Anunt - recrutarea si selectia formatorilor pentru Modulul 2 – Expert implementare fonduri

ANUNŢ
DE RECRUTARE ŞI SELECTIE FORMATORI (PERSOANE FIZICE) ÎN DOMENIUL
                       IMPLEMENTARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

pentru proiectul “ Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” SMIS 48159

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale SMIS 48159.

Proiectul are ca obiectiv general formarea profesională specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale şi achiziţiilor publice a experţilor din administraţia publică, implicaţi în gestionarea proiectelor finanţate din fondurile europene. Obiectivul propus contribuie la îndeplinirea obiectivului global al POAT prin dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de a realiza implementarea şi absorbţia eficace şi eficientă a instrumentelor structurale în România. 

În prezent, în cadrul proiectului a fost demarată procedura de recrutare şi selecţie a formatorilor pentru desfăşurarea sesiunilor de formare aferente Modulului 2 - Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale.

Modulul de formare se va derula în perioada 16 martie – 26 iunie 2015, în câte o locaţie din cele 7 regiuni de dezvoltare ale ţării şi Municipiul Bucureşti.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale, este necesară acoperirea numărului total de sesiuni de formare aferente modulului, respectiv 65.

Candidaţii selectaţi îşi vor declara disponibilitatea pentru susţinerea sesiunilor de formare raportat la perioada efectivă de derularea a programului de formare, anexă la Formularul de înscriere.

Pentru fiecare locaţie va fi realizat un clasament final care va include corelarea punctajului obţinut la evaluare şi disponibilitatea exprimată. Declaraţia de disponibilitate va fi completată cu perioada şi locaţia pentru care formatorul îşi ia angajamentul de participare.

În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj total şi au exprimat aceeaşi disponibilitate, departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la  criteriul ”planului de lecţie propus”.    

În cazul în care există locaţii pentru care niciunii dintre formatori nu şi-au exprimat disponibilitatea, candidaţii selectaţi pentru alte locaţii vor fi contactaţi în vederea posibilei repartizări pentru acoperirea locaţiilor şi perioadelor nealocate.
În urma derulării procesului de recrutare şi selecţie, în baza clasamentului final, candidaţii selectaţi  vor încheia un contract de prestări servicii cu Beneficiarul, raportat la perioada de disponibilitate declarată. Semnarea contractului se va realiza în funcţie de poziţia ocupată în clasamentul final, disponibilitate declarată şi perioadele de desfăşurare a sesiunii/sesiunilor de formare.

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi de către echipa proiectului în urma finalizării procedurii de recrutare şi selecţie, în vederea încheierii contractelor de prestări servicii. Disponibilitatea va fi asigurată în vederea realizării tuturor etapelor premergătoare derulării sesiunilor de formare, respectiv semnare contracte, elaborare material unitar de curs, integrare actualizări în cadrul materialelor, etc, toate acestea constituind parte din activitatea de formare.

1. RESPONSABILITĂŢILE FORMATORILOR
Rolul formatorilor recrutaţi şi selectaţi în cadrul proiectului este de a furniza servicii de formare profesională pentru Modulul 2 - Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale.

Formatorii selectaţi vor întreprinde toate demersurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prevederilor contractuale. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării proiectului trebuie notificat în scris către ANFP, în termen de maximum 2  zile lucrătoare de la apariţia acestuia.

Principalele atribuţii ale formatorilor sunt următoarele:

 • Participă la şedinţele organizate în cadrul grupului de lucru al formatorilor, de câte ori este nevoie, la convocarea de către ANFP;
 • Elaborează şi dezvoltă curricula pentru programul de formare împreună cu echipa de formatori, prin realizarea materialului unitar de curs (manual-suport de curs, prezentare powerpoint, aplicaţii, agendă, teste);
 • Elaborează şi dezvoltă curricula pentru programul de formare împreună cu echipa de formatori;
 • Analizează programul de formare şi propune îmbunătăţiri;
 • Colaborează cu toţi actorii implicaţi în dezvoltarea programului (echipa de proiect ANFP, echipa de formatori etc.);
 • Participă activ la întâlnirile organizate în cadrul proiectului pentru conceperea programului de formare;
 • Facilitează sesiunile de formare pentru care a fost selectat;
 • Oferă feed-back la sesiunile de formare;
 • Elaborează manualul de curs şi materialele suport conform curriculei;
 • Revizuieşte şi actualizează materialele de curs, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ANFP;
 • Respectă calendarul de desfăşurare a sesiunilor de formare comunicat de către beneficiar;
 • Pregăteşte, implementează şi evaluează sesiunile de formare potrivit calendarului;
 • Elaborează şi îşi asumă toate documentele prevăzute de contractul încheiat cu ANFP.

2. CRITERII  DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE A FORMATORILOR

Criterii de recrutare: persoanele interesate trebuie să depună dosarul de înscriere, cuprinzând, în mod obligatoriu, următoarele documente:

• Formularul de înscriere;
• Anexa la formularul de înscriere completată, care precizează disponibilitatea de a efectua deplasări în ţară (Locaţiile de desfăşurare a cursurilor vor fi reprezentate de câte o unitate hotelieră din cele 7 regiuni de dezvoltare a ţării şi Municipiul Bucureşti.);
• CV în format Europass, însoţit de copie după cartea de identitate;
• Copie diplomă de studii (universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă);
• Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină);
• Copie certificat Formator/Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent;
• Recomandări/ adeverinţă din partea beneficiarului/angajatorului (minim 1 – maxim 3) corelat cu experienţa similară declarată;
• Documente care să ateste experienţa relevantă în domeniul managementului instrumentelor structurale,  respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune dovedită prin:
a)  locul de muncă public, privat şi/sau internaţional şi/sau alte colaborări în domeniu
sau
b)  experienţă în formare şi elaborare de lucrări de specialitate în domeniul vizat de programul de formare (metodologii, ghiduri, standarde, bune practici etc.).
• O propunere de plan de lecţie pentru implementarea unui program de formare de 5 zile în domeniul managementului instrumentelor structurale, respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune (max. 10 pagini);
• Curriculă propusă pentru programul de formare menţionat;
• Declaraţie de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal;
• Alte documente relevante.

Vor fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ toate criteriile mai sus menţionate.

Criterii de selecţie:
Criterii specifice

1. Abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă;
2. Abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
3. Aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică;
4. Fezabilitate/aplicabilitatea curriculei propuse;

Persoanele interesate sunt invitate să-şi depună candidatura, individual, până la data de 15 ianuarie 2015, ora 14.00 la Registratura instituţiei din Bdul Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, Sector 3, Bucureşti.

Documente atasate:
Anexa 1_Formular inscriere.doc
Anexa 2_Europass CV.doc
Anexa 3_Curricula orientativa.doc
Anexa 4_Declaratie de confidentialitate.doc
Anexa 5_Model grila de evaluare.doc
Anexa 6_Metodologie alocare formatori_Program 1- Modul 2.doc

luni, 15 decembrie 2014