Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Servicii de organizare a conferinței de închidere a proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031, cod MySmis 2014 118449

”Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, servicii de organizare a conferinței de închidere a proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031, cod MySmis 2014 118449.

COD CPV 79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției este de 20.000 lei, fără TVA. 

Specificațiile tehnice și formularele necesare se regăsesc atașate prezentului anunț.

Oferta se va prezenta în original la sediul ANFP și online în cadrul catalogului electronic SEAP.
1. Original:
Adresa la care se depune oferta este: Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, Tronson III, sector 3, București, Registratură – camera  007.
Persoana responsabilă de achiziţie:  Elena Constantinescu, Compartimentul Achiziții Publice. Telefon: 0374.112.734, Fax: 0374.112.734,
e-mail elena.constantinescu@anfp.gov.ro
2. Online în catalogul electronic SICAP – www.e-licitație.ro cu precizarea nr. anunțului de publicitate (conform SICAP) și a codului CPV precizat în anunț.
Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații :

a. Scrisoare de înaintare
b. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c. Datele  de contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu A.N.F.P.;
d. Certificat constatator, în copie, semnată si ștampilată de către reprezentantul legal, cu mențiunea „Conform cu originalul”
e. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.1);
f.  Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.2);
g. Declaraţia privind inexistenţa conflictului de interese, cu menţionarea persoanelor cu funcţie de decizie (Formularul nr.3 cu anexă);
h. Propunerea tehnică;
i. Declaraţie privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă( Formular  nr.6)
j. Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de protecția mediului( Formularul 20)
k. Propunerea financiară;

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile;
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Data limită pentru depunerea ofertei: 11.11.2019, ora 16,00.
Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original.
Nu se acceptă oferte alternative.

Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SEAP.

•  Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SEAP sau depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse.
• Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
•  Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
•  Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția serviciilor respective. Decizia de anulare nu obligă autoritatea contractantă la costuri față de operatorii economici participanți.”

Specificatii

Formulare

Categorie: Anunțuri, luni, 04 noiembrie 2019


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi