Derulare sesiuni de Formare de Formatori în domeniul EPI (Evaluarea Preliminară a Impactului) în cadrul proiectului SIPOCA 25

TITLU PROIECT:  “Dezvoltarea capacității administrației publice centrale de a realiza studii de impact” Cod SIPOCA 25, proiect derulat în parteneriat de către Secretariatul General al Guvernului prin Direcția Coordonare Politici și Priorităţi şi Agenția Națională a Funcționarilor Publici


Sursa de finanţare:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă - Cod SIPOCA 25.

Beneficiar: 
Secretariatul General al Guvernului prin Direcția Coordonare Politici și Priorităţi
Partener: Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform Acordului de parteneriat nr.1/29.03.2016 (nr. ANFP 18646/30.03.2016) - anexă la Cererea de finanțare nr.10/30.03.2016.

Perioada de implementare: 26 luni începând cu data de 30.03.2016.
Bugetul total al proiectului: Valoare totală a proiectului 13.319.904,75 lei din care 11.186.570,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.133.334,21 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.
Scopul proiectului este acela de a crește gradual capacitatea administrativă și expertiza în cadrul instituțiilor administrației publice centrale care elaborează, monitorizează și evaluează politici publice și reglementări cu privire la metodologia de fundamentare a acestora.
Unul dintre obiectivele proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de instruire a specialiștilor din administrația publică implicați în elaborarea studiilor de impact cu privire la metodologia specifică de realizare a acestora, precum și cu privire la alte tehnici și practici în domeniu aplicate la nivel european.

Rolul Partenerului ANFP în cadrul proiectului

Una dintre prioritățile proiectului o reprezintă consolidarea capacității reprezentanților administrației publice centrale de a fundamenta procesul decizional. În scopul susţinerii acestei priorități, în cadrul proiectului au fost incluse mai multe sesiuni de instruire pe domeniul de referință, printre care sesiuni de formare de formatori în domeniul EPI, având la bază metodologia de formare în domeniul evaluării preliminare a impactului (EPI), elaborată de Beneficiarul proiectului cu suportul Partenerului ANFP.
Pentru ca administraţia centrală să poată beneficia cu adevărat de o creştere a propriei capacităţi, precum și în scopul sustenabilității viitoare a proiectului, a fost elaborată de către consultanți o metodologie de formare continuă în domeniul EPI bazată pe standardele prevăzute de legislația în vigoare cu privire la fundamentarea impactului documentelor de politici publice și a proiectelor de acte normative. Astfel, au fost puse bazele organizării unui program de formare de formatori în domeniul EPI gestionat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, ai cărui beneficiari vor fi reprezentanții instituțiilor administrației publice centrale împlicați în activități legate de evaluarea preliminară a impactului.

Calendarul sesiunilor de instruire

Având la bază metodologia elaborată, în București vor fi organizate 2 sesiuni de formare a câte 6 zile, finalizate cu testarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii certificării de Formator, cu respectarea cerințelor în vigoare ale ANC.
Scopul formării este acela de a reprezenta un mix unitar între partea teoretică aferentă standardului ocupațional Formator și partea practică cu elemente din domeniul specific al evaluării preliminare a impactului (EPI), susținută de către expertul Băncii Mondiale.

Calendar de derulare:

- Prima sesiune de instruire se va desfăşura în intervalul 19 - 26 iunie 2017;
- A doua sesiune de instruire se va desfăşura în intervalul 26 iunie – 03 iulie 2017;
Grupul ţintă care va participa la acest program de formare a fost selectat din rândul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe baza specializării și a implicării în activități legate de evaluarea preliminară a impactului (Unități de politici publice sau Direcții cu atribuții similare în domeniu, direcții de specialitate, direcții economice și juridice din cadrul ministerelor, agențiilor, autorităților de la nivel central, reprezentanți de la nivelul Direcției Coordonare Politici și Priorități din cadrul Secretariatului General al Guvernului).

joi, 25 mai 2017