Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunț examen promovare în grad profesional

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind  unele măsuri la nivelul administrației publice şi ale art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

-expert principal, la Compartimentul evidență informatizată a hotărârilor judecătorești/DFPS/DGMFP, grad profesional după promovare, superior
-expert asistent la Serviciul avizare autorități și instituții publice locale/DGPA/DGMFP, grad profesional după promovare principal
-expert principal la Serviciul avizare autorități și instituții publice locale/DGPA/DGMFP, grad profesional după promovare superior
-consilier juridic, asistent la Direcția reglementare, dezvoltare și avizare acte normative/DGRMC, grad profesional după promovare principal
- consilier juridic, asistent la Serviciul petiții și helpdesk/DMEIL/DGRMC, grad profesional după promovare principal.

Condiții de participare la examen:


Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 03–22 noiembrie 2021, inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1.proba scrisă, în data de 06 decembrie 2021, ora 12.00, la sediul instituţiei;
2.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE

Compartimentul evidență informatizată a hotărârilor judecătorești

BIBLIOGRAFIA

1.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II
2. H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
3. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
4. Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III.

TEMATICA

1. Reglementări în domeniul funcției publice;
2. Pedepsele prevăzute de Codul penal.

Serviciul avizare autorități și instituții publice locale


BIBLIOGRAFIA

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II;
2. H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul Președintelui ANFP nr. 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii;
5. Ordinul Președintelui ANFP nr. 279/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

TEMATICA

1. Reglementări în domeniul funcției publice

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTENCIOS

BIBLIOGRAFIA


1.Constituţia României, republicată;
2.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a II-a, Titlul I – Guvernul, Titlul II - Administraţia publică centrală de specialitate și Partea a VI-a, Titlul I – Dispoziții generale și Titlul II - Statutul funcţionarilor publici;
5.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare;
7.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.


TEMATICA

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;
Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;
2.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
3.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
4.Administraţia publică centrală de specialitate. Funcţia publică şi funcţionarul public. Statutul funcționarilor publici;
5.Norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
6.Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
7.Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Dobrin Andra, consilier, tel. 0374 112 779,  e-mail andra.dobrin@anfp.gov.ro.

Afișat în data de  03 noiembrie 2021, la sediul și pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Categorie: Anunțuri, miercuri, 03 noiembrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi