Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer 27 octombrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I la Compartimentul patrimoniu şi administrativ – Direcţia economic, resurse umane, achiziţii, administrativ şi protocol.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici:
1. proba scrisă în data de 27 octombrie 2021 ora 1000
2. proba practică în data de 02 noiembrie 2021, ora 0900
3. proba interviu în data de 04 noiembrie 2021, ora 0900.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada de la 06 octombrie până la 19 octombrie, ora 1600, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs, dna. Drăghici Ioana.
În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă: minimum 6 luni;
- carnet de conducere categoria B, dobândit de minimum 5 ani.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către alte unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate trebuie conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- Curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la secretarul comisiei de concurs Drăghici Ioana, tel. 0374112705, e-mail ioana.draghici@anfp.gov.ro sau pe site-ul instituției la secţiunea Carieră în ANFP.

BIBLIOGRAFIE
1.Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
3.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA
1.Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- CAPITOLUL II - Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

2.Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice:
- Anexa nr. 3 - Normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme  

3.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- CAPITOLUL II – Vehiculele
- CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule
- CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră 
- CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie

4.Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare:
- CAPITOLUL II – Vehiculele
- CAPITOLUL III – Permisul de conducere
- CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră
- CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie


Categorie: Anunțuri, marți, 05 octombrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi