Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Arhiva anunturi 32582

18.12.2014 - ANFP a primit diplomă de excelenţă 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a primit diploma de excelenţă în administraţia publică pentru proiectul "Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare" cod SMIS 32582.
Distincţia a fost acordată în data de 18 decembrie 2014 cu prilejul evenimentului anual de informare privind stadiul implementării Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, organizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PODCA) – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului.
Totodată, în cadrul evenimentului, care a reunit reprezentanţi ai Comisiei Europene,ai administraţiei publice centrale şi locale, membri ai Comitetului de Monitorizare a PODCA, beneficiari şi potenţiali beneficiari, au fost prezentate informaţii referitoare la stadiul de implementare a programului, precum şi proiecte de succes implementate până în prezent.
“Această distincţie ne onorează şi, totodată, ne îndeamnă să continuăm demersurile de a atrage fonduri externe şi de a derula proiecte de impact pentru administraţia publică. Mulţumesc tuturor celor care au fost parte în implementarea acestui proiect de succes şi îmi exprim speranţa că exemplul ANFP va fi un factor motivator pentru resursele umane din administraţia publică’’, a fost mesajul lui József Birtalan, preşedintele ANFP.

 28.05.2013 - Lansarea Programului pilot de formare adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor din România

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, în calitate de partener, derulează în perioada februarie 2012 – februarie 2014 proiectul „Consolidarea
performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”,
cod SMIS 32582.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi are o valoare totală eligibilă de 4.727.565,50 lei, fără TVA.

Prin implementarea proiectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi partenerul şi-au propus realizarea unei politici publice privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi a unei strategii de formare care vizează perfecţionarea continuă a acestora.

Astfel, în perioada 29 mai – 31 octombrie 2013, în locaţiile Bucureşti şi Predeal, se va derula Programul pilot de formare specializată în contextul exercitării funcţiei publice destinat prefecţilor şi subprefecţilor, în domenii de interes major pentru îndeplinirea atribuţiilor dar şi pentru dobândirea noilor competenţe de nivel european.

Programul de formare specializată cuprinde 6 Module de formare, dintre care un modul este organizat în sistem online, disponibil pe platforma de e-learning a ANFP, pe tematici precum: implementarea politicilor publice în teritoriu; asigurarea
legalităţii în teritoriu; conducerea şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate; managementul situaţiilor de criză; relaţia cu cetăţenii şi promovarea dialogului social, managementul public modern – provocări şi oportunităţi.

În scopul asigurării transparenţei şi previzionării unui grad cât mai mare de participare a grupului ţintă la toate modulele de formare, repartizarea nominală a prefecţilor şi subprefecţilor cele 4 serii de participanţi a fost realizată ţinând cont de mai multe criterii respectiv, distribuirea echilibrată din punct de vedere teritorial, disponibilitatea grupului ţintă, respectarea condiţiilor de asigurarea a continuităţii la nivelul judeţului. Totodată, repartizarea pe grupe a prefecţilor şi subprefecţilor a fost înaintată, spre consultare şi completare, Asociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, care a acordat un semnificativ suport tehnic în acest demers.


În vederea bunei derulări a acestui program de formare, găsiţi în link-urile de mai jos următoarele documente relevante:

Calendarul de formare, în care sunt menţionate locaţiile şi perioadele de desfăşurare a modulelor de formare;
Tabelul cu repartizarea prefecţilor şi subprefecţilor din fiecare judeţ în prima grupă a Modulului II;
Tabelul cu repartizarea prefecţilor şi subprefecţilor din fiecare judeţ în a doua grupă a Modulului II;
Regulamentul participanţilor la Programul de formare specializată adresat corpului prefecţilor şi subprefecţilor.
Datele de contact ale persoanelor responsabile cu organizarea Programului de formare sunt următoarele:
Dna. Alexandra APOSTOLEANU, tel. 0754.054.430, email: alexandra.apostoleanu@anfp.gov.ro
, Dna. Claudia VOICA, tel. 0757.406.000
De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la acest Proiect, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
Dna. Lavinia Nemeş – responsabil proiect, lavinia.nemes@anfp.gvo.ro, Tel: 0374.112.804
Dna. Carmen Bode – responsabil adjunct de proiect, carmen.bode@anfp.gov.ro, Tel:0374.112.811.
Pentru detalii despre proiect click aici.


28.02.2013 - Seminar naţional privind statutul prefecţilor si subprefecţilor 
     
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează că, în perioada 21-22 februarie 2013, la Sinaia, s-a desfăşurat Seminarul naţional pentru dezbaterea şi fundamentarea politicii publice privind statutul prefecţilor si subprefecţilor. La seminar au participat prefecţi, subprefecţi, funcţionari publici din cadrul Instituţiilor Prefectului, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, societatea civilă prin Colegiul Înalţilor Funcţionari Publici şi Asociaţia "Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21". Seminarul este o activitate în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare” cod SMIS 32582, implementat de ANFP, în calitate de beneficiar, şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener. Proiectul se derulează în perioada februarie 2012 – februarie 2014 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, valoarea totală eligibilă fiind de 4.727.565,50 lei, fără TVA.
Prezent la eveniment, Eugen Coifan, preşedintele ANFP, a subliniat: “consider acest proiect ca fiind necesar şi relevant în contextul reformei administraţiei publice din România, întrucât sunt vizate aspecte precum reevaluarea şi dezvoltarea instrumentelor pe care decidentul le are la dispoziţie pentru a hotărî modalitatea de îmbunătăţire a cadrului normativ privind Statutul prefecţilor şi subprefecţilor”.


04.12.2012- Anunt privind serviciile de audit financiar 
    
Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici achizitionează în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările si completarile ulterioare, prin achizitie directă, Servicii de audit financiar pentru proiectul „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare” Cod SMIS 32582, in conformitate cu documentaţia ataşată.          
Modalitatea de desfaşurare: achizitie directă – cu respectarea prevederilor art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare.
Tip contract: Servicii;      
Obiectul contractului: Servicii de audit financiar pentru proiectul „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare” Cod SMIS 32582
, Contractul se va atribui in urma analizării ofertelor, iar după comunicarea rezultatului selecţiei de oferte, operatorul economic, care are preţul cel mai mic şi indeplineşte criteriile de calificare şi cerintele tehnice solicitate prin caietul de sarcini, îşi va posta oferta in SEAP(www.e-licitatie.ro), dacă este înscris in SEAP.
 
COD CPV 79212100-4

Servicii de auditare financiară
Termenul limită de depunere a ofertelor – 11.12.2012 ora 11:00 ;              
Adresa de depunere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal
050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 06.12.2012 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări -07.12.2012 ora 16.00 ;
 
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire :Contract de achizitie publică ;
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare :

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1, „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea 1.3 „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc” prin Ordinul de finanţare nr. 303/15.02.2012.
 
Durata contractului :14 luni;
Oferte alernative: Nu
se admit oferte alternative.
Valoarea estimată : 60.000 lei
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON
Criteriul de atribuire:Pretul cel mai scăzut
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
 
Garantia de participare : NU
Garantia de buna executie a contractului

 
Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei: 10 % din valoarea contractului fără TVA.
Garanţia de bună execuţie in  se va constitui in conditiile art .89 , 90 din HG 925/2006 sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari,  si devine anexa la contract.
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu durata contractului.
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parţiale în conformitate cu art. 90 alin 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Documente de calificare       

-Declaraţie pe propria răspundere  privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
- Declaraţia va fi completata de fiecare asociat sau tert susţinator (daca este cazul.)   
- Declaraţie privind neîncadrarea în nici una din situaţiile prevăzute în articolul  181 din OUG 34/2006.
- Declaraţia va fi completata de fiecare asociat sau tert susţinator (daca este cazul.) (Tertul sustinator va completa declaratia cu punctele a, c1, d)      
- Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat şi contribuţiile sociale, eliberat de către unităţile teritoriale ale MFP,   din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente în data de 25 din luna anterioara celei în care se depune oferta,  in original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”
- Certificat  de atestare fiscală impozite şi taxe locale, din care să ca ofertantul nu are datorii scadente  în luna anterioara celei în care se depune oferta, în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”.
Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic nerezident va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor catre buget.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2 certificate fiscale, acesta are obligaţia să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ţara în care este stabilit. Dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, ofertantul va prezenta o declaraţie autentică, dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale, cu competenţe în acest sens.
Dacă este cazul, declaraţia va fi însoţită de traducere realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizată de un notar public.
- Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
- Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)
--Declaraţia „ Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” întocmită conform modelului prevăzut în Anexa la Ordinul nr.314/2010 al ANRMAP publicat în MO Partea I nr.701/20.10.2010.
- Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)
În situaţia în care documentele prezentate confirmă că ofertantul se încadrează într-una din situaţiile prevăzute de art. 180,181 din OUG nr. 34/2006 acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale               
       
Informaţii şi formalităţi necesare:
Certificatul constatator, -  în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social,
din care să reiasă: a) informatiile sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor
b) faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului are corespondenţă cu obiectul contractului„Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal” - COD CAEN 6920
c) nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă.
· Persoanele juridice străine vor prezenta:
 -documente edificatoare, care să dovedească formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
- Documene care atestă faptul că poate pune la dispoziţie consultanţi vorbitori de limba romană şi cu experienţă în tipul de
servicii solicitat.
Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizata de un notar public.
 ·
Autorizaţie emisă de Camera Auditorilor Financiari din România sau adeverinţa de la CAFR privind înregistrarea ofertantului în Registrul auditorilor financiari activi în anul 2012
 ·Pentru persoanele fizice autorizate- certificat de la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) privind calitatea de auditor financiar
·carnet de auditor vizat pe anul 2012.
3.Cerinţe privind situatia economică si financiară.                   
Informatii si formalitati necesare      
Informaţii generale - Formularul 4 care contine date privind cifra de afaceri  globala inregistrate in ultimii 3 ani(2009,2010,2011).
 Valorile vor fi exprimate atât în moneda naţională a ofertantului cât şi în euro, la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană, pentru anul respectiv (2009, 2010, 2011).
 
ANUL               CURS RON/EURO
2009                    4.2373
2010                    4.2099
2011                    4.2379
 
În situaţia în care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani cifra de afaceri globala va fi prezentată corespunzător perioadei. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. (2009, 2010, 2011).
In cazul existentei de subcontractanti acestia vor depune formularul 4 fara a completa punctul 13.


4. Cerinţe privind capacitatea tehnică si profesională

Informatii si formalitati necesare  
4.1 Experienţa similara a ofertantului
Ofertantul va prezenta Declaratia privind Lista principalelor contracte de servicii de audit finanaciar prestate în ultimii 3 ani (calculaţi de la termenul limită pentru depunerea ofertelor).
Pentru dovedirea experienţei similare, ofertantul va prezenta certificate/ documente care să confirme prestarea serviciilor respective(recomandari, acceptanţe, documente constatatoare, procese verbale de receptive,contracte etc.). Documentele/Recomandarile trebuie să cuprindă cel puţin numele beneficiarului, obiectul contractului,valoarea,  perioada de prestare a contractului, modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.
(pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 100% se vor ataşa documente de suport din care să rezulte procentul(valoarea) îndeplinit din acestea şi faptul că serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat);
4.2. Capacitatea profesionala
4.2.1 Calificarea şi experienţa profesională a experţilor cheie
– personal direct responsabil de indeplinirea contractului    Lista de experti propusi - maxim 3 experti propuşi pentru realizarea serviciilor de audit financiar
Curriculum vitae pentru fiecare expert 
Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor pentru fiecare expert  propus ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;   
Declaraţie de disponibilitate semnată în original de fiecare expert  propus în ofertă.
Cerinţe minime obligatorii privind experienta profesionala a experţilor:
· membru al Camerei Auditorilor Financiari din România;
· Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR pentru fiecare expert propus
· Carnetul de membru al CAFR / echivalent , cu menţiunea Activ pentru anul în curs (anul 2012)  pentru fiecare expert propus
· participarea a cel puţin un expert dintre cei propuşi la realizarea a 1 contract de servicii de audit financiar prestat sau  dus la bun sfarşit ( se vor lua în considerare prevederile art.13 din Ordinul ANRMAP 509/2011)
4.3  Informatii privind asociaţii si subcontractanţii
· Declaraţie privind Lista asociaţilor şi subcontractanţilor
 In cazul existentei asociatilor se solicita:
·Acord sau o scrisoare preliminară de asociere
·Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea
Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului.
 In cazul existentei subcontractantilor
 Fiecare subcontractant va completa cu propriile date.
·Declaraţie privind calitatea de participant la procedură;
·Formularul - Informaţii generale (fara punctul13 din Formular).
Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
 5.Privitor la standarde de asigurare a calităţii – intrucat serviciile se audit se realizează cu respectarea unor reguli si standarde specifice impuse.
 Informatii si formalitati necesare.
  Documente emise de organisme acreditate, care confirmă:
 -certificarea sistemului de management al calităţii, respectiv Certificat ISO SR EN 9001 sau ecvalent.
 Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire ataşată.
 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro

Documentatie de atribuire
Formular
Model contract
Caiet de sarcini

 
7.08.2012- Procedură achiziţie servicii consultanţă şi formare 

Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de consultanta si formare  în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”, Cod SMIS 32582, în conformitate cu documentaţia ataşată.
         
Modalitatea de desfaşurare: Procedura internă – servicii – anexa 2B;
    
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de consultanta si formare  în cadrul proiectului „Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”, Cod SMIS 32582,

COD CPV 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
COD CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională(Rev.2)

Coduri CPV suplimentare
COD CPV 79311200-9  Servicii de realizare de de studii
COD CPV 79800000-2  Servicii tipografice si conexe
COD CPV 55110000-4  Servicii de cazare la hotel
COD CPV 55130000-0  Alte servicii hoteliere
COD CPV 60420000-8  Servicii de transport aerian ocazional
COD CPV 79540000-1  Servicii de interpretariat
COD CPV 79530000-8  Servicii de traducere 
    
Termenul limită de depunere a ofertelor – 24.08.2012 ora 13:00 ;
Adresa de depunere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul de deschidere a ofertelor -27.08.2012 ora 10:00 ;
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor ; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, str. Eforiei nr. 5, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036 ;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 20.08.2012 ora 16.00 ;
Termenul limită de răspuns la clarificări -21.08.2012 ora 16.00 ;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire :Contract de achizitie publică ;

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din Fonduri Comunitare:

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1, „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea 1.3 „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc” prin Ordinul de finanţare nr. 303/15.03.2012.

Durata contractului :17 luni;
Oferte alernative: Nu se admit oferte alternative.
Valoarea estimată : 3.365.784 lei
Moneda in care se transmite oferta de preţ : RON
Garantia de participare :

Cuantumul garanţiei de participare este de: 67310 lei.
Garanţia de participare, se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare:
- fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări.
- fie prin virament bancar in contul :

ANFP  Cod fiscal 12979825

RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB
Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
Dovada în original a constituirii acestei garanţii trebuie să fie prezentată inainte de data limita deschiderii ofertelor  cf. art.33 alin.3 lit. b din HG 925/2006  prin poştă sau prin depunere la Registratura ANFP din str. Eforiei nr.5, sector 5, Bucureşti, în plic sigilat, cu scrisoare de inaintare.
Valabilitatea garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertelor.
Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător. In situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură.
Ofertantul /asocierea care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a cifrei de afaceri la 50 %, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004,din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor. În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecae membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se încadreaza, în mod individual, în categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare si a cifrei de afaceri.
Neprezentarea pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a dovezii constituirii garanţiei de participare conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabilă, conform art. 33 alin. (3) şi art. 36 alin. (1) din  HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
In cazul depunerii de contestaţii, autoritatea contractantă va reţine contestatorului careia CNSC i-a respins contestatia ca nefondata, din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului,  suma prevazuta la art.278(1) lit.b)   din OUG nr.34/2006 .  

Garantia de buna executie a contractului


Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei: 10 % din valoarea contractului fără TVA.
Garanţia de bună execuţie in  se va constitui in conditiile art .89 , 90 din HG 925/2006 sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari,  si devine anexa la contract.
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu durata contractului.
Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale în conformitate cu art. 90 alin 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii de calificare       
1. Cerinţe privind situatia personală a operatorului economic
 
Informaţii şi formalităţi necesare

• Declaraţia de eligibilitate - neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare Declaraţia va fi completata de fiecare asociat sau tert susţinator (daca este cazul.)
• Declaraţie privind neîncadrarea în nici una din situaţiile prevăzute în articolul  181 din OUG 34/2006. În situaţia în care documentele prezentate confirmă că ofertantul se încadrează într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
•  Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat şi contribuţiile sociale, eliberat de către unităţile teritoriale ale MFP, din care să reiasă situaţia datoriilor scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta,  in original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”
•  Certificat  de atestare fiscală impozite şi taxe locale emis la o dată ulterioară ultimei scadenţe de plată, din care să reiasă situaţia datoriilor  scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta, în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul”.
Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic nerezident va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor catre buget.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2 certificate fiscale, acesta are obligaţia să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în ţara în care este stabilit. Dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, ofertantul va prezenta o declaraţie autentică, dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale, cu competenţe în acest sens.
Dacă este cazul, declaraţia va fi însoţită de traducere realizată de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizată de un notar public.

•  Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)
•  Declaraţia „ Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă” întocmită conform modelului prevăzut în Anexa la Ordinul nr.314/2010 al ANRMAP publicat în MO Partea I nr.701/20.10.2010.
•  Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert susţinator (daca este cazul.)


2. Cerinţe privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Informaţii şi formalităţi necesare
•  Certificatul constatator -  în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis în luna în curs sau anterioară datei limita pentru depunerea ofertelor, de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, din care să reiasă:
a) faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului are corespondenţă cu obiectul contractului
b) nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă.

Persoanele juridice străine vor prezenta:
 - documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare / atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
- Documente care atestă faptul că poate pune la dispoziţie consultanţi vorbitori de limba romană şi cu experienţă în tipul de servicii solicitat în Romania.
•  Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizata de un traducător autorizat a cărui semnătura va fi legalizata de un notar public.


3. Cerinţe privind situatia economică si financiară

Informatii si formalitati necesare:
- Formularul cu informatiile privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2009,2010,2011 -  In funcţie de informaţiile si documentele disponibile ale operatorilor economici in copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Cerinte minimale obligatorii:
• media anuala a cifrei globale de afaceri a ofertantului care priveste activitatea din ultimii 3 ani, trebuie sa fie de cel puţin 3.000.000 lei sau echivalent.
Valorile vor fi exprimate atât în moneda naţională a ofertantului cât şi în euro, la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană, pentru anul respectiv (2009, 2010, 2011).

ANUL     CURS RON/EURO

2009         4.2373

2010         4.2099

2011        4.2379


În situaţia în care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani cifra de afaceri globala va fi prezentată corespunzător perioadei efective de activitate.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. (2009, 2010, 2011).
În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, daca toti asociatii se încadreaza, în mod individual, în categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare. Ofertantul care
solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50 %, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor.

4.Cerinţe privind capacitatea tehnică si profesională

Informatii si formalitati necesare

4.1 Experienţa similara a ofertantului
Ofertantul va prezenta Declaratia privind Lista principalelor contracte de servicii similare (de consultantă în elaborarea de politici publice şi/sau strategii în domeniul formării, de livrare de programe de formare, organizare de evenimente etc), duse la bun sfârşit (se vor lua în considerare prevederile art.13 din Ordinul ANRMAP 509/2011) în ultimii 3 ani (calculaţi de la termenul limită pentru depunerea ofertelor). Se vor prezenta maxim 15 contracte.

Cerinţe minime obligatorii :
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să facă dovada prestării a unul sau mai multe contracte de prestări servicii de valoare cumulată de 2.000.000 lei fără T.V.A. care împreună demonstrează îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • realizare de politici publice şi /sau strategii
  • livrare de programe de formare
  • organizarea de evenimente.

Activităţile de formare pot fi demonstrate prin prezentarea a cel puţin unui document/contract/ proces verbal de recepţie sau a unui număr maxim de 2 documente/contracte/procese verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii de formare in valoare de minim 1.000.000 lei fără T.V.A.  (se vor lua în considerare prevederile art.13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011)
şi

Activitatea de realizare de politici publice şi /sau strategii poate fi demonstrată prin prezentarea a cel putin unui document/contract/ proces verbal de receptie sau a unui număr maxim de 2 documente/contracte/procese verbale de recepţie care să confirme prestarea  acestui tip de servicii  în valoare de minim 500.000 lei fără T.V.A.  (se vor lua în considerare prevederile art.13 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011).

Pentru dovedirea experienţei similare, ofertantul va prezenta informaţiile relevante din contracte sau copii a acelor contracte  precum si alte documente doveditoare(recomandari, acceptanţe, documente constatatoare, procese varbale de receptie etc.), după caz, din care să rezulte îndeplinirea  tuturor cerinţelor de mai sus. Recomandarile trebuie să cuprindă cel puţin numele beneficiarului, obiectul contractului, perioada de prestare a contractului, modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

4.2.Capacitatea profesionala
Informaţii privind personalul angajat
-  Declaratia privind numărul mediu al personalul angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani 

4.2.1 Calificarea şi experienţa profesională a experţilor cheie – personal direct responsabil de indeplinirea contractului


- Lista de experti propusi
- Angajamentul ofertantului

Experţii reprezintă personalul direct implicat şi responsabil de indeplinirea contractului.
Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre prestator pot fi inlocuiti, doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazute in documentatia de atribuire.

Cerinţe minime  obligatorii privind experienta profesionala:

Informaţii privind calificările şi experienţa profesională a experţilor din cadrul echipei de realizare a contractului

Cerinţe minime  obligatorii 

EXPERŢI ÎN REALIZAREA ŞI ELABORAREA DE POLITICI PUBLICE/STRATEGII
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 4 ani experienţă generală calculată de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durată absolvite cu diploma de licenta
• Minimum 3 ani experienţă în realizarea şi elaborarea de politici publice/strategii;

EXPERŢI CONSULTANŢI STUDII ŞI ANALIZE
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
•  Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 4 ani experienţă generală calculată de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durată
absolvite cu diploma de licenta
•  Minimum 3 ani experienţă în realizarea şi elaborarea de studii şi analize;

ANALIST
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 4 ani experienţă generală calculată de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durată absolvite cu diploma de licenta
•  Minimum 3 ani experienţă în realizarea şi elaborarea de  analize;

SOCIOLOG
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 4 ani experienţă generală calculată de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durată
absolvite cu diploma de licenta
• Minimum 3 ani experienţă în experienta in elaborarea de studii/analize diagnostic a sistemului de management, elaborarea de ghiduri de proceduri pentru planificarea strategica a resurselor umane,e laborarea de strategii de reformare / dezvoltare;

LECTORI
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 3 ani experienţă generală calculată de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licentă
• Minimum 1 an experienţă ca formator sau minim 1 curs susţinut în domeniul de formare pentru care este propus.

MODERATORI
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
•Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
• Minimum 3 ani experienţă generală calculata de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
• Minimum 2 ani experienţă în desfăşurarea de activităţi similare celor pentru care este propus.

COORDONATOR FORMARE
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
•  Minimum 4 ani experienţă generală calculata de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
• Minimum 2 ani experienţă în desfăşurarea de activităţi similare celor pentru care este propus.

INTERPRET/TRADUCĂTOR
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
•  Atestare sau certificare echivalentă relevantă pentru postul pentru care este propus;
•  Minimum 3 ani experienţă generală calculata de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

ORGANIZATOR VIZITĂ
Pregătire profesională şi aptitudini (la nivel minim)
•  Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă şi/sau studii postuniversitare;
•  Minimum 3 ani experienţă generală calculata de la data absolvirii studiilor universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
• Minimum 1 an experienţă în desfăşurarea de activităţi similare celor pentru care este propus.

Curriculum vitae pentru fiecare expert
Declaraţie de disponibilitate,

Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor pentru fiecare expert  propus ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;
Demonstrarea experienţei se va face prin prezentarea de acte doveditoare (declaratie pe proprie raspundere sau adeverinţă/contracte/ recomandare din partea beneficiarului/angajatorului  in care se va mentiona: titlul proiectului/politicii publice/strategii realizate, beneficiarul/angajatorul, valoarea totala, perioada de derulare, responsabilitati, persoana de contact etc).

Declaraţie privind Lista asociaţilor şi subcontractanţilor

- Informaţii privind asociaţii–daca este cazul
Acord sau o scrisoare preliminară de asociere
Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea.
Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului.

- Informaţii privind subcontractanţii - daca este cazul.

Fiecare sub-contractant va completa cu propriile date:
Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
Informaţii generale.
Ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.

5.Privitor la standarde de asigurare a calităţii
Informatii si formalitati necesare

Documente emise de organisme acreditate, care confirmă:
- certificarea sistemului de management al calităţii, respectiv Certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent .
Toate cerinţele criteriilor de calificare vor avea caracter de cerinta minimală obligatorie.

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta: 90 zile


Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

  
Criterii                                    Pondere

1. Pretul ofertei                           40%

2.  Propunerea tehnica               60%

 

            B.1. Tabelul factorilor de evaluare

Factori de evaluare ai propunerii tehnice                                                                                                    Scor maxim

                                                                                                                                                                              (puncte)

1. Identificarea şi descrierea riscurilor suplimentare care afectează executia                                                  10
contractului si prezentarea strategiei pe care o va aplica respectiv a
solutiei/recomandarii in vederea minimalizării/eliminarii acestora     

2. Identificarea şi detalierea activităţilor strategice pentru implementarea                                                       35
contractului


2.1.  Descrierea detaliata a activitaţilor strategice                                                                                                      5

2.2. Fezabilitatea perioadei propuse pentru realizarea fiecarei activitaţi a                                                                 5
contractului         

2.3. Corelarea logică a activităţilor contractului reflectată în succesiunea                                                                  5

planificării lor în graficul de implementare

2.4. Metodologia de elaborare a propunerii de politică publică destinată categoriei                                                 10
prefecţilor şi subprefecţilor

2.5. Metodologia de organizare a vizitei de studiu pentru grupul de lucru implicat                                                   10
în elaborarea propunerii de politică publică 
          

3.  Planificarea resurselor implicate în implementarea proiectului                                                                    15

TOTAL PUNCTAJ  OFERTĂ TEHNICĂ                                                                                                                   60

 

Algoritmul de calcul pentru evaluarea efertei tehnice si financiare se regaseste integral in Documentatia de atribuire Sectiunea II Caietul de sarcini Cap.XIV Criteriul de atribuire.

Criteriile de calificare şi Caietul de sarcini se regăsesc in Documentaţia de atribuire ataşată.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon/fax 0374.112.780, sau pe adresa de e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro."
 
Anunt (FR) 

Anunţ (EN)


Documentaţie atribuire
Formulare
Model contract
Clarificare1
Clarificare2