Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhivă anunturi proiect SMIS 35032

07.03.2014 - În atenţia managerilor publici

CLARIFICĂRI FORMULAR - EVALUAREA ANUALĂ A  MANAGERILOR PUBLICI - RAPORT AUTO-EVALUARE ACTIVITATE
CLARIFICARE PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ
În prezent, ANFP a finalizat procedura de constituire a corpului evaluatorilor externi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public si a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2008, in vederea demarării procesului de evaluare externa a managerilor publici încadraţi in sistemul administraţiei locale si central. Recrutarea persoanelor care pot avea calitatea de evaluator extern a fost realizată de
către Agenţie conform criteriilor şi procedurilor în vigoare iar lista acestora este disponibilă pe pagina de internet a ANFP.

Prin proiectul „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” SMIS 35032, a fost dezvoltat un sistem analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică ca o interfaţă
informatică între evaluatorii externi şi managerii publici, proiectul asigurând şi plata activităţilor prestate de corpul evaluatorilor externi ai ANFP.
Dintre componentele implementate de către sistemul analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică, Componenta C3 “Evaluarea performanţelor, instrumente de evaluare a performanţelor, competenţelor şi aptitudinilor profesionale” va fi pilotată pe un grup de aproximativ 300 de manageri publici. Această activitate va funcţiona pe o platformă software online
dezvoltată în cadrul proiectului şi disponibilă la adresa www.e-evaluare.eu .

Astfel, în vederea demarării procesului efectiv de evaluare externă aferent anului 2013, conform prevederilor OUG 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public şi a Normelor metodologice, avem rugămintea de a pregăti următoarele documente (scanate în format pdf. şi xerox semnate de ”conform cu originalul” de către compartimentul de resurse umane pentru pct 1 şi 2):

1. Raport de evaluare aferent anului 2013 conform prevederilor din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
2. Fişa/Fişe de post pentru anul 2013
3. Raport de activitate individual pentru anul 2013 (în formatul stabilit de dvs. sau folosind modelul orientativ de aici)
Raportul de activitate individual pentru anul 2013 care va fi încărcat în format .pdf semnat de managerul public precum şi în format .doc.
De asemenea, vă solicităm înregistrarea în cadrul aplicaţiei disponibilă la adresa www.e-evaluare.eu şi unde veţi putea urca documentele anterior precizate în contul individual alocat începând cu data de 10.03.2014 până la data de 14.03.2014, ora
12,00.

Planificarea desfăşurării activităţilor de evaluare a managerilor publici, cu nominalizarea evaluatorilor, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Proiectul de ordin poate fi vizualizat la următorul link: http://www.anfp.gov.ro/continut/Propuneri_legislative
Prin prezentul email vă comunicăm faptul că pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, www.anfp.gov.ro , a fost postat un anunţ destinat managerilor publici care vor fi evaluaţi extern de către evaluatori externi recrutaţi şi selectaţi în acest scop de către ANFP.

 

06.03.2014 - Listă evaluatori manageri publici

Lista persoanelor care au parcurs toate procedurile de recrutare şi selecţie şi au fost declarate corespunzător pentru
desfăşurarea de activităţi de evaluare a managerilor publici

 

26.09.2013 - Diagnoză a resurselor umane din administraţia publică pe site-ul ANFP
 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, pe pagina web a instituţiei, a fost postat un raport privind
dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de resurse umane
, raport realizat în cadrul proiectului Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice - Cod SMIS 35032 - finanţat prin FSE-PODCA. Materialul, elaborat de compania Deloitte (în calitate de consultant în cadrul proiectului) în colaborare cu Asociaţia Profesională a Specialiştilor în Administraţia Publică vine în sprijinul eforturilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a îmbunătăţi organizarea şi performanţa specialiştilor în resurse umane din administraţia publică, precum şi modul în care se derulează procesele specifice gestiunii funcţionarilor publici.

Chestionarul care a stat la baza elaborării acestui material s-a bucurat de un interes considerabil din partea funcţionarilor publici cu privire la problematicile abordate în cadrul acestei analize, rata de răspuns înregistrând o medie superioară mediei obişnuite a sondajelor online.

Astfel, chestionarul a fost completat de 770 de respondenţi unici, specialişti în resurse umane, care îşi desfăşoară activitatea în variate nivele ale administraţiei publice (servicii publice deconcentrate, consilii locale, consilii judeţene, instituţii ale prefectului, primării etc).

Tematica abordată în cadrul raportului oferă o viziune asupra problemelor pe care le întâmpină specialiştii în resurse umane din administraţia publică şi acoperă întreaga sferă a specificului acestei activităţi, pornind de la procesul de recrutare, promovare, salarizare, atingând chiar problematica descentralizării şi regionalizării.

Raportul privind dificultăţile administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de resurse umane nu este doar o radiografie a resurselor umane din administraţia publică, ci cuprinde o serie variată de propuneri formulate de specialiştii din acest domeniu.

Materialul poate fi consultat pe site-ul ANFP (www.anfp.gov.ro), la secţiunea Proiecte în implementare, proiectul Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice.

02.04.2013 - Anunţ achiziţie pentru servicii de formare profesională, testare şi certificare

             
"Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru servicii de formare profesională, testare şi certificare in cadrul proiectului "Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS 35032, în conformitate cu documentaţia ataşată.
           
    Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
    Tip contract: Servicii;
    Obiectul contractului: Servicii de formare profesională, testare şi certificare in cadrul proiectului "Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS 35032,
 
      COD CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională(Rev.2)
      COD CPV 80521000-2 Servicii privind programele de formare(Rev.2)
 
         Termenul limită de depunere a ofertelor – 08.04.2013 ora 11,00 ;
         Adresa de depunere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
         Termenul de deschidere a ofertelor -08.04.2013 ora 13 ;
         Adresa (locul)de deschidere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
         Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 04.04.2013 ora 16.00 ;
         Termenul limită de răspuns la clarificări -05.04.2013 ora 16.00 ;
         Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
         Modalitatea de atribuire :Contract de achizitie publică ;
         Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :
        Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1, „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea 1.3 „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL,
limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc”, prin Ordinul de finanţare OMAI nr. 290/21.12.2011.  
 
Durata contractului :5 luni;
Oferte alernative: Nu se admit oferte alternative.
Valoarea estimată : 1.041.600 lei
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON

 
Garantia de participare :

Cuantumul garanţiei de participare este de: 20.000 lei sau echivalent in euro la cursul oficial BNR anterior datei de deschidere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.
Garanţia de participare, se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare:
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări.
- fie prin virament bancar in contul :
ANFP  Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată inainte de
data deschiderii ofertelor  cf. art.33 alin.3 lit. b din HG 925/2006,  la Registratura ANFP din str. Eforiei nr.5, sector 5, Bucureşti. Valabilitatea garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertelor.Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de
valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător. In situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură.
Ofertantul /asocierea care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a cifrei de afaceri la 50 %, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004,din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor. În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se încadreaza, în mod individual, în categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a cifrei de afaceri.
Neprezentarea pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a dovezii constituirii garanţiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabilă, conform art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin. (1) din  HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul depunerii de contestaţii, autoritatea contractantă va reţine contestatorului careia CNSC i-a respins contestatia ca nefondata, din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului,  suma prevazuta la art. 278(1) lit.b)  din OUG nr.34/2006 .       

                           
Garantia de buna executie a contractului
 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei: 10 % din valoarea contractului fără TVA.
Garanţia de bună execuţie in  se va constitui in conditiile art .89 , 90 din HG 925/2006 sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari,  si devine anexa la contract.Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu durata contractului.
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale în conformitate cu art. 90 alin 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
1. Cerinţe privind situatia personală a operatorului economic         
    Informaţii şi formalităţi necesare
 
1.Declaraţie pe propria răspundere  privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia va fi completata de fiecare asociat sau tert susţinator (daca este cazul.)
2.Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completările si modificările
ulterioare, completată în conformitate cu Formularul nr. 3 din Secţiunea III .
Declaraţia va fi completata de fiecare asociat sau tert susţinator (daca este cazul.) (Tertul sustinator va completa declaratia cu punctele a, c1, d)
3.Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat şi contribuţiile sociale, eliberat de către unităţile teritoriale ale MFP,   din care să reiasă că nu exista datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor,  in original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”
4.Certificat  de atestare fiscală impozite şi taxe locale emis la o dată ulterioară ultimei scadenţe de plată, din care să
reiasă situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta, în original sau copie lizibilă ”conform cu
originalul”.
 
Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic nerezident va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor catre buget.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2 certificate fiscale, acesta are obligaţia să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ţara în care este stabilit. Dacă în ţara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, ofertantul va prezenta o declaraţie autentică, dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale, cu competenţe în acest sens.
Dacă este cazul, declaraţia va fi însoţită de traducere realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizată de un notar public.
In situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului .
 
5.Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Se va completa de fiecare asociat - daca este cazul).
6.Declaratia „ Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” intocmita conform modelului prevazut în Anexa
la Ordinul nr.314/2010 al ANRMAP publicat in MO Partea I nr.701/20.10.2010
7.Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)
 
2.Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale    

 
Informaţii şi formalităţi necesare

 •  Certificatul constatator -  în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, din care să reiasă:
  a)  informatiile sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor
  b)  faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului are corespondenţă cu obiectul contractului

8559 - Alte forme de invăţământ n.c.a.
 
Persoanele juridice străine vor prezenta

 -documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
- Documente care atestă faptul că poate pune la dispoziţie consultanţi vorbitori de limba romană şi cu experienţă în serviciile
solicitate.
Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizata de un notar public.

 •  Autorizare ANC (CNFPA) sau echivalent pentru programul de formare Formare de Formatori, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicată privind formarea profesionala a adultilor, cu modificările şi
  completările ulterioare.

3.Cerinţe privind situatia economică si financiară. 
 
1. Informaţii generale
 
2.Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2010,2011,2012 sau balanţa de verificare la 31.12.2012 înregistrată la organele competente
 
Cerinte minimale obligatorii:

 •  media anuala a cifrei de afaceri  globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani a ofertantului trebuie sa fie de cel puţin 841.600 lei

Valorile vor fi exprimate atât în moneda naţională a ofertantului cât şi în euro, la cursul mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012).
 


ANUL     CURS RON/EURO

2010     4.2099


2011     4.2379


2012     4.4560
 
În situatia în care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani cifra de afaceri globala va fi prezentata corespunzator perioadei efective de activitate.În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecareasociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider,  precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv coordonatorul. (2010, 2011, 2012).
În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se încadreaza, în mod individual, în categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50 %, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004,din care sa rezulte ca se  incadreaza în categoria I.M.M.-urilor.
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament incheiat in forma autentica, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
 
4. Cerinţe privind capacitatea tehnică si profesională 

 
Informatii si formalitati necesare
 
4.1 Experienţa similara a ofertantului

 
Ofertantul va prezenta Declaratia privind Lista principalelor contracte similare prestate în ultimii 3 ani (calculaţi de la termenul limită pentru depunerea ofertelor) si pentru fiecare contract din lista completarea fisei de Experienta similara.
 
Cerinte minimale obligatorii:
 

 • Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie sa prezinte certificate/ documente care sa confirme prestarea de servicii de formare profesională de valoare cumulată de minim 500.000 RON

  Pentru dovedirea experienţei similare, ofertantul va prezenta certificate/ documente care să confirme prestarea serviciilor respective emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (ex.recomandari, acceptanţe, documente constatatoare, procese verbale de receptive,contracte etc.) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;
Documentele trebuie să cuprindă cel puţin numele beneficiarului, obiectul contractului,valoarea,  perioada de prestare a contractului etc. conf . art. 188 alin. (2) lit.a) din OUG34/2006.
(pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 100% se vor ataşa documente de suport din care
să rezulte procentul(valoarea) îndeplinit/a din acestea şi faptul că serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat);
În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.

 
4.2 Informatii privind personalul angajat
Declaratia privind numarul mediu al personalul angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani
Angajamentul ofertantului- privind personalul de specialitate responsabil cu realizarea contractului
Lista experţilor propusi pentru indeplinirea contractului
 
Cerinte minime obligatorii
Informatii privind calificarile si experienta profesionala a expertilor din cadrul echipei de proiect.
 
Formatori/Formatori secundari/    Co-formator –  minim 9 experţi
-   studii superioare universitare absolvite cu Diploma licenta şi/sau studii postuniversitare,
-   Certificare care sa ateste competente de formator emisa de catre un furnizor de formare autorizat ANC(CNFPA) sau echivalent
 
Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta urmatoarele documente:
- CV actual aferent fiecarei persoane propusa în cadrul echipei, semnat de catre
fiecare titular în parte
- Documente suport (diplome, atestate, certificari) din care sa rezulte pregatirea si competentele/calificarile profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul echipei de proiect Diplomele, atestatele, certificarile trebuie prezentate copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea „conform cu originalul”, în limba romana sau însotite de traducere autorizata în limba romana (daca este cazul).
- Experienta generala sau specifica in domeniu  poate fi  demonstrata prin copie carte de munca/contracte de munca, contract de colaborare/prestări servicii, adeverinte sau orice alte documente similare .
- Declaratie de disponibilitate, semnata de fiecare persoana nominalizata,
4.3 Declaraţie privind Lista asociaţilor şi subcontractanţilor
Informaţii privind asociaţii–daca este cazul
Acord sau o scrisoare preliminară de asociere. Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de
asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului.
 
Informaţii privind subcontractanţii –daca este cazul
Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze(lista subcontractanti, datele de recunoastere, activitati ce se subcontracteaza, procent din contract etc.).
Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. În cazul în care ofertantul nu are subcontractanţi va fi prezentată o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte acest lucru.
 
5.Standarde de asigurare a calităţii
Documente  emise de organisme acreditate, care confirmă  certificarea sistemului de management al calităţii respectiv, certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent, in copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Toate certificarile vor fi prezentate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei
asocieri, toti membrii asocierii trebuie sa detina ISO SR EN 9001 sau echivalent.
 
Toate cerinţele criteriilor de calificare vor avea caracter de cerinţă minimală obligatorie.
 
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta: 120 zile
 
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.
 
Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire ataşată.
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro."
 
 
Caiet de sarcini
Documentație de atribuire

Formulare
Model contract

09.10.2012 -  Anunţ recrutare şi selecţie formatori 

RECRUTARE SI SELECTIE FORMATORI PENTRU PROIECTUL „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS - 35032


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul „Creşterea capacităţii administraţiei publice
de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”.

Proiectul are ca obiectiv general contribuirea ANFP la consolidarea capacităţii şi eficacităţii organizaţionale a administraţiei
publice din România prin introducerea de noi instrumente şi prin îmbunătăţirea abilităţilor şi dezvoltarea cunoştinţelor funcţionarilor publici din domeniul politicilor de resurse umane, în contextul reorganizării /eficientizării instituţionale şi a evaluării performanţelor.

În acest sens, lansăm invitaţia de participare în vederea recrutării a 5 echipe de formatori în domeniul „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI AL PERFORMANŢELOR”.

Cele 25 de sesiuni de formare, a câte 6 zile fiecare, se vor desfăşura în perioada octombrie 2012 – martie 2013 în 5 locaţii: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Cluj şi Iaşi.

Se vor forma 5 echipe de formatori câte una pentru fiecare locaţie, fiecare echipă va fi formată din 2 formatori şi 1 co-formator, având următoarele responsabilităţi:

- Colaborează cu membrii echipei de implementare a proiectului în scopul realizării activităţilor de formare;
- Furnizează suportul de curs în domeniul managementul resurselor umane şi al performanţelor;
- Livrează sesiuni de formare;
- Participă activ prin oferirea de feed-back şi consultanţă la sesiunile de formare;
- Elaborează aplicaţii practice şi teste în vederea evaluării cursanţilor;
- Evaluează cursanţii şi sesiunile de formare la sfârşitul programului de formare;
- Elaborează raportul lunar/ final de activitate pe care îl predă echipei de proiect, în primele 10 zile ale lunii pentru luna anterioară/ încheierea programului de formare.

Formatorii vor fi sprijiniţi în vederea atingerii rezultatelor solicitate de către echipa de proiect.


1. Criterii generale formator principal şi secundar:

- studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
- experienţă în domeniul managementului resurselor umane dovedită prin:
(1) locul de muncă public, privat şi/sau internaţional şi/ sau alte colaborări în domeniu şi
(2) experienţă în formare de personal şi elaborare de lucrări de specialitate (strategii materiale de formare, metodologii, ghiduri, standarde, bune practici ş.a.);
- experienţă în ciclul formării (inclusiv elaborare analiza nevoilor de formare, elaborare curriculă, analiza de impact)
- disponibilitate de a efectua deplasări în ţară;
- certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent;

1.1. Criterii specifice FORMATOR PRINCIPAL:

 • minimum 3 ani experienţă generală în domeniul managementului resurselor umane sau generală în elaborarea strategiilor
  de resurse umane (elaborare, monitorizarea strategiilor de resurse umane, evaluarea strategiilor de resurse umane);
 • experienţă şi expertiză relevante în domenii de competenţă privind managementul resurselor umane sau minim 3 cursuri de
  formare/perfecţionare livrate în ultimii 3 ani;
 • abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă;
 • experienţă în coaching, on the job training/activităţi similare de formare şi perfecţionare pentru administraţia publică;
 • abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
 • aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică.

  Activităţi şi output:
 • conceperea materialelor de formare;
 • implementarea sesiunilor de formare;
 • evaluarea sesiunilor de formare

  1.2. Criterii specifice FORMATOR SECUNDAR:
 • minimum 2 ani experienţă generală în domeniul managementului resurselor umane sau în elaborarea strategiilor de
  resurse umane (elaborare, monitorizarea strategiilor de resurse umane, evaluarea strategiilor de resurse umane);
 • experienţă şi expertiză relevante în domenii de competenţă privind managementului resurselor umane sau minim 2 cursuri de formare/perfecţionare livrate în ultimii 2 ani;
 • abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă;
 • experienţă în coaching, on the job training/ activităţi similare de formare şi perfecţionare pentru administraţia publică;
 • abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
 • aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică.

  Activităţi şi output:
 • conceperea materialelor de formare
 • implementarea sesiunilor de formare
 • evaluarea sesiunilor de formare


  2. Criterii generale CO-FORMATOR:
 • studii superioare universitare de lungă
 • durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experienţă în domeniul managementului resurselor umane dovedită prin:
  (1) locul de muncă public, privat şi/sau internaţional şi/ sau alte colaborări în domeniu şi
  (2) experienţă în formare de personal şi elaborare de lucrări de specialitate (strategii materiale de formare, metodologii, ghiduri, standarde, bune practici ş.a.);
 • experienţă în ciclul formarii (inclusiv elaborare analiza nevoilor de formare, elaborare curriculă, analiza de impact)
 • experienţă relevantă în învăţământul la distanţă, sistem de e-learning, Blended Learning);
 • disponibilitate de a efectua deplasări în ţară;
 • certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent;

  2.1. Criterii specifice co-formator:
 • minimum 2 ani experienţă generală în domeniul managementului resurselor umane sau în elaborarea strategiilor de
  resurse umane (elaborare, monitorizarea strategiilor de resurse umane, evaluarea strategiilor de resurse umane);
 • experienţă şi expertiză relevante ca formator în domeniu „resurselor umane” sau minim 2 cursuri de formare/perfecţionare livrate în ultimii 2 ani;
 • cel puţin o sesiune de formare livrată în format electronic/ sistem de e-learning ca instrument pentru procesul educaţional;
 • experienţă în coaching, on the job training/ activităţi similare de formare şi perfecţionare pentru administraţia publică;
 • abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
 • aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică.

  Activităţi şi output:
 • conceperea materialelor de formare (asigură comunicarea eficientă şi schimbul de informaţii între echipa de formatori/echipa de proiect/ echipa interna ANFP, precum şi între echipa de formatori, ANFP şi grupul ţintă);
 • Implementarea sesiunilor de formare (asistă participanţii prin: moderare discuţii forum, urmărire progres participanţi,
  înregistrare feedback);
 • evaluarea sesiunilor de formare(elaborarea testelor, gestionează statisticile şi raportarea progresului participanţilor
  etc).
    
  Echipa de formatori beneficiază de:
 • onorarii pentru conceperea manualului de formare;
 • contravaloarea serviciilor de formare implementate şi evaluate;
 • decontarea cheltuielilor (conform prevederilor existente la nivelul proiectului) de transport realizate în cadrul deplasărilor în ţară şi precum şi a celor de cazare desfăşurate în vederea implementării sesiunilor de formare;


  Persoanele interesate sunt invitate să îşi depună candidatura, individual, până la data de 18 octombrie 2012, orele 15.00 la Registratura instituţiei din str. Eforie, nr. 5, Sector 5, Bucureşti.

  Pentru verificarea respectării condiţiilor menţionate mai sus, candidaţii interesaţi trebuie să depună următoarele documente:

  1. Formularul de înscriere
  2. CV în format Europass
  3. Copie diplomă de studii
  4. Copie certificat Formator / Formare Formatori acreditat CNFPA sau echivalent
  5. Copie contract în baza căruia s-au prestat servicii de formare sau recomandări/adeverinţă din partea beneficiarului/angajatorului
  6. O propunere de plan de lecţie pentru implementarea unui program de formare în domeniul „Managementului resurselor umane şi al performanţelor” aferent poziţiei pentru care aplicaţi (formator principal (24 de ore) / formator secundar (16 ore) /coformator (8 ore)
  7. Alte documente relevante pentru respectarea condiţiilor de mai


Candidaţii selectaţi vor fi contractaţi de echipa proiectului în perioada octombrie 2012- martie 2013, urmând a furniza servicii de formare în baza datelor stabilite în contractul încheiat între părţi.

Formularul de înscriere
CV Europass02.04.2012 - Anunţ recrutare formatori managementul funcţiei publice 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) lansează  invitaţia de participare în vederea recrutării de formatori în domeniul „Managementului funcţiei publice” în cadrul proiectului  „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS- 35032

Anunţ recrutare formatori
Formular de înscriere

 

23.03.2012 - Anunţ achiziţii Servicii de organizare programe de formare

"Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de organizare programe de formare în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice”, cod SMIS 35032, în conformitate cu documentaţia ataşată.
              
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B – pe loturi;
Ofertanţii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi;
Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scazut" ;

COD CPV 55110000-4  Servicii de cazare la hotel
COD CPV 55130000-0 Alte servicii hoteliere
              
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de organizare programe de formare – pachet de servicii constând in servicii de cazare pentru participanţi şi inchirire săli de instrui
Termenul limită de depunere a ofertelor – 02.04.2012 ora 10:00 ;
Adresa de depunere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal
050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor -02. 04.2012 ora 13:00 ;

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 28.03.2012 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări -30.03.2012 ora 16.00 ;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire :Contract de achizitie publică ;
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :

  
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1, „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea 1.3 „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc” prin Ordinul de finanţare nr. 290/21.12.2011.

Durata contractului :20 luni;
Valoarea estimată :
 
Lot 1 – Municipiul Bucureşti - valoarea estimata – 619.176 lei
Lot 2 – judeţul Brasov - valoarea estimata – 985.612 lei
Lot 3 – judeţul Constanta - valoarea estimata – 985.612 lei
Lot 4 – judeţul Iasi - valoarea estimata – 691.300 lei
Lot 5 – judeţul Cluj - valoarea estimata – 691.300 lei
 
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON
 
Cuantumul Garantiei de participare :

 
Lotul 1 – Municipiul Bucureşti – 12.380 lei
Lotul 2 – judeţul Brasov – 19.710 lei
Lotul 3 – judeţul Constanta – 19.710 lei
Lotul 4 – judeţul Iasi – 13.820 lei
Lotul 5 – judeţul Cluj – 13.820 lei
 
Garanţia de participare, conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  poate fi constituita:
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări,. Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil şi să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorităţii contractante, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.
- fie prin virament bancar in contul :
ANFP  Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB
Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Valabilitatea garanţie de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertelor.
Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător. In situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură.
Neprezentarea pana la ora si data deschiderii ofertelor a dovezii constituirii garanţiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabilă, conform art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin. (1) din  HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
Criterii de calificare       

1. Cerinţe privind situatia personală a operatorului economic 
 
         Informaţii şi formalităţi necesare

 • Declaraţia de eligibilitate
 • Declaraţie privind neîncadrarea în nici una din situaţiile prevăzute în articolul  181 din OUG 34/2006.
 • Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat şi contribuţiile sociale, eliberat de către unităţile teritoriale ale MFP, în termen de valabilitate,  din care să reiasă situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta,  in original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”
 • Certificat  de atestare fiscală impozite şi taxe locale emis la o dată ulterioară ultimei scadenţe de plată, în termen de valabilitate din care să reiasă situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta, în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”.

Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic nerezident va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor catre buget.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2 certificate fiscale, acesta are obligaţia să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ţara în care este stabilit. Dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, ofertantul va prezenta o declaraţie autentică, dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale, cu competenţe în acest sens.
Dacă este cazul, declaraţia va fi însoţită de traducere realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizată de un notar public.

 • Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
 • Declaraţia „ Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” întocmită conform modelului prevăzut în Anexa la Ordinul nr.314/2010 al ANRMAP publicat în MO Partea I nr.701/20.10.2010.
 • Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)
   
  2. Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

         
  Informaţii şi formalităţi necesare
                 
  Certificatul constatator, în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis în luna în curs sau anterioară datei şedinţei de deschidere a ofertelor, de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, din care să reiasă:
  a )  faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului are corespondenţă cu obiectul contractului
  b)  nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă.
   
  Persoanele juridice străine vor prezenta
   -documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
  - Documente care atestă faptul că poate pune la dispoziţie consultanţi vorbitori de limba romană şi cu experienţă în organizarea de evenimente în Romania.
  Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizata de un notar public.
   
  3.Cerinţe privind situatia economică si financiară                    

  Informatii si formalitati necesare
 • Formularul cu informatiile privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
 • Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2009,2010,2011, vizate şi înregistrate de organele competente in copie certificată pentru conformitate cu originalul.
   
  Cerinte minimale obligatorii:
 • media anuala a cifrei de afaceri a ofertantului trebuie sa fie de cel puţin 750.000 lei sau echivalent.
  Valorile vor fi exprimate atât în moneda naţională a ofertantului cât şi în euro, la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană, pentru anul respectiv (2009, 2010, 2011).
   
      
   ANUL        CURS RON/EURO
    
  2009            4.2373

  2010            4.2099

  2011            4.2379


În situaţia în care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de
3 ani cifra de afaceri va fi prezentată corespunzător perioadei efective de activitate.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv coordonatorul. (2009, 2010, 2011).
 
4. Cerinţe privind capacitatea tehnică si profesională 

    
Informatii si formalitati necesare
 
4.1 Experienţa similara a ofertantului
Ofertantul va prezenta Declaratia privind Lista principalelor contracte de servicii din categoria celor solicitate prestate în ultimii 3 ani (calculaţi de la termenul limită pentru depunerea ofertelor). Se vor prezenta maxim 15 contracte.
Cerinte minime obligatorii :
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să facă dovada prestării a:
-  cel puţin 1 contract de prestări de servicii hoteliere, dus la bun sfarşit( se vor lua în considerare prevederile art.13 din Ordinul ANRMAP 509/2011),  a cărui valoare să fi reprezentat cel putin echivalentul a 600.000 lei (fara TVA) sau prezentarea de documente care să certifice indeplinirea  cerinţei.
Pentru dovedirea experienţei similare, ofertantul va prezenta informaţiile relevante din contracte sau copii a  acelor contracte  precum si alte documente doveditoare(recomandari, acceptanţe, documente constatatoare, procese verbale de receptie etc.), după caz, din care să rezulte îndeplinirea  tuturor cerinţelor de mai sus. Recomandarile trebuie să cuprindă cel puţin numele beneficiarului, obiectul contractului, perioada de prestare a contractului, modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.
 
 
4.2 Capacitatea profesională
 
Informaţii privind calificările şi experienţa profesională a experţilor din cadrul echipei de realizare a contractului
 
4.2.1 Calificarea şi experienţa profesională a experţilor cheie – personal direct responsabil de indeplinirea contractului
 
Ofertantul trebuie să prezinte o lista de  2 experti propusi  aferenta fiecarui lot care se vor ocupa de îndeplinirea tuturor obiectivelor contractului, organizare logistică, raportare etc
 
Curriculum vitae pentru fiecare expert, semnate în original de fiecare expert 

Declaraţie de disponibilitate. semnate în original de fiecare expert  propus în ofertă.
 
5.Privitor la standarde de asigurare a calităţii
   Informatii si formalitati necesare
 
      Documente în termen de valabilitate, emise de organisme acreditate, care confirmă:
-certificarea sistemului de management al calităţii, respectiv Certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent .
    
Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire ataşată.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro.

Documentatie de atribuire
Clarificări
Clarificări 2

 

28.02.2012 - Lansare selecţie participanţi proiect RU cod SMIS 35032

ANFP lansează procedura de selecţie participanţi pentru modulele de formare din cadrul proiectului „Creşterea capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” Cod SMIS 35032

Module de formare - Procedură selecţie participanţi
Tabel nominalizări participanţi