Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Examen de promovare

     Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează în data de 16 iulie 2020, la ora 10.00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei - proba scrisă. Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti.

     Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

     Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 16 iunie - 06 iulie 2020, şi conţine în mod obligatoriu:
- copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere.
     Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.


                                                                                                       BIBLIOGRAFIE
la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului avizare autorități și instituții publice locale și Serviciului avizare autorități și instituții publice centrale:

1. Constituția României;
2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
5. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici                                          nr. 361/05.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “Despre Noi”- “Organizare”.

Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului tehnologia informației:

1. Constituția României;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici                                          nr. 361/05.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “Despre Noi”- “Organizare”.
5. Utilizarea calculatoarelor în 7 module – editura Andreco Educațional Grup, 2010;
6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului achiziții publice:

1. Constituția României;
2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici                                          nr. 361/05.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “Despre Noi”- “Organizare”.

Categorie: Anunțuri, marți, 16 iunie 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi