Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Examen promovare în grad profesional

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

  • Funcția publică -  Expert, clasa I, grad profesional deținut - PrincipalStructura funcțională - Compartimentul evaluarea implementării legislației, Direcția monitorizarea și evaluarea implementării legislației, Direcţia generală reglementare, monitorizare și contencios, Grad profesional după promovare - Superior
  • Funcția publică -  Expert, clasa I, grad profesional deținut - PrincipalStructura funcțională - Biroul dezvoltare aplicații și analiza datelor, Serviciul evidență informatizată a resurselor umane din sectorul public, Grad profesional după promovare - Superior


CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  
b)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 10 mai  – 31 mai 2022, inclusiv, şi conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere;
b)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

1.proba scrisă, în data de 10 iunie 2022, ora 12.00, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
2.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

A) BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior  celui deținut, din funcția publică de execuție din clasa I de expert, grad profesional principal în funcția publică de execuție din clasa I de expert, grad profesional superior la Compartimentul evaluarea implementării legislației din  cadrul Direcției monitorizarea și evaluarea implementării legislației - Direcţia generală reglementare, monitorizare și contencios 

Bibliografie:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul funcţionarilor publici și Anexele nr. 6 și 7;
2. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Titlul II, Capitolul II – Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici.

Tematică:

1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a Statutul  funcţionarilor publici Funcţia publică şi funcţionarul public. Statutul funcționarilor publici;
     Anexa nr. 6 - Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere. Evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici debutanți;
     Anexa nr. 7 - Norme privind modul de  constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară.
2. Titlul II, Capitolul II – Organizarea  concursului de recrutare a funcţionarilor publici.

B) BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, din funcția publică de execuție din clasa I de expert, grad profesional principal în funcția publică de execuție din clasa I de expert, grad profesional superior la Biroul dezvoltare aplicații și analiza datelor - Serviciul evidență informatizată a resurselor umane din sectorul public

Bibliografie:

1.Constituția României, republicată;
2.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Utilizarea calculatorului în 7 module, ECDL Complet, Ana Dulu, 2010;
6.Querying Microsoft SQL Server 2012, Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Ron Talmage, 2012.
7.Exam Ref 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, Craig Zacker, 2014;
8.Exam Ref 70-411 Administering Windows Server 2012 R2, Charlie Russel, 2014;
9.CompTIA Advanced Security Practitioner – Study Guide – Michael Gregg - SYBEX 2014.

Tematica

1.Constituția României, republicată -Titlul II-Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Titlul III-Autoritățile publice ;
2.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul I - Principii și Definiții și Capitolul II – Dispoziții speciale;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare- Capitolul II-Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și Capitolul IV-Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
4.Titlul I şi II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - Statutul funcţionarilor publici, Cap. I - Dispozitii generale, Cap. IV - Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, Cap. V - Drepturi şi îndatoriri, sectiunea 1 si 2.
5.Utilizarea calculatorului în 7 module, ECDL Complet, Ana Dulu, 2010 – MS Word, MS Excel, MS Access;
6.Querying Microsoft SQL Server 2012, Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Ron Talmage, 2012 - Capitolele: 1 – 17.
7.Exam Ref 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, Craig Zacker, 2014 - Capitolele: 1 – 6.
8.Exam Ref 70-411 Administering Windows Server 2012 R2, Charlie Russel, 2014 - Capitolele: 1 – 6.
9.CompTIA Advanced Security Practitioner – Study Guide – Michael Gregg - SYBEX 2014 - Capitolele: 1 – 5.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la secretarul comisiei de concurs, domnul Florin Tănase, consilier, telefon:0374112803,  e-mail: florin.tanase@anfp.gov.ro

Afișat în data de 10 mai 2022 la sediul și pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Categorie: Anunțuri, marți, 10 mai 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi