Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunţ consultare Piaţă

ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea estimării costului achiziţiei publice de servicii pentru dezvoltarea şi implementarea unei soluţii informatice privind evidența personalului plătit din fonduri publice prin proiectul “Transparență și competență în sectorul public”.

 
Descriere
Obiectul consultării
Obiectul consultării îl constituie stabilirea unei estimări corecte privind achiziţia publică de servicii pentru dezvoltarea şi implementarea unor astfel de soluții informatice și achiziționării serviciilor de consultanță în vederea operaționalizării acestuia conform contextului legislativ.

Analiza situației existente
Componentele sistemului ANFP pentru gestionarea resurselor umane sunt strâns interconectate și particularizate conform fluxurilor de lucru reglementate de legislația curentă. Figura de mai jos prezintă o schematizare a fluxurilor de comunicare între aplicațiile și modulele sistemelor ANFP legate de gestiunea funcției publice.

Fluxurile de comunicare între modulele aplicațiilor de management funcție publică ANFP
Sursa: WB (2019), Diagnostic inițial al cadrului național de management al resurselor umane (MRU) și instituționalizarea sa.

Aplicațiile descrise mai sus (excluzând SIM, care are o infrastructură distinctă), precum și alte componente necesare funcționării lor (Active Directory, protecție scurgeri de date etc.) sunt găzduite pe o infrastructură virtualizată susținută de două servere fizice.

Aplicațiile și instrumentele ANFP (portal, website ANFP, Sistemul Informatic Integrat pentru Managementul Funcției Publice, gestiune cereri IT, chat intern, emitere ordine președinte, transmitere newsletters, gestiune cursuri etc.) sunt construite intern pe platforma Microsoft (.NET și SQL Server).

Sistemul IT ANFP dispune parțial de soluții informatice redundante (High-Availability) pentru aplicații și pentru toate componentele de rețea. În infrastructura ANFP este implementată o soluție de back-up la distanță, într-un Data Center localizat la Sibiu. Soluția utilizată este IBM Tivoli Storage Manager, cu planuri de back-up și retenție diferite, în funcție de importanța sistemelor.

Tehnologia curentă folosită de ANFP este asociată cu o serie de riscuri și deficiențe precum: versiunile sistemelor de operare și de gestiune a bazelor de date, lipsa mediilor de test, uzura tehnologică și lipsa unui mecanism de redundanță. În particular pentru versiunile 2008, suportul Microsoft a încetat în ianuarie 2020.

Această achiziție este orientată către echipamente hardware, soluții de securitate, licențe software și dezvoltare aplicații și presupune integrarea cu sistemele informatice existente precum și interoperabilitatea cu alte sisteme naționale.

În prezent, sistemele ANFP nu sunt conectate direct cu cele ale altor instituții, însă Agenția are în vedere interoperabilitatea cu alte instituții publice în cadrul acestui proiect. De exemplu Agenția, în vederea asigurării evidenței personalului bugetar, are în vedere colaborarea cu instituții cheie (Ministerul Finanțelor Publice, Inspecția Muncii, etc.) în vederea interconectării bazelor de date ce cuprind atât informații privind angajații contractuali cât și funcționarii publici.

Motivarea necesității proiectului:
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- infrastructura virtuală se va realiza conform bunelor practici din domeniu, un exemplu fiind modelul disponibil la adresa: https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/reference/hyper-v-architecture;
- în conceperea specificațiilor tehnice s-a ținut cont de necesarul de resurse estimat și utilizând instrumente de configurare online de la mai mulți producători de echipamente de tip server și storage, respectiv echipamente de securitate;
- echipamentele achiziționate vor crește gradul de conformitate a sistemului informatic ANFP (care utilizează o serie de componente achiziționate în cadrul altor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă) la cerințele actuale de redundanță, interoperabilitate și securitate.

Cosul maxim estimat al soluției integrate ce urmează a fi implementată (Concurs Național) este de 3.000.000 lei, inclusiv TVA.

Această componentă presupune furnizarea unei soluții integrate ce cuprinde servicii, aplicații IT ANFP, dezvoltare, analiza de business, dezvoltare concept și metodologii de recrutare, formare utilizare aplicații, formare asociată etapei de planificare recrutare/derulare proceduri și evaluare inițială/avansată a candidaților.

Furnizorul va evalua posibilitatea livrării soluției software în sistem cloud sau instalarea acesteia pe o infrastructură hardware redundantă la sediul beneficiarului.

DESCRIEREA SISTEMULUI

Furnizorul va dezvolta soluțiile software pe platforma .NET și MS SQL Server, în conformitate cu tehnologiile utilizate de beneficiar.
Sistemul dezvoltat trebuie să fie portabil în sistem Cloud (Cloud Ready).
Toate codurile sursă rezultate din dezvoltarea acestui sistem vor rămâne în proprietatea ANFP.
Toate integrările cu alte aplicații/baze de date ce rezultă din proiect vor fi realizate de către furnizor.

Sistemul informatic ce urmează a fi dezvoltat (CONCURSUL NAȚIONAL PILOT) va acoperi toate etapele de desfășurare ale CONCURSULUI NAȚIONAL PILOT, și anume:
1. depunerea candidaturilor,
2. verificarea dosarelor de concurs,
3. contestații la selecția dosarelor,
4. testarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor (psihometrice, IT, limbi străine, cunoștințe generale din administrația publică),
5. testarea în cadrul Centrului de evaluare pe 2 opțiuni,
6. stabilirea listelor de candidați ADMIȘI/RESPINȘI,
7. publicitatea listei candidaților ADMIȘI și comunicarea datelor (profile, rezultate teste) către instituțiile publice pentru realizarea concursului pe post,
8. monitorizarea candidaților în procesul de selecție în baza concursului pe post.

Sistemul dezvoltat va acoperi în faza de pilotare un număr cuprins între 1000 și 3000 de candidați pe an.
Sistemul dezvoltat trebuie să fie unul scalabil și să permită ulterior înrolarea, într-o singură sesiune de concurs, până la 10000 de candidați.

Etapă preliminară/ Fazele DE ORGANIZARE (consultanță și dezvoltare soluție Integrată):
1. Analiză de business – studiu bază legală, studiu și prezentări livrabile proiect SIPOCA 136, studiu și organizare de întâlniri cu firme/companii/instituții publice care organizează deja testări asemănătoare;
2. Planificarea etapelor de organizare și desfășurare a concursului național;
3. Identificarea persoanelor resursă din cadrul departamentelor de RU din cadrul autorităților centrale/crearea unei baze de date cu acești responsabili;
4. stabilirea informațiilor necesare elaborării planului de recrutare (ordin Președinte ANFP);
5. Identificarea nevoilor (sondaj adresat instituțiilor publice centrale și teritoriale) și identificarea gradului de atractivitate a posturilor (sondaj privind intenția de a candida);
6. Stabilirea comisiei de evaluare a posturilor supuse procedurii concursului național și de înscriere a fișei de post în matricea de competențe;
7. Elaborarea Planului de recrutare a funcționarilor publici și aprobarea sa de către Guvern+Design fișe de post standardizate și cadrele de componențe asociate, încărcate în sistem;
8. Instruirea personalului tehnic implicat în organizarea și desfășurarea concursului național;
9. Elaborarea Ghidului pentru candidați;
10. Recrutarea experților care vor realiza subiectele pentru testele de administrație publică - elaborarea unui Manual de administrație publică- bază pentru bateriile de teste dezvoltate;
11. Elaborarea bateriilor de teste din domeniul administrației publică, pe baza Manualului mai sus menționat;
12. Selecția și numirea comisiilor de recrutare și de soluționare a contestațiilor (constituite din experții de mai sus, reprezentanți ANFP/Centrul de evaluare, MLPDA, SGG);
13. Comunicarea concursului (campanie în mass-media nou Concept administrativ transparent și incluziv - CONCURSUL NAȚIONAL bazat pe competențe, componentă specifică externă – pentru candidați-rețele sociale, site-uri de recrutare, MO/site ANFP dedicat Concursului Național, publicitate internă – pentru instituțiile publice centrale și teritoriale).

FUNCȚIONALITĂȚI
Sistemul nou dezvoltat, care va permite interconectarea/integrarea cu soluțiile pre-existente la nivelul ANFP și la nivelul operatorilor/deținătorilor de soluții, va crea noi funcționalități prin care:
- se operează toate informațiile referitoare la concurs (integrarea cu pagina web a Agenției),
- se realizează planul de recrutare cu accent pe analiza postului și înscrierea fișei de post în matricea de competențe,
- se gestionează comisiile de concurs (de experți pentru comisia de evaluare a posturilor și elaborarea planului de recrutare, de experți pentru elaborarea subiectelor de administrație publică, de concurs, de soluționare contestații).

Etape:
o procesul de depunere a candidaturii (1);
o verificarea eligibilității (2);
o dosarul individual al membrului comisiei (3);
o lista candidaților (4).
- se realizează managementul candidaților la concursul național (integrată cu Sistemul informatic existent de management al funcțiilor și funcționarilor publici pentru gestionarea candidaților declarați ADMIȘI). Aceasta presupune:
o proceduri și metodologie de recrutare, selecție și evaluare (1);
o demo seturi întrebări (2);
o depunerea candidaturii, înscriere, modificări survenite în situația candidaților (Inclusiv încărcarea de documente justificative, formulare predefinite în vederea transmiterii candidaturii) (3);
o stocarea și evaluarea dosarului electronic al candidatului (4);
o anunțuri privind parcurgerea etapelor concursului, modul pentru gestionarea grupului de candidați preselectați (5);
- se realizează evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor candidaților (evaluare inițială prin teste și evaluare complexă prin centrul de evaluare) – această componentă va fi de tip serviciu închiriat care să cuprindă atât platforma de testare cât și testele de evaluare. Acest serviciu trebuie să se integreze cu platforma dezvoltată în sensul preluării candidaților și a transmiterii automate a rezultatelor.

Tipuri de testări:
o teste de aptitudine,
o teste de limbă,
o teste psihometrice,
o teste de cunoștințe generale din domeniul administrației publice).
- vor fi puse la dispoziție instrumente de evaluare și testare în cadrul sistemului dezvoltat în vederea desfășurării Concursului pe post, Conform HG pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (una, două sau toate cele 3 etape):
o Etapa 1. Selecţia dosarelor;
o Etapa 2. Proba scrisă;
o Etapa 3. Interviu.
Soluția trebuie dezvoltată astfel încât platforma să poată fi pusă la dispoziția autorităților centrale, prin intermediul membrului ANFP în comisia de selecție, dar și pentru realizarea funcției de monitorizare și control a ANFP în legătură cu derularea selecției și transmiterea/prelucrarea datelor finale în sistem.

- se realizează evaluarea gradului de absorbție a candidaților ADMIȘI la concursul național în sistem prin intermediul concursului pe post. Repartizare candidați admiși:
o Pe instituții;
o Pe structuri funcționale;
o Pe domenii de activitate;
o Pe cadre de competență şi/sau seturi de competențe.

Procesul de numire pe post presupune interconectarea cu Sistemul informatic existent de management al funcțiilor și funcționarilor publici.

RAPORTĂRI
Realizarea unei soluții software care să permită:
- Generarea de rapoarte analitice, dashboard-uri și statistici.
- Generarea unor serii de date statistice accesibile publicului precum și categorii de date destinate unor instituții publice.
- Posibilități de analiză comparativă (intrări-ieșiri, grad de absorbție, rată de succes).
Dezvoltarea soluției software se va realiza în tehnologii similare aplicațiilor deja dezvoltate și utilizate în Agenție, care presupune:
- Analiza de business;
- Dezvoltare în tehnologii similare a aplicațiilor deja dezvoltate și utilizate în Agenție. Testare;
- Punere în funcțiune și instruire utilizatori.
Furnizorul va oferta separat servicii de găzduire în cloud a soluției propuse (inclusiv software-ul aferent).
- La finalul acestei etape se recomandă instruirea personalului tehnic.

 

În vederea stabilirii valorii estimate precum și a specificațiilor tehnice privind achiziția, ofertanții interesați sunt invitați la sediul ANFP, în perioada 17-27 iulie 2020.
În acest sens se va transmite o solicitare la adresele de email: daniel.coman@anfp.gov.ro/ elena.constantinescu@anfp.gov.ro

Telefon de contact: 0374.112.708/ 0740.752.982

Data întrevederii se va stabili de comun acord.

Aspecte supuse consultării
În raport cu obiectivele descrise, autoritatea contractantă doreşte să realizeze un proces de consultare a pieţei în legătură cu următoarele aspecte:
- stabilirea unei estimări corecte privind achiziţia publică de servicii pentru dezvoltarea şi implementarea unor astfel de soluții informatice și achiziționării serviciilor de consultanță în vederea operaționalizării acestuia conform contextului legislativ;
- durata de implementare;
- valoarea estimativă lunară a serviciilor de suport tehnic post-garanție.

Modalitatea de desfășurare
Desfășurarea consultării presupune transmiterea de către operatorii interesați, a ofertelor neangajante și a opiniilor, sugestiilor, recomandărilor la adresele de email: daniel.coman@anfp.gov.ro/ elena.constantinescu@anfp.gov.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

Perioada în care se desfăşoară procesul de consultare este: 17-27 iulie 2020.

Termenul până la care se pot transmite propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare este 28 iulie 2020.

 

 

Categorie: Anunțuri, vineri, 17 iulie 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi