Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef – Direcţia arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Neamţ

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 17.02.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Concurs afişat la data: 12.01.2017, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Arhitect şef
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: DIRECŢIE
Denumire compartiment: ARHITECT ŞEF
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Localitate: PIATRA-NEAMŢ
Judeţ: NEAMŢ
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare,
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani
Bibliografie concurs
Constitutia României
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Constitutia Romaniei
Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.725, 0374.112.726, 0374.112.741.

Daca doriti sa primiti zilnic concursurile publicate accesati pagina Abonare mesaje informative