Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANUNȚ. AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI inițiază o procedură pentru consultarea de piață

ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea estimării costului achiziției publice de servicii de formare pentru 7.300 cursanți prin proiectul “Transparență și competență în sectorul public”.

Descriere:

Obiectul consultării
Obiectul consultării îl constituie stabilirea unei estimări corecte privind achiziția publică de servicii de formare pentru 7.300 cursanți, din care 7.200 cursanți în sistem e-learning și 100 cursanți în sistem clasic, prezență față în față.
B. Valoarea maximă estimată a pachetului de servicii: 2.500.000,00 lei cu TVA.

C. Serviciile de formare în sistem e-learning/ învățare online pot cuprinde, fără a se limita la cele de mai jos:
1. propunerea unei echipe de experți formatori, care să dețină experiență în formarea și perfecționarea adulților/studenților/masteranzilor, desfășurate în sistem online/e-learning. Totodată, aceștia vor deține competențe în organizarea sesiunilor de formare în sistem online, precum și abilitați, cunoștințe, experiență în utilizarea de instrumente specifice tip: Webex, Zoom, Moodle, Google classroom, etc., fără a se limita la acestea;
2. asigurarea de către Prestator a unei soluții informatice/de tip platformă de învățare on-line, gestionată/deținută/dezvoltată sau închiriată/utilizată gratuit de către acesta, ce permite utilizarea simultană de către minim 600 de cursanți/lună și alternativă a celor 7.200 de participanți;
3. asigurarea unei platforme e-learning funcționale și a unei soluții informatice necesare formării, care să permită accesarea de către cursanți a modulelor, componenta de clasă virtuală/online, secțiunea de discuții pe subiecte alese/ date, monitorizare prezență, generarea de rapoarte zilnice de prezență și activitate, alte rapoarte necesare cu referire la activitatea de formare;
4. elaborarea planificării saptămânale/lunare, care să includă în mod obligatoriu implementarea unui număr total de 24 ore de curs compuse din sesiuni tip clasă virtuală (săptămânal/grupă), clase cu participare simultană tip webinar, cu durată de minim 1 oră pe săptămână, precum și alte tipuri de sesiuni;
5. cele 24 ore de curs se vor derula pe o perioadă de 30 zile de la data demarării formării, etapa care este ulterioară înregistrării/înrolării/confirmării participării cursanților;
6. elaborarea și gestionarea bazei de date cu participanții la formare, inclusiv transmitere invitații, primirea și centralizarea confirmărilor de participare, pentru întreg contractul;
7. participarea experților formatori propuși pentru componenta C3 online la cursuri în vederea transferului de know-how, proces realizat de către experții contractați pentru componentele C1 și C2 ale proiectului. Această etapă va avea loc ulterior realizării activităților de up-datare/up-gradare, a manualelor/ghidurilor/ livrabilelor elaborate în cadrul proiectului “Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administraţia publică” cod SIPOCA 136/cod SMIS 2014+ 119957, respectiv:
 - Manual care detaliază, la nivel intern (pentru ANFP) și extern (pentru utilizatorii externi), procedurile și procesele pentru implementarea/ aplicarea propunerilor prezentate/sistemelor propuse. Acest manual conține proceduri și instrumente de lucru pentru funcționarea și utilizarea sistemului informatic de evidență și a concursului național,
 - Compendiu pentru administrația publică,
- Ghid dedicat compartimentelor de resurse umane privind managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică ,
 - Ghid privind modalități și instrumente pentru motivarea personalului din administrația publică,

