51 alin. (1) şi (2), art. 52 şi art. 53
- identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte
- identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte
- comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - 3 puncte
- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Comparaţi modalităţile de elaborare, aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală. Consideraţii privind acest instrument.

BAREM CORECTARE
-instituţia care elaborează planul - art. 23, alin (2) -5 puncte
-modalitatea de întocmire art. 23, alin (3) – 4 puncte
-aprobarea şi transmiterea planului, comparativ pentru cele două tipuri de instituţii - 23, alin (4), alin (5)– 6 puncte
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* -5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

BAREM CORECTARE
- modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. 104, alin (1), lit. a)- b)
- redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte - art. 104, alin (2)-(4)
- redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte - art. 104, alin (5)
- etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte - art. 104, alin (6)-(8)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici

BAREM CORECTARE
Art. 99 , art. 100
- Asemănări: motive neimputabile – 1 punct, dispus prin act administrativ 1 punct, termen comunicare act – 1 punct, preaviz – 1 punct, reducere program lucru – 1punct, solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct, prioritate funcţionar public conducere – 1 punct,
- Deosebiri: - Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct, punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct, cazuri numire – 2 puncte, criterii numire – 2 puncte, organizare examen – 1 punct, justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare.

BAREM CORECTARE
Art. 99, art. 100, art. 107 alin. (1) lit.c.) şi alin. (3), art. 105 alin. (1)
- stabilirea funcţii publice, aviz ANFP, emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte
- numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte
- termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte
- solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct
- prioritate funcţionar de conducere-1punct
- eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Scopul cazierului administrativ. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ, pentru dezvoltarea carierei acestuia.

BAREM CORECTARE
art. 65 alin. (2) lit.d.), art. 66 lit. e.), art. 70 alin. (2) lit. c.), art.81. art. 92
- concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte
- concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte
- promovare rapidă– 3 puncte
- exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte
- scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora.

BAREM CORECTARE
-prezentarea impedimentelor – 3x3puncte - 9puncte
-măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte
-capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor*- 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia.

BAREM CORECTARE
Art. 101, art. 102, art. 105 alin. (1)
- ambele - situaţii de încetare– 2 puncte
- nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct
- destituirea - prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte
- situaţii – 2 puncte
- comunicare act administrativ - 2 puncte
- demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct
- notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte
- nu se motivează – 1 punct
- producere efecte– 1 punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare.

BAREM CORECTARE
Art. 99 alin. (1) lit. a)-c) şi e.)şi alin. (6), art. 100 alin. (1) şi (2)
- enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte
- dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct
- cazuri de numire - 4 x1punct/-4 puncte
- criterii – 4x1punct - 4puncte
- justificare reducere post şi organizare examen, interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.

BAREM CORECTARE
Art. 89 , art. 92
Asemănări:
- modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu - 1 punct
- perioada de dispunere – 1 punct
- se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct;
- situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct
- posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct
Deosebiri:
- prelungire detaşare, necesitate acord funcţionarului public – 1 punct;
- condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte
- condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte
- situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere, exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante.

BAREM CORECTARE
Art. 87 alin. (2), art. 92
- prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct- 5 puncte
- condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte
- excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte
- perioadă dispunere vacantă – 1 punct
- excepţia, prelungire exercitare vacantă – 1punct
- perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte
- salariul – 1punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice.

BAREM CORECTARE
Art. 87 alin.(2), art. 91
- cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct - 5 puncte
- tipuri de mutare - 1 punct
- mutarea definitivă, dispusă de conducător – 2puncte, la solicitarea funcţionarului public – 1punct, în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct, cazul înalţilor funcţionari publici-1punct
- mutarea temporară –1punct
- excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct
- mutarea în altă localitate 1punct
- refuz mutare 1punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.Comentaţi rolul responsabilului de procedură.

BAREM CORECTARE
- Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte
- Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte
- Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte
- Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte
- Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte
- Capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Definiţi răspunderea funcţionarilor publici.
Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Art.75, art. 84, art. 85, art.86
- considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct
- răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte
- recuperarea pagubelelor – 4 puncte
- funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct
- prescriere – 1 punct
- răspunderea penală- când se angajează -1punct
- obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct
- obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal-1punct
- în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct
- obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

BAREM CORECTARE
- obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte
- măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici, propunere şi avizare - 6 puncte
- obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu - 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici, precum şi repararea pagubelor produse.

