Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează în data de 15 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 04 octombrie 2019 - 23 octombrie 2019, şi conţine în mod obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.Afișat azi, 04.10.2019

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului avizare autorități și instituții publice locale:
1.      Constituția României;
2.      Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3.      Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.      Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
5.      Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
6.      Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “DESPRE NOI”.

Pentru funcțiile publice din cadrul Direcției reglementare, dezvoltare și avizare acte normative:
1.      Constituția României;
2.      Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.      Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.      Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
5.      Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
6.      Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “DESPRE NOI”.

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului corp control:
1.     Constituția României;
2.     Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3.     Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.     Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
5.     Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3810/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, publicat pe pagina de internet www.anfp.gov.ro, Secţiunea “DESPRE NOI”.

vineri, 04 octombrie 2019