Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Ce trebuie să știi dacă ești funcționar public și dorești să candidezi la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

INFORMAȚII GENERALE

 • FUNCŢIONARII PUBLICI POT FI ALEŞI SAU NUMIŢI ÎNTR-O FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ?

Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile Codului administrativ şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 161/2003. [1]

 • FUNCŢIONARII PUBLICI POT FI MEMBRI AI PARTIDELOR POLITICE?

Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicţiilor şi limitărilor prevăzute de Codul administrativ[2], excepție făcând înalții funcționari publici și secretarii generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale, sub sancțiunea destituirii din funcție[3]. 

 • FUNCŢIONARII PUBLICI POT FI MEMBRI AI ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PARTIDELOR POLITICE SAU POT APĂRA ÎN MOD PUBLIC POZIŢIILE UNUI PARTID POLITIC?

Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic[4].

 • SUNT STABILITE INTERDICŢII ŞI LIMITĂRI ÎN CE PRIVEŞTE IMPLICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ?

Interdicţiile şi limitările în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică a funcţionarilor  publici sunt stabilite prin Codul administrativ [5].

Exemple:

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis: 

 • să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi; 
 • să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
 • să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi;
 • să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice; 
 • să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
 • CUM ESTE SANCŢIONATĂ ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE LA ÎNDATORIRI ŞI INTERDICŢII?

Încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi, constituie abatere disciplinară[6].

 • CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII PREVEDERILOR REFERITOARE LA INCOMPATIBILITĂȚI?

Încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară[7].

Destituirea din funcţia publică se aplică prin act administrativ şi direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică (exemplu: primar, președinte consiliu județean, ministru etc., după caz), dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

Situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare[8].

 

INFORMAȚII PARTICULARIZATE PE CATEGORII DE FUNCȚII PUBLICE


ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

1. PREFECȚI ȘI SUBPREFECTI[9]:

 • ÎNALȚII FUNCȚIONARI PUBLICI POT FI MEMBRI AI UNUI PARTID POLITIC?

Funcționarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică[10].

 • PREFECŢII ŞI SUBPREFECŢII POT CANDIDA ŞI POT PARTICIPA LA ACŢIUNILE DIN CAMPANIA ELECTORALĂ?

Prefecţii şi subprefecţii nu pot candida şi nu pot participa la acţiunile din campania    electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie. Candidatura sau participarea acestora la acţiunile din campania  electorală este posibilă doar în situaţia în care demisionează, cu cel puţin 50 de zile înaintea datei alegerilor.[11]

Un funcționar public care ocupă funcția publică de prefect sau suprefect, în situația în care intenționează să candideze la alegerile locale trebuie să demisioneze din această funcție publică cu 50 de zile înaintea datei alegerilor. Pentru funcționarii publici care au ocupat funcțiile publice de prefect și subprefect prin exercitare cu caracter temporar, se poate dispune încetarea acestei măsuri, revenind pe funcțiile publice de pe care s-a dispus modificarea raporturilor de serviciu, cu posibilitatea de a candida conform regulilor aplicabile funcției publice de conducere sau de execuție deținute.

Având în vedere că data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 s-a stabilit în ziua de duminică, 27 septembrie 2020 (art. 1 din Legea nr. 135/2020), termenul de 50 de zile se împlinește la data de 8 august 2020.

2. SECRETARI GENERALI ŞI SECRETARI GENERALI ADJUNCȚI DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE, INCLUSIV AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE AUTONOME PREVĂZUTE DE CONSTITUŢIE SAU ÎNFIINŢATE PRIN LEGE ORGANICĂ ȘI INSPECTORI GUVERNAMENTALI:

 • SECRETARII GENERALI, SECRETARII GENERALI ADJUNCȚI ȘI INSPECTORII GUVERNAMENTALI POT CANDIDA LA ALEGERILE LOCALE?

Secretarii generali, secretarii generali adjuncți și inspectorii guvernamentali care nu sunt membri ai unui partid politic pot candida ca independenți la alegerile locale.  

În vederea participării la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor, se suspendă raportul de serviciu la inițiativa funcționarului public. In acest caz, este obligatorie informarea autorității sau instituţiei publice:

- cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiei de supendare,

- cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare la iniţiativa funcţionarului public, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activității[12].

FUNCȚIONARI PUBLICI DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE

 • FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE SAU DE EXECUȚIE POT CANDIDA LA ALEGERILE LOCALE?

Funcționarii publici de conducere sau de execuție care sunt membri ai partidelor politice legal constituite, fără a fi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, precum și cei care nu fac parte din partide politice, pot candida la alegerile locale, cu obligația suspendării raporturilor de serviciu la inițiativa acestora pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.  In acest caz, este obligatorie informarea autorităților sau instituţiei publice:

- cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiei de supendare,

- cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare la iniţiativa funcţionarului public, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii[13].

 • SECRETARII GENERALI AI UNITĂŢII/ SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-TERITORIALE POT CANDIDA LA ALEGERILE LOCALE?

Functionarul public care ocupă funcția publică de conducere specifică de secretar general al unității administrativ-teritoriale, care nu este membru al unui partid politic,  are posibilitatea să candideze ca independent la alegerile locale, cu obligația suspendării raporturilor de serviciu la inițiativa acestuia  pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.  În acest caz, este obligatorie informarea autorităților sau instituţiei publice:

-  cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiei de supendare,

- cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare la iniţiativa funcţionarului public, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii[14].

 

CE SE ÎNTAMPLĂ DUPĂ ALEGEREA ÎNTR-O FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ?

În cazul secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, inspectorilor guvernamentali, secretarilor generali ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, al funcționarilor publici de conducere și al funcționarilor publici de execuție, care sunt aleși  într-o funcție de demnitate publică, raportul de serviciu se suspendă de drept pentru perioada respectivă.

Pentru reluarea activității, în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, este obligatorie informarea în scris a persoanei care are competenţa legală de numire în funcția publică, despre acest fapt, cu 15 zile înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării[15]. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

[1] cartea I titlul IV din Legea  nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare și art. 420 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

[2]  art. 242 alin. (4) şi art. 420 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

[3]  cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare și art. 242 alin. (4) din din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

[4] art. 98 alin. (2) din cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare

[5] art. 242, 420, 436, 460 şi 462 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

[6] art. 492 alin. (2) lit. k) din din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

[7] art. 492 alin. (2) lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

[8] art. 520 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

[9] regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese aplicabile funcţiei de prefect şi de subprefect sunt prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţia de prefect şi de subprefect se face în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ( art. 274 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare)

[10] art. 98 alin. (3), cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare

[11] art. 119 din Legea  nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare

[12]art. 514 alin. (1) lit. h) raportat la art. 514 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

[13]art. 514 alin. (1) lit. h) raportat la art. 514 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

[14]  art. 514 alin. (1) lit. h) raportat la art. 514 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

[15] art. 513 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.