Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct din cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Satu-Mare, Sibiu, Teleorman, Vâlcea

Programat la data: 27.05.2013, ora 10:00
Locatie desfasurare concurs: Bucuresti, sediul ANFP
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

Bibliografie

Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei, Cap.3, Sectiunea a 5-a “Incompatibilitati privind functionarii publici” (de la art. 94 pâna la art.100^1), cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarirea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
Ordonanta Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata prin Legea nr.375/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor, privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala;
Ordinul nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
Nota - bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copia actului de identitate,
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul administrativ.

Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374 112.726.