Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunț servicii de consultanță și dezvoltare a sistemului de concurs național, de elaborare a procedurilor metodologice și a instrumentelor de organizare a Concursului și implementarea/derularea concursului național extins la celelalte categorii de funcții publice generale din administrația publică

În vederea asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI (ANFP) inițiază o procedură de consultare a pieței, pentru pregătirea achiziției din punct de vedere tehnic pentru dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice privind dezvoltarea concursului național, precum și elaborarea unei proceduri metodologice de organizare și desfășurare a concursului național extins la celelalte categorii de funcții publice generale din administrația publică, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul consultării:
colectarea de opinii, sugestii sau recomandări în vederea pregătirii achiziției, organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire pentru serviciile de consultanță și dezvoltare a sistemului de concurs național, de elaborare a procedurilor metodologice și a instrumentelor de organizare a Concursului și implementarea/derularea concursului național extins la celelalte categorii de funcții publice generale din administrația publică în vederea îndeplinirii jalonului nr.417 – Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade ale funcției publice, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței.

În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență, și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Agenția este responsabilă pentru implementarea măsurii privind efectuarea unei analize ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală și desfășurarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade ale funcției publice.

Măsura face parte din Componenta C14 – Bună guvernanță, Reforma 3 - Management performant al resurselor umane în sectorul public și include două jaloane de îndeplinit, după cum urmează:

 până la data de 30 iunie 2023: Jalonul 416 – Analiza ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală;
 până la data de 31 decembrie 2023: Jalonul 417 – Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade ale funcției publice.

Conform prevederilor Codului administrativ - OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare (art. 619, art. 467, art. 597 alin (1) lit. d)), ANFP are atribuții în organizarea proiectului pilot de ocupare a unor funcții publice și în organizarea concursului național de ocupare extins, pentru toate funcțiile publice de stat și teritoriale.

Cadrul legal în baza căruia se dezvoltă și implementează CONCURSUL NAȚIONAL 
Conform prevederilor prevăzute în Codul Administrativ (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019) cu privire la dezvoltarea CONCURSULUI NAȚIONAL, Agenția Națională a Funcționarilor Publici are următoarele atribuții: 

-    art. 467 alin. (1) - Concursul pentru ocuparea unei funcții publice are la bază principiile competiției, transparenței, competenței, precum și pe cel al egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale.  
-    art. 467 alin. (3) Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2), cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, are două etape:  
- etapa de recrutare care constă în verificarea cunoștințelor generale și competențelor generale necesare ocupării unei funcții publice, realizată prin concurs național;
- etapa de selecție care constă în verificarea cunoștințelor de specialitate și competențelor specifice necesare ocupării unei funcții publice vacante, realizată prin concurs pe post.  
-    art. 467 alin. (4) Persoanele care promovează concursul național prevăzut la alin. (3) lit.a) nu dobândesc calitatea de funcționar public. Promovarea concursului național conferă dreptul de participare la concursul pe post pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării concursului național.  
-    art. 467 alin. (5) Concursul prevăzut la alin. (3) lit. a) se organizează pe baza unui plan de recrutare a funcționarilor publici care se elaborează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și prin care se previzionează, pentru o perioadă de maximum 3 ani, necesarul de resurse umane din funcția publică de la nivelul autorităților şi instituțiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii. Planul de recrutare se supune spre aprobare Guvernului. Informațiile necesare elaborării Planului de recrutare a funcționarilor publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
-    art. 467 alin. (6) Anunțul privind concursul național prevăzut la alin. (3) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului.  
-    art. 467 alin. (7) Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din administrația publică locală sunt concursuri pe post în care se verifică cunoștințele generale și cele specifice, precum şi competențele generale și cele specifice necesare ocupării funcțiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (3).
-    art. 467 alin. (9) La concursul pe post pot participa şi persoane care au deja calitatea de funcţionar public. (...)
-     art. 385 – Funcțiile publice de stat, teritoriale și locale
-     art. 385 alin. (1) - Funcțiile publice de stat sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, structurilor de specialitate ale Administrației Prezidențiale, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, autorităților publice autonome prevăzute în Constituția României și altor autorități administrative autonome, precum și în cadrul structurilor autorității judecătorești.  
-    art. 385 alin. (2) - Funcțiile publice teritoriale sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ - teritoriale, precum și instituțiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor și a celorlalte organe ale administrației publice centrale.  
-    art. 385 alin. (3) - Funcțiile publice locale sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora.
-    art. 469 – Competența de organizare și desfășurare a concursului național și a concursului pe post  
-    art. 469 alin. (1) - Concursul național prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. a) se organizează, în condițiile legii, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici pe baza Planului de recrutare a funcționarilor publici.  
-    art. 469 alin. (2) - Pentru organizarea și desfășurarea concursului național, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate solicita sprijinul autorităților și instituțiilor publice.
-    art. 597 – Dispoziții tranzitorii
-    art. 597 alin. (1) lit. d) - prevederile art. 467 alin. (3) - (9), art. 469, 470 şi 484 intră în vigoare la 30 septembrie 2023;  

Astfel, începând cu 30 septembrie 2023 (conform prevederilor art. 597 alin. (1) lit. d) din Codul administrativ), intră în vigoare prevederile art. 467 alin. (3)-(9) din același act normativ, respectiv extinderea organizării concursului pentru ocupare la toate funcțiile publice de stat și teritoriale. În acest sens, ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici au obligația de a propune procedura de organizare și desfășurare a acestor concursuri care va fi aprobată de către Guvern.

Subliniem faptul că prin proiectul ”Transparență și competență în sectorul public”, cod SIPOCA 870, se va asigura organizarea și desfășurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, astfel încât sistemul informatic pus la dispoziție să ofere suport complet pentru punerea în aplicare a prevederilor legale ce reglementează implementarea proiectului - pilot .

În vederea consultării pieții, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a pregătit o propunere de specificații tehnice aferente achiziției de servicii de consultanță și dezvoltare a sistemului de Concurs national, de elaborare a procedurilor metodologice și a instrumentelor de organizare a Concursului și implementarea/derularea concursului național extins la celelalte categorii de funcții publice generale din administrația publică, în vederea îndeplinirii jalonului nr.417 – Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade ale funcției publice, propunere de specificații pe care o supune analizei factorilor interesați. Subliniem faptul că propunerea de specificații a fost dezvoltată pe baza datelor și informațiilor deținute la acest moment de autoritatea contractantă.

Atașat prezentului anunț regăsiți propunerea de caiet de sarcini aferent serviciilor solicitate, varianta în lucru, și propunere indicativă de preț (anexa 1 la Caietul de sarcini).

In urma consultării de piață ANFP dorește: 

- adaptarea și finalizarea specificațiilor tehnice prin raportare la soluțiile IT inovative existente pe piață, hardware și software;
- stabilirea specificaților pentru metodologia și instrumentele de organizare a Concursului Național, soluțiile/instrumentele de testare a cunoștințelor și competențelor candidaților,
 - colectarea de informații privind necesarul de experți și calificările necesare pentru realizarea manualelor orientative/bateriilor de teste/realizarea evaluărilor/testărilor,
- colectarea de informații privind specificațiile tehnice și serviciile necesare organizării și derulării rundelor de concurs (locații centre de evaluare/testare, organizare, dotări, supraveghere,  servicii de închiriere etc.),
- colectarea de informații privind  diversele tipuri de servicii de promovare și publicitate necesare asigurării publicității Concursului Național și identificarea costurilor estimative cu aceste servicii,  
- fundamentarea bugetului achiziției în funcție de tipurile de servicii/produse necesare și de prețurile existente pe piață pentru acestea precum și colectarea informațiilor necesare elaborării strategiei de contractare prin valorificarea sugestiilor, opiniilor și recomandărilor  relevante primite. 

Având în vedere cele de mai sus, în vederea asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, nediscriminării, pentru pregătirea achiziției din punct de vedere tehnic si financiar prin prezentarea de soluții inovative, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică, ANFP organizează întâlniri individuale/comune pentru persoanele/organizațiile interesate, în temeiul art. 19 alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de desfășurare:

Perioada în care se desfăşoară procesul de consultare:  27.10.2022-10.11.2022.

Întâlnirile individuale sunt programate a fi realizate în perioada 01.11- 02.11.2022. 

Întâlnirile se vor realiza online, prin intermediul unei platforme de videoconferință, iar participanții interesați vor primi pe email datele de logare cu indicarea zilei și a intervalului orar de desfășurare a întâlnirii.

La solicitarea expresă a operatorilor interesați întâlnirile se pot organiza și în format fizic în condițiile încadrării în perioada programată pentru întâlnirile individuale. 

Data și intervalul orar  pentru fiecare dintre operatorii interesați se vor stabili, de comun acord, conform solicitărilor primite anterior perioadei programate.

În acest sens se va transmite o solicitare de participare la adresele de email: elena.constantinescu@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.701/ daniel.mihăilescu@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.800/ noemi.marin@anfp.gov.ro, Telefon de contact: 0374.112.802. 

Întâlnirea comună cu toți operatorii interesați este programată  în data de 04.11.2022.

Transmiterea opiniilor, propunerilor, sugestiilor, recomandărilor ca urmare a analizării specificațiilor tehnice puse la dispoziție, a participării la consultărilor individuale/comune, se face în scris, pe adresele de email specificate mai sus, până la data 07.11.2022.
Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

Termenul până la care se pot transmite propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare este: 07 noiembrie 2022.

 

Anexa 1 la Caietul de sarciniCategorie: Anunțuri, joi, 27 octombrie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi