Informare privind conținutul notificării prealabile pentru exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacante

Având în vedere modificările aduse dispoziţiilor art. 92 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare de Legea nr. 156/2018, aducem la cunoştinţa dumneavoastră faptul că începând cu data de 6 iulie 2018, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu mai acordă aviz pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.

Potrivit prevederilor pct. 18 din Legea nr. 156/2018, măsura privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.

Pentru evitarea oricăror disfuncţionalităţi în activitatea de resurse umane din cadrul autorităţilor/instituţiilor publice propunem ca, notificarea prealabilă să conţină următoarele informaţii:

Informaţii referitoare la profilul funcţiei publice de conducere vacante, conform fişei postului:

 - Condiţiile de studii de specialitate:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, prin raportare la  prevederile art. 20 alin (2) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi/sau, după caz, la condiţiile de studii reglementate în mod expres în acte normative.
b) studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 - Condiţiile de  vechime în specialitatea studiilor, stabilite conform dispozițiilor art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 156/2018 (minimum 5 ani, respectiv 7 ani, după caz).

Informaţii referitoare la profilul profesional al funcţionarului public care urmează să exercite funcţia publică de conducere vacantă:

 - Studiile de specialitate absolvite:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. (se vor preciza domeniul/profilul/specializarea absolvite, anul absolvirii; se va menţiona “ciclul I - studii universitare de licenţă” acolo unde  este cazul).
b) studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (se vor preciza domeniul/profilul/specializarea absolvite, anul absolvirii). Potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
  - Vechimea (deţinută de funcţionarul public propus) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere vacante (cu identificarea domeniului/specializării, acolo unde este cazul), stabilită în condiţiile art. 3 lit. l) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, potrivit  căruia „vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice” este definită ca fiind „experienţa dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a învăţământului în România”. 

vineri, 06 iulie 2018