8. elaborare baterie de teste, destinate testării inițiale și testării finale a tuturor cursanților, în vederea evaluării gradului de cunoaștere a noțiunilor, precum și elaborarea de analize cu privire la evoluția/progresul înregistrat în procesul de formare;
9. elaborarea metodologiei de evaluare a cursanților (evaluare inițială, evaluare participativă pe durata sesiunilor, evaluare teme specifice, evaluare finală, etc.);
10. prestatorul va avea în vedere includerea posibilității de corelare a etapei de testare sisteme dezvoltate în cadrul componentelor C1 și C2, cu etapa de evaluare cursanți, respectiv ca parte integrantă a aplicării/evaluării practice a informațiilor furnizate în cadrul sesiunilor de formare;
11. colectare informații cursanți conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului, pe baza formularelor individuale de participare și transpunerea sub forma unei baze de date centralizatoare ce va fi transmisă către beneficiar;
12. asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE de către furnizorul de formare în relația cu participanții la formare;
13. gestionarea bazei de date cu participanții absolvenți, integrarea datelor acestora în cadrul certificatelor de absolvire asociate modulelor implementate, realizarea distribuției certificatelor și centralizarea semnăturilor de primire;
14. elaborarea metodologiei de gestionare și distribuție a certificatelor de absolvire;
15. integrarea elementelor de identitate vizuală ale proiectului, în cadrul tuturor documentelor și secțiunilor aferente modulelor implementate în sistem electronic realizate, conform MIV POCA 2014-2020 ultima versiune.

Modalitatea de organizare a formării în sistem e-learning/învățare online:

- Număr experți solicitați pentru desfășurare proces: 3 organizatori, un coordonator organizare, 6 experți formatori titulari, 4 experți formatori rezerve/supleanți,
- Număr ore de formare/cursant: 24 de ore durată învățare în platformă,
- Număr cursanți într-o grupa: 20,
- Număr grupe/lună: 30,
- Număr de luni formare: 12,
- Număr mediu de cursanți într-o lună: 600,
- Număr total de 7.200 participanți/cursanți, din care minim 6.000 certificați.

Durata prestării serviciilor: 15 luni, din care 12 luni implementare efectivă sesiuni de formare și 3 luni activități premergătoare și raportare-monitorizare activități, coroborat cu durata de implementare a proiectului.

Domeniile de formare în sistem e-learning sunt:
-        managementului resurselor umane/managementul carierei (inclusiv referințe la etapa de concurs național) - aproximativ 3.000 cursanți,
-        digitalizare/utilizare sisteme informatice ANFP – 4.200 participanți.

D. Serviciile de formare în sistem față în fața cuprind următoarele, fără a se limita la cele de mai jos:
1. propunerea unei echipe de experți formate din: 2 experți formatori, 1 expert formator rezervă/supleant, 2 organizatori de curs, 1 organizator de curs rezervă/supleant, care să îndeplinească criteriile de calificare, experiență în domeniul solicitat. Fiecare sesiune va avea alocat un expert formator și un organizator de curs;
2. transmiterea ofertei tehnice în baza cerințelor din CS, care vor conține minim 3 propuneri de locații de organizare a sesiunilor de formare;
3. asigurarea unui pachet de servicii pentru cele 10 sesiuni de formare estimate, care să cuprindă: servicii de cazare, masă și decont transport pentru un număr de 120 de participanți (100 cursanți, 10 formatori și 10 organizatori), pentru toată durata organizării cursului, respectiv 5 zile;
4. asigurarea serviciilor de organizare a cursului: 10 săli cu o capacitate de min. 25 de  persoane cu respectarea regulilor de distanțare fizică, impuse conform reglementărilor în vigoare, având dotările minimale necesare formării laptop, proiector, flipchart, etc.,. A se avea în vedere: cheltuielile de cazare, masa și transport  se vor estima în conformitate cu prevederile H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
5. elaborarea și gestionarea bazei de date cu participanții la formare, inclusiv transmitere invitații, primirea și centralizarea confirmărilor de participare, pentru întreg contractul;
6. elaborarea metodologiei de evaluare a cursanților (evaluare inițială, evaluare participativă pe durata sesiunilor, evaluare teme specifice, evaluare finală conform metodologiei ANC, etc.);
7. colectare informații cursanți conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului, pe baza formularelor individuale de participare și transpunerea sub forma unei baze de date centralizatoare ce va fi transmisă către beneficiar;
8. asigurarea respectării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE de către furnizorul de formare în relația cu participanții la formare;
9. gestionarea bazei de date cu participanții absolvenți, integrarea datelor acestora în cadrul certificatelor de absolvire asociate modulelor implementate, realizarea distribuției certificatelor și centralizarea semnăturilor pe primire;
10. elaborarea metodologiei de gestionare și distribuție a certificatelor de absolvire/MMPS – ANC;
11. aplicarea metodologiei ANC privind implementarea, evaluarea și certificarea absolvenților pentru modulul “formare de formatori”;
12. transmiterea listei finale a cursanților/a certificatelor, inclusiv scanări/foto copii ale acestora, alături de documentele doveditoare ale emiterii și comunicării acestora;
13. integrarea elementelor de identitate vizuală ale proiectului, în cadrul tuturor documentelor și secțiunilor aferente modulelor implementate în sistem electronic realizate, conform MIV POCA 2014-2020 ultima versiune.

Modalitatea de organizare a formării în sistem față în față:

- Număr experți solicitați pentru desfășurare proces: 2 experți formatori, 1 expert formator rezervă/supleant, 2 organizatori de curs, 1 organizator de curs rezervă/supleant,
- Număr zile de formare/cursant: 5,
- Număr mediu cursanți într-o grupă: 10,
- Număr grupe estimate de formare: 10,
- Număr estimativ de luni formare: 3,
- Număr total de 100 cursanți.

Domeniul de formare în sistem față în față: formator de formatori, cu eliberarea de  certificat acreditat ANC.

Atribuțiile coordonatorilor organizatori de curs:

- gestionează/monitorizează activitatea experților – organizatori de curs;
- menține permanent relația cu Autoritatea Contractantă;
- contactează Autoritatea Contractantă în dimineaţa zilei de luni din fiecare săptămână în prima zi de formare, pentru a da informaţii referitoare la prezenţa participanţilor/alte informaţii solicitate de către echipa de proiect;
- se asigură de buna implementare a contractului, inclusiv soluționarea situațiilor neprevăzute care pot interveni, deplasându-se, după caz, în locațiile de desfășurare a activităților de formare, fără a genera costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă;
- coordonează procesul de elaborare și integrare date, în vederea asigurării corectitudinii bazelor de date centralizate, documentelor și a datelor completate în raportul de activitate lunar și final, pe baza documentelor justificative aferente, astfel încât toate informațiile să fie corecte, complete și conform cerințelor Autorității Contractante;
- asigură comunicarea permanentă și în timp real cu Autoritatea Contractantă, cu formatorii și participanții;
- asigură predarea în termen a rapoartelor de activitate lunare aferente activității prestate, însoțite de anexe (a raportului cu analiza chestionarelor de satisfacţie a cursanţilor şi a altor documente, în termenul prevăzut).


Atribuțiile coordonator formatori:

- menține permanent relația cu Autoritatea Contractantă;
- contactează Autoritatea Contractantă în prima zi de formare, pentru a da informații referitoare la prezența cursanților/alte informații solicitate de către echipa de proiect;
- se asigură de buna implementare a contractului, inclusiv soluționarea situațiilor neprevăzute care pot interveni, deplasându-se, după caz, în locațiile de desfășurare a activităților de formare, fără a genera costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă;
- coordonează procesul de elaborare și integrare date, în vederea asigurării corectitudinii bazelor de date centralizate, documentelor și a datelor completate în raportul de activitate lunar și final cât și în pontajul lunar, pe baza documentelor justificative aferente, astfel încât toate informațiile să fie corecte, complete și conform cerințelor Autorității Contractante;
- coordonează și participă activ la derularea etapelor specifice de implementare a sesiunilor de formare: răspunde la întrebările formulate de cursanți, acord feed-back și suport acestora, verificarea temelor, fără a se limita la acestea;
- asigură comunicarea permanentă și în timp real cu Autoritatea Contractantă, cu formatorii și participanții;
- asigură predarea în termen a rapoartelor de activitate lunare aferente activității prestate, însoțite de anexe (a raportului cu analiza chestionarelor de satisfacție a cursanților şi a altor documente, în termenul prevăzut).


Atribuții expert formator în sistem e-learning/învățare online:

- elaborarea planificării săptămânale/lunare, care să includă în mod obligatoriu implementarea unui număr total de 24 ore de curs compuse din sesiuni tip clasă virtuală (săptămânal/grupă), clase cu participare simultană tip webinar, precum și alte tipuri de sesiuni; cele 24 de ore de curs se vor derula pe o perioadă de 30 zile de la de la data demarării formării, etapa care este ulterioară înregistrării/înrolării/ confirmării participării cursanților;
- elaborarea setului de materiale de curs/studiu, integrarea observațiilor și/sau completărilor transmise de către Achizitor/structurile abilitate în domeniu;
- livrarea sesiunilor de formare, sub aspectul prezentării conceptelor teoretice şi generale conform curriculei specifice modulului și a materialelor de curs agreate împreună cu Achizitorul;
- livrarea modulului de formare sub aspectul pregătirii practice, prin studii de caz, exerciții, jocuri de rol, aplicații practice, alte instrumente interactive specifice conceptului de educație a adulților, fără a se limita la acestea;
- participă activ la derularea etapelor specifice de implementare a sesiunilor de formare: răspunde la întrebările formulate de cursanți, acord feed-back și suport acestora, verificarea temelor, fără a se limita la acestea;
- organizează și monitorizează derularea sesiunilor tip clasă virtuală (săptămânal/grupă), precum și a claselor cu participare simultană tip webinar (în cadrul cărora se vor discuta teme, propuneri de spețe, etc.);
- asigurarea suportului necesar cursanților pe toată durata celor 30 de zile alocate parcurgerii întregului material de curs, coroborat cu evaluarea continuă a activității derulate atât în cadrul sesiunilor virtuale, a webinariilor, precum și evaluarea temelor transmise (Teme pentru acasă/pregătirea sesiunilor interactive, evaluarea participării cursantului la procesul de învățare ( mail-uri, teme acasă, spețe, etc);
- înaintează propuneri de realizare/modificare/actualizare a materialelor de curs unitare, către experții cheie;
- asigurarea desfășurării formării într-o modalitate interactivă, participanții vor lucra pe grupe de lucru, formatorii vor superviza activitatea echipelor de lucru, furnizând sprijin de specialitate și informații punctuale, după caz. Pachetul de curs va fi elaborat în așa fel încât să permită interacțiunea între participanți şi să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc. Materialele de curs, exercițiile, prezentările powerpoint, studiile de caz vor fi personalizate pentru specificul grupului țintă;
- înaintarea de propuneri de realizare/modificare/actualizare a materialelor de curs  unitare, către experții cheie.


Atribuțiile organizatorului de curs în sistem e-learning/învățare online:

- asigură transmiterea invitațiilor emise de către Achizitor, către potențialii participanți, precum şi contactarea telefonică/e-mail a acestora în vederea centralizării confirmărilor de participare şi a altor detalii necesare bunei organizări a sesiunii;
- asigură comunicarea permanentă și în timp real cu expertul coordonator, formatorii și participanții;
- asigură realizarea unui mailing list care cuprinde adresele de e-mail ale cursanților din cadrul grupei de formare, în baza listelor centralizate transmise de către achizitor, ca urmare a finalizării etapei de selecție a participanților, conform planificării interne;
- asigură transmiterea de e-mail-uri de informare către cursanți fiecărei grupe;
- asigură informarea telefonică şi prin e-mail a cursanților cu cel puțin 1 săptămână înainte de sesiunea de formare cu detalii referitoare la modalitatea în care se va derula sesiunea la care vor participa, precum şi cu orice schimbare care survine;
- asigură funcționarea la parametrii optimi a sistemelor, pregătirea şi verificarea echipamentelor platformei e-learning, în vederea respectării condițiilor solicitate pentru sesiunile de formare online;
asigurarea suportului necesar în vederea implementării sistemelor tip back-up pentru procesele specifice derulate;
implementarea metodologiei specifice de eliberare și distribuție a certificatelor de absolvire a cursului la finalul sesiunilor de formare;
- realizează mapa organizatorului în format electronic (lista cu datele de contact ale cursanților, lista de prezență, lista de difuzare a certificatelor, formularele de evaluare a cursului, testele, fișa cu disponibilitatea cursantului semnată de către superiorul său ierarhic și orice alt document pe care-l poate solicita Achizitorul);
- realizează mapa participantului în format electronic (agenda cursului, suportul de curs, prezentare legată de dezvoltare durabilă și egalitatea de șanse, formularele de evaluare a cursanților, testele şi oricare document solicitat de Achizitor);
comunică expertului coordonator și Achizitorului orice modificare intervenită cu privire la componența grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada implementării sesiunilor de formare;
- contactarea expertului coordonator și a reprezentanților Achizitorului în prima zi de formare, pentru a da informații referitoare la prezența participanților/alte informații solicitate de către echipa de proiect;
realizează a minim 2 poze/capturi relevante/zi la diferite ore, pe parcursul fiecărei sesiuni de formare cu respectarea GDPR; În acest sens se va distribui acelor participanți care nu sunt de acord să apară în fotografii insigne (pot fi de culoare roșie) care să permită distincția între participanți și să faciliteze munca organizatorului în realizarea fotografiilor;
- elaborează și predă raportul de activitate lunar, a raportului cu analiza chestionarelor de satisfacție a cursanților şi a altor documente, Achizitorului, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii respective, pentru activitatea desfășurată în luna anterioară;
- asigurarea verificării corectitudinii listelor cu semnături/exporturi prezență semnate electronic de formatori, a documentelor și a datelor completate în raportul de activitate, pe baza documentelor justificative aferente, astfel încât toate informațiile să fie corecte, complete și conform cerințelor achizitorului;
asigurarea constituirii bazei de date a cursanților, care va conține datele rezultate din Formulare individuale aferente participanților la acțiunile de instruire realizate prin POCA 2014-2020, pentru generarea valorii indicatorilor comuni FSE (anexa IVB),
- asigurarea respectării MIV POCA 2014-2020, ultima versiune.


Atribuții expert formator în sistem clasic, față în față:

- elaborarea planificării săptămânale/lunare, care să includă în mod obligatoriu implementarea numărului total de ore de curs conform reglementărilor existente în implementarea standardului ocupațional;
elaborarea setului de materiale de curs/studiu, integrarea observațiilor și/sau completărilor transmise de către Achizitor/structurile abilitate în domeniu;
- livrarea sesiunilor de formare, sub aspectul prezentării conceptelor teoretice şi generale conform curriculei specifice modulului și a materialelor de curs agreate împreună cu Achizitorul;
- livrarea modulului de formare sub aspectul pregătirii practice, prin studii de caz, exerciții, jocuri de rol, aplicații practice, alte instrumente interactive specifice conceptului de educație a adulților, fără a se limita la acestea;
- participare activă la derularea etapelor specifice de implementare a sesiunilor de formare: răspunde la întrebările formulate de cursanți, acord feed-back și suport acestora, verificarea temelor, fără a se limita la acestea;
- asigurarea suportului necesar cursanților pe toată durata alocată parcurgerii întregului material de curs, coroborat cu evaluarea continuă a activității derulate; 
- verificarea și coordonarea activităților practice realizate de participanți la modulul de formare ANC pentru domeniul formator de formatori;
- înaintează propuneri de realizare/modificare/actualizare a materialelor de curs unitare, către coordonator;
- asigurarea desfășurării modulului de formare într-o modalitate interactivă, participanții urmând să lucreze pe grupe, formatorii vor superviza activitatea echipelor de lucru, furnizând sprijin de specialitate și informații punctuale, după caz. Pachetul de curs va fi elaborat în așa fel încât să permită interacțiunea între participanți și să fie instrumente practice de lucru. Astfel, se va pune accent pe scheme logice, structuri, procese etc. Materialele de curs, exercițiile, prezentările powerpoint, studiile de caz vor fi personalizate pentru specificul grupului țintă;
- înaintarea de propuneri de realizare/modificare/actualizare a materialelor de curs  unitare, către experții cheie.


Atribuțiile organizatorului de curs în sistem clasic, față în față:

- asigură transmiterea invitațiilor emise de către Achizitor, către potențialii participanți, precum şi contactarea telefonică/e-mail a acestora în vederea centralizării confirmărilor de participare şi a altor detalii necesare bunei organizări a sesiunii;
- asigură comunicarea permanentă și în timp real cu expertul coordonator, formatorii și participanții;
- asigură realizarea unui mailing list care cuprinde adresele de e-mail ale cursanților din cadrul grupei de formare, în baza listelor centralizate transmise de către achizitor, ca urmare a finalizării etapei de selecție a participanților, conform planificării interne;
- asigură transmiterea de e-mail-uri de informare către cursanți fiecărei grupe;
- asigură informarea telefonică şi prin e-mail a cursanților cu cel puțin 1 săptămână înainte de sesiunea de formare cu detalii referitoare la modalitatea în care se va derula sesiunea la care vor participa, precum şi cu orice schimbare care survine;
- asigură verificarea echipamentelor TIC din sală şi a prezentei conexiunii la internet pentru sesiunile față în față;
implementarea metodologiei specifice de eliberare și distribuție a certificatelor de absolvire a cursului la finalul sesiunilor de formare;
- realizează mapa organizatorului în format electronic (lista cu datele de contact ale cursanților, lista de prezență, lista de difuzare a certificatelor, formularele de evaluare a cursului, testele, fișa cu disponibilitatea cursantului semnată de către superiorul său ierarhic și orice alt document pe care-l poate solicita Achizitorul);
- realizează mapa participantului în format electronic (agenda cursului, suportul de curs, prezentare legată de dezvoltare durabilă și egalitatea de șanse, formularele de evaluare a cursanților, testele şi oricare document solicitat de Achizitor);
- comunică expertului coordonator și Achizitorului orice modificare intervenită cu privire la componența grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada implementării sesiunilor de formare;
- contactarea expertului coordonator și a reprezentanților Achizitorului în prima zi de formare, pentru a da informații referitoare la prezența participanților/alte informații solicitate de către echipa de proiect;
- realizarea a minim 2 poze/zi la diferite ore, pe parcursul fiecărei sesiuni de formare cu respectarea GDPR; În acest sens se va distribui acelor participanți care nu sunt de acord să apară în fotografii insigne (pot fi de culoare roșie) care să permită distincția între participanți și să faciliteze munca organizatorului în realizarea fotografiilor;
- elaborează și predă raportului de activitate lunar, a raportului cu analiza chestionarelor de satisfacție a cursanților şi a altor documente, Achizitorului, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii respective, pentru activitatea desfășurată în luna anterioară;
- se asigură și răspunde de corectitudinea listelor cu semnături/exporturi prezență semnate electronic de formatori, a documentelor și a datelor completate în raportul de activitate, pe baza documentelor justificative aferente, astfel încât toate informațiile să fie corecte, complete și conform cerințelor achizitorului;
- asigură constituirea bazei a cursanților, care va conține datele rezultate din Formulare individuale aferente participanților la acțiunile de instruire realizate prin POCA 2014-2020,  pentru generarea valorii indicatorilor comuni FSE (anexa IVB) ;
- asigură respectarea MIV POCA 2014-2020, ultima versiune.


E. Motivarea necesității proiectului:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- sprijinirea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în dezvoltarea Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și evidența personalului plătit din fonduri publice, pentru implementarea în sistem pilot a concursului național și pentru formarea personalului din instituțiile publice (de regulă personal din compartimentele de resurse umane) în ceea ce privește managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică, inclusiv pentru implementarea instrumentelor dezvoltate de ANFP prin proiectul cod SMIS 119957 (SIPOCA 136) și pregătirea instituțiilor publice/instruirea personalului pentru utilizarea și implementarea acestor instrumente, aplicarea măsurilor de tip MRU modern/reformat;
- măsurile cuprinse în proiect sunt în concordanță cu  măsurile stabilite în documentele strategice următoare:
             - Strategia privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020,
             - Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020,

Aspecte esențiale:

Valoarea maximă estimată a pachetului de servicii: 2.500.000,00 lei cu TVA
Total număr cursanți 7.300, din care:
   - 7.200 în sistem e-learning în temele:
            - managementului resurselor umane/managementul carierei (inclusiv referințe la etapa de concurs național) - aproximativ 3.000 cursanți,
              - digitalizare/utilizare sisteme informatice ANFP – 4.200 participanți.
   - 100 în sistem clasic față în față cu tematica formare de formatori.
- pentru toate sesiunile de formare organizate se vor propune echipe de experți formatori, care să dețină experiență în formarea și perfecționarea adulților/studenților/masteranzilor;
- cumulativ, experții propuși pentru sesiunile online vor deține competențe și expertiză în organizarea sesiunilor de formare în sistem online, precum și abilități, cunoștințe, experiență în utilizarea de instrumente specifice tip: Webex, Zoom, Moodle, Google classroom, etc., fără a se limita la acestea;
- formatorii propuși în sistem online vor participa la sesiunile organizate pe fiecare domeniu în parte în vederea transferului de know-how, ca urmare a realizării activităților de up-datare/up-gradare, a manualelor/ghidurilor/ livrabilelor elaborate în cadrul proiectului cod SIPOCA 136/cod SMIS 2014+ 119957, instruire realizată de către experții contractați pentru componentele C1 și C2;
- elaborarea metodologiei de evaluare a cursanților (evaluare inițială, evaluare participativă pe durata sesiunilor, evaluare teme specifice, evaluare finală, etc.);
- gestionarea bazelor de date cu participanții absolvenți, emitere certificatelor și integrarea datelor acestora în cadrul documentelor de absolvire asociate modulelor implementate, realizarea distribuției certificatelor și centralizarea semnăturilor de primire.

De reținut:

- estimarea se va prezenta ca preț unitar de formare per participant exprimat în lei fără TVA, precum și preț de formare per participant, exprimat în lei cu TVA, pentru fiecare dintre cele două componente:
    a) formare în sistem e-learning/online cu certificat de absolvire; Prețul unitar/per participant va cuprinde toate cheltuielile suportate de prestator (cheltuielile cu formatorii, cheltuielile cu soluția informatică proprie/închiriată, mentenanță sistem informatic, logistica, dotări și resurse materiale, eliberare certificate, cheltuieli cu personalul auxiliar etc.);
      b) formare în sistem clasic/față în față cu certificat de absolvire și certificat MMPS/ ANC.
Prețul unitar/per participant va cuprinde toate cheltuielile suportate de prestator (cheltuielile cu formatorii, organizatorii de curs, logistica, dotări și resurse materiale, eliberare certificate inclusiv ANC, cheltuieli cu personalul auxiliar cheltuielile de organizare curs inclusiv, cazare masă, închiriere sală, decont transport etc.).


În vederea stabilirii valorii estimate precum și a specificațiilor tehnice privind achiziția, ofertanții interesați sunt invitați la sediul ANFP, în perioada 23 iulie - 03 august 2020. 

În acest sens se va transmite o solicitare la adresele de e-mail: daniel.coman@anfp.gov.ro /elena.constantinescu@anfp.gov.ro    

Telefon de contact: 0374.112.716/0740.752.982
Data întrevederii se va stabili de comun acord.

Aspecte supuse consultării

În raport cu obiectivele descrise, autoritatea contractantă dorește să realizeze un proces de consultare a pieței în legătură cu următoarele aspecte:
-        stabilