Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

”Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, Cod 3.1.107
                                                                 Demararea proiectului
                ,,Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile 
 din

                      cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România” 

                                               cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212 - PREZENTAREA PROIECTULUI:

Beneficiar: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Sursa de finanțare: Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

Perioada de implementare: 26 de luni, respectiv de la 01.06.2019 și până la 31.07.2021.

Valoarea totală a proiectului: 3.681.702,11 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.125.050,82 lei, iar valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 556.651,29 lei.

 - PROIECTUL ÎȘI PROPUNE:

dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI prin asigurarea înțelegerii modalității de aplicare a reglementărilor în materie de prelucrare si protecție a datelor cu caracter personal în derularea activităților specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific 1 este reprezentat de furnizarea unui modul de formare tematic pentru un grup țintă de aproximativ 700 de funcționari publici din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.

Obiectivul specific 2 este reprezentat de întărirea cooperării interinstituționale, familiarizarea cu operațiunile specifice și conștientizarea importanței acestor activități în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru un grup de aproximativ 50 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI.

 - PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ALE PROIECTULUI:

1. Organizarea, în prima jumătate a anului 2020, a 3 evenimente tip seminar cu durata de 1 zi, la care vor fi invitați să       participe reprezentanți ai instituțiilor cu rol în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor structurale, specialiști și experți, precum și alte persoane interesate, în dorința de a crea o platformă de dezbatere pentru realizarea eficientă a unui schimb de experiență și de bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

Elaborarea unei propuneri de îndrumar metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul gestionării FESI, în vederea promovării unei abordări unitare în activitatea de  coordonare, gestionare și control fondurilor structurale.

2. Organizarea, începând cu a doua jumătate a anului 2020, a unui Modul de formare în domeniul specific prelucrării datelor cu caracter personal adresat unui număr de 700 de funcționari publici.

Prin acest modul de formare, proiectul își propune să răspundă nevoii de formare identificate la nivelul MFE ca urmare a obligativității pentru autoritățile publice de a pune în aplicare, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, prin organizarea unui modul de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Implementarea acestui modul este necesară cu atât mai mult cu cât Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului nu schimbă niciuna din normele de bază din Directiva (UE) nr. 680/2016 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI, ci extinde prevederile Directivei în mod semnificativ prin introducerea unei game de noi de obligații care vin în sprijinul normelor de bază.

Modulul de formare este adresat unui grup țintă care va fi constituit din aproximativ 700 de funcționari publici cu atribuții de coordonare, gestionare si control al FESI în România, cu excepția AM/OI POR si AM POCA care îsi vor asigura instruirea pe aceasta tematică din resursele proprii de Asistență Tehnică.
În speță, sunt vizate Ministerul Fondurilor Europene (în care funcționează structurile de coordonare FESI, AM POCU, AM POAT, AM POIM, AM POC - inclusiv structurile suport), alte instituții publice cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale (OI POCU, OI POC, OI POIM), precum și alte instituții cu atribuții FESI.
Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt instituțiile din care participanții fac parte, cunostințele și competențele dobândite vor putea fi utilizate în activitatea derulată de către participant în cadrul acestor instituții ca efect de multiplicare a bunelor practici dobândite.


REZULTATELE PREVIZIONATE ALE PROIECTULUI  

- 3 seminarii organizate cu participarea unor specialiști/experți în domeniul datelor cu caracter personal și reprezentanți ai instituțiilor din grupul țintă, precum și alte persoane interesate, organizate;

- 2 conferințe de promovare, organizate;

- 2 anunțuri de promovare și de diseminare a rezultatelor, publicate;

- Materiale promoționale achiziționate și diseminate;

- 1 Îndrumar metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter personal în contextul gestionarii FESI, realizat.

- 1 modul de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cu durata de 3 zile, organizat;