BAREM CORECTARE
Art. 83 – art. 85
- răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte
- posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte
- răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte
- recuperarea pagubelelor – 3puncte
- funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct
- prescriere – 1 punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia.

BAREM CORECTARE
Art.3, art.45, art.48
- principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte
- obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte
- situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici, dacă o consideră ilegală. – 6 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune.

BAREM CORECTARE
- art. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte
- colaborarea directă cu ANFP – 1 punct
- formulare de propuneri – 3 x 2 - 6 puncte
- fundamentare propuneri –3 x 2 - 6 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru funcţionarii publici.

BAREM CORECTARE
Art.62 alin.(6) şi (7).
- procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte
- termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii- 5puncte
- consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale.

BAREM CORECTARE
Art.54, art.57, art.58
- Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte
- Condiţiile de vechime - 5 puncte
- Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte
- Capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.

BAREM CORECTARE
Art.2 alin.(2), art.4,
- precizarea că este act administrativ de numire- 1 punct
- precizarea că perioada este nedeterminată- 1 punct
- prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante- 9 puncte (2x 4,5puncte)
- prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă, respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu.-4puncte (2x2puncte)
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante.

BAREM CORECTARE
Art.4 alin.(3), art.92 alin.(4),
- prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP - 5 puncte
- prin concurs- 5 puncte
- prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante- 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar, condiţiile şi procedurile aplicabile.

BAREM CORECTARE
- art. 89 alin. (2), art. 92 - identificare modalităţi (detaşare, exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte
- descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care:
- detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct, aviz ANFP – 1 punct, îndeplinire condiţii studii –1punct, vechime – 1 punct, inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte
exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte, condiţie studii – 1punct, vechime –1punct, situaţia disciplinară – 1 punct, termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct, termen temporar vacante –1punct
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Art.56, art. 63, art. 64, art. 65, art.66, art.68, art.70
- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte
- noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici- 1 puncte
- promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut - 4 puncte
- promovarea în clasă -1 puncte
- promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Art.56, 90
- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte
- transferul în interesul serviciului - 4 puncte
- transferul la cerere- 4 puncte
- publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere- 2 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Art.56, art.104
- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte
- cine realizează redistribuirea -1 puncte
- situaţiile în care se poate realiza redistribuirea- 3 puncte
- condiţiile redistribuirii-3 puncte
- condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte
- actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă, care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior, solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera redistribuirea. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea.

BAREM CORECTARE
Art. 104
- Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte
- Motivare:
- Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcţionarului public - 3 puncte
- Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă, cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte
- Redistribuire – ANFP – 3 puncte
- numire – conducător instituţie publică – 2 p
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare.

BAREM CORECTARE
Art.56, art.57, art.65 alin.(2) şi alin.(3), art. 66, art.70
- prezentarea modalităţilor de ocupare - 5 puncte
- analiza comparativă – 10 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.

BAREM CORECTARE
Art.56, art.57, art.66, art.89, art.90, art.91, art.92, art.106 alin.(2)
- distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată; - 2 puncte
- identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 - 8 puncte ( recrutare, promovare, transfer, redistribuire, detaşare, mutare, exercitare cu caracter temporar, hotărâre judecătorească)
- descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare.

BAREM CORECTARE
Art.65, art.66, art.68, art.70
- identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte
- identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte
- identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte
- identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte
- identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Capitolul V, secţiunea 1
- enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare- 10 puncte
- comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte
-capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional.

BAREM CORECTARE
Art.25, art.26
- rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul profesional– 4 puncte
- obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte
- obligaţia asigurării confidenţialităţii - 1 punct
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.

BAREM CORECTARE
- enumerarea principiilor ( art.3) – 7x 1puncte = 7 puncte
- comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.

BAREM CORECTARE
Art.87, art.90
- prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0,5p - 2,5 puncte
- transferului în interesul serviciului – 4 puncte
- transferul la cerere – 4 puncte
- analiza comparativă - 4,5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice.

BAREM CORECTARE
Art.99, art.100, art.107
- prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte
- identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi - 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.

BAREM CORECTARE
Art.63, art.64, art.65, art.68, art.70
- prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie - 3 puncte
- promovarea în clasă - 2 puncte
- promovarea în grad profesional - 2 puncte
- promovarea rapidă - 2 puncte
- comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional - 6 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.

BAREM CORECTARE
Exemplu: art.24, art.25, art.26, art.53, art.54, art.57, art.99, art.104, art.107
- identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.

BAREM CORECTARE
Capitolul V, secţiunea a 3-a, art.69
- evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare - 5 puncte
- planul de perfecţionare - 5 puncte
- fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice - 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici, prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
- Art. 87. art. 89
- modificarea raporturilor de serviciu - 5 situaţii x 0,5- 2,5 puncte
- scopul mobilităţii - 2 puncte
- detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada - 1 punct
- detaşarea funcţionarilor publici de conducere - 1,5 puncte
- condiţii -1 punct
- detaşarea înalţilor funcţionari publici - 2 puncte
- detaşarea funcţionarilor publici cu statut special - 2 puncte
- cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0,5 - 3 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
- Art. 77 alin. (7), art. 86 alin. (5), art. 91
- prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public, pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 - 6 puncte
- prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă, cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător, perioadele)- 3 x 2 - 6 puncte
- mutarea înalţilor funcţionari publici - 1 punct
- alte situaţii ( cercetare administrativă, urmărire penală) - 2 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017.


SUBIECT
Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă, în cazul în care, fiind funcţionar public, vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic, acceptaţi?

BAREM CORECTARE
- identificare normă de conduită generală art. 44 alin. (1) Legea 188/1999– 5 puncte
- identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte
- motivare soluţie – Am în vedere faptul că, în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte
- capacitate de analiză, claritate în exprimare, logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară.

BAREM CORECTARE
- Art. 78, art. 97, art. 101
- condiţii – 5x1 – 5 puncte
- destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte
- cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte
- comunicare act administrativ – 2 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. Încadraţi fapta, descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz.

BAREM CORECTARE
Art. 77, art. 79 alin. (1)
- descrierea situaţiei – 6 puncte
- încadrarea faptei - 4 puncte
- descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte
- motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege - 2 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Descrieţi, în mod punctual şi succint, activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.

BAREM CORECTARE
-Statut art. 2 alin. (3) / Cod art 17
- identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică - 5 puncte
- aplicarea la situaţia concretă a instituţiei - 5 puncte
- folosirea prerogativelor de putere publică; interdicţii- 5 puncte
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. 188/1999.

BAREM CORECTARE
art. 56
- modalităţile de ocupare a funcţiilor publice - 5 puncte
- alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri - 4 x 2,5 - 10 puncte
art. 106 alin. (2), art. 111 alin. (3), art. 100 alin. (1) şi (3), art. 99 alin. (5), art. 91 alin. (2)
- capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Numirea funcţionarilor publici. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire.

BAREM CORECTARE
Art. 62
- competenţa de numire – 3 puncte
- identificarea formei, a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0,5 puncte – 4 puncte
- depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte
- comentarii asupra posibilităţii de negociere - consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor.* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.

BAREM CORECTARE
- identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte
Exemple:
- obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. 3 lit.g)
- informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art.28
- sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art.43 alin.(2)
- obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art.28
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale.

BAREM CORECTARE
- art. 2 alin. 1-3 5 puncte
- art. 5 alin 1- 3 5 puncte
- comentariu 5 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public, pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public.

BAREM CORECTARE
- Art. 43-49 ( 7x1) - 7 puncte
- Art. 77 - exemplu - 2 puncte
- Art. 83 - exemplu - 2 puncte
- Art. 84 - exemplu - 2 puncte
- Art. 86 - exemplu - 2 puncte
- Capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată, în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire.

BAREM CORECTARE
- identificarea modalităţilor de ocupare - 2 x 3 - 6 puncte
- argumentarea soluţiei - 2 x 4,5 - 9 puncte
Exemple
(art. 90 alin(1)-(8), art. 66 lit. a)-e), art. 104 alin (1)-(8))
- Capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public.

BAREM CORECTARE
Art. 87 alin. (2), art. 88 alin. (3), art. 89 alin. (1) şi (3), art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (2) lit.a.)
- enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte
- delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte
- detaşarea peste 6 luni – 2 puncte
- detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte
- transfer în interesul serviciului – 2 puncte
- mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii.

BAREM CORECTARE
Art. 26, alin. (3), 94 alin. (2), art. 95, art. 96
- obligaţii funcţionar public ( la suspendare - cerere scrisă, termen, la revenire - cerere scrisă, termen) 4x2 puncte – 8 puncte
- obligaţie instituţie (suspendarea - se constată prin emiterea actului administrativ, se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare, se rezervă postul, nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu, reluarea - se dispune prin act administrativ , se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte
competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
La nivelul unei instituţii publice, doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. Unul dintre aceştia este trimis în judecată, iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie, precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal.

BAREM CORECTARE
Art. 26 alin. (3), 86, art. 94 alin. (1) lit. m.)
- urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea, se dispune mutarea temporară – 5 puncte
- trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept, se emite act administrativ, actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare, la achitare sau încetare proces penal - suspendarea încetează, funcţionarul public îşi reia activitatea, vor fi achitate drepturile salariale, se rezervă postul, nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu, reluarea - se dispune prin act administrativ , se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
Art. 11, art. 60, art. 61
- obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte
- durata – 3 puncte
- realizarea evaluării – 1 punct
- rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte
- la eliberare, perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct
- capacitatea de analiză si sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da, în ce condiţii.

BAREM CORECTARE
Art. 29
- precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.- 1 punct
- precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa, adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale.- 2 puncte
- prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.- 3 puncte
- prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.-5 puncte
- precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale- 4 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor* - 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici.

BAREM CORECTARE
- Promovarea în grad profesional (art. 64 -65)– 2 puncte
- Promovarea în clasă (art. 68)– 1 punct
- Promovarea rapidă (art. 70-71)– 1 punct
- Promovarea pe funcţii publice de conducere (art. 66) – 2 puncte
- condiţiile generale prevăzute la art. 54 - 2 punct
- condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art. 57 alin. (5) şi (6)) - 2 puncte
- competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. 58 alin. (1) şi (2)) - 2 puncte
- prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu, 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior. Sunt ocupate 6 posturi de executie, 1 post este vacant (referent). Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici?

BAREM CORECTARE
- obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice, potivit art.107 alin.(1) – 2 puncte
- eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat posturile şi prezentarea procedurii potrivit art.99 alin (1) lit b) si alin.(2)-(7) – 8 puncte
- numirea funcţionarilor publici în condiţiile art.100 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) – 5 puncte
- capacitate de analiza şi sinteza, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.

BAREM CORECTARE
- conform principiului responsabilităţii, funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale, iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art.3 lit.d -5 puncte
- identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici - 10 puncte
( raspunderea disciplinara – 2,5 puncte, raspunderea contraventionala- 2,5puncte, raspunderea civila-2,5puncte, raspunderea penala-2,5puncte)
- capacitate de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice?

BAREM CORECTARE
- stabilirea de functii publice potrivit art. 111 alin.(3) – 5 puncte
- obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice, potivit art.107 alin.(1) – 5 puncte
- alta modalitate de ocupare a unei functii publice, prevazuta de lege, potrivit art 56 lit. e) – 5 puncte
- capacitate de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.


SUBIECT
În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă, în intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii, al atribuţiilor exercitate, al numirii şi al incompatibilităţii.

BAREM CORECTARE
- noţiunea de funcţie publică - art. 2 alin.(1) - 1 punct
- identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică - art.2 alin.(3)- 4 puncte
- identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului, potrivit art.6 – 4 puncte
- prezentarea raportului de serviciu potrivit art.4 alin.(1) şi alin.(2) – 3 puncte
- obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. 49 – 3 puncte
- capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimării ideilor* – 5 puncte

* NOTĂ: criteriul este aplicabil şi punctajul se acordă numai pentru subiectele extrase la concursurile organizate cu aplicarea art.II din H.G. nr.761/2017 privind modificarea şi completarea H.G.nr.611/2008.