Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a două funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contencios
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice,
Condiţiile minime de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,
Cunoștințe de limbi străine: limba franceză sau engleză: nivel de bază.

Expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Inovație, Relații Internaționale și Proiecte – Direcția Comunicare și Relații Internaționale
Condiţiile specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale: ştiinţe juridice, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice - relații internaționale și studii europene sau ştiinţe administrative; științe umaniste și arte - filologie;
Perfecționări: management de proiect,
Condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator : nivel mediu,
Cunoștințe de limbi străine: limba franceză nivel avansat.

Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, din București, bdul. Mircea Vodă nr.44, tronson III, sector 3, etaj 1, camera 102, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. curriculum vitae – tip EUROPASS,
3. copia actului de identitate,
4. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
6. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Resurse Umane, sau în copii legalizate.
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici – www.anfp.gov.ro, Secţiunea Anunțuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul  Resurse Umane, telefon: 0374.112.769.

Publicat azi 09 august 2017

Rezultat dosare depuse pentru ocuparea prin transfer, la cerere, a două funcţii publice de execuţie în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Rezultatul interviului la ocuparea prin transfer, la cerere, a funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contencios – Direcția Generală Reglementare, Monitorizare și Contencios din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici


miercuri, 09 august 2017