Anunț achiziție servicii informatice

Agenția Națională a Funcționarilor Publici intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, servicii informatice constând în extinderea garanției de la producatorul fiecărui echipament, de tip "next business day" - "intervenție rapidă ", pentru următoarele tipuri de echipamente:


a) Servere IBM x 3650 M4 cu următoarele SN: 06FDAPV, 06FDAPX, 06FDAPZ, 06FDARB,    06FDAPY;
b) Switch FC ( SN 10491BF, 10491BL);
c) Cisco Catalist 3850 ( FCW1913C0FX, FOC1913X0J5);
d) Router Cisco ASA 5512 (SN: FGL192471F9, FGL192471FA) ;
e) Storage NETAPP FAS2552A (PN: CS-S-SSPNBR) (SSN: 791526000018, 651515000087).

COD CPV 50312300-8 Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date

Valoarea estimată maximă a achiziției este de 50.000 lei fără TVA.  

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa daniel.coman@anfp.gov.ro  și oferta financiară va fi publicată online în cadrul catalogului electronic SICAP.
1.E-MAIL: 
Persoana responsabilă de achiziţie: Daniel Coman, Compartimentul Achiziții Publice, e-mail: daniel.coman@anfp.gov.ro.

2.Online în catalogul electronic SICAP www.e-licitație.ro  cu precizarea nr. anunțului de publicitate (conform SICAP) și a codului CPV precizat în anunț.

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații :

a. Scrisoare de înaintare; 
b. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c. Datele  de contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu A.N.F.P.;
d. Propunerea tehnică;
e. Propunerea financiară;

Garanții de participare – min. 2% din valoarea achiziției;
Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile;
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Data limită pentru depunerea ofertei: 18.06.2018, ora 16:00.
Nu se acceptă oferte alternative.

Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SICAP.

• Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SICAP sau depuse la o altă adresă  de e-mail decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. 
• Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
• Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția serviciilor respective. Decizia de anulare nu obligă autoritatea contractantă la costuri față de operatorii economici participanți.

miercuri, 13 iunie 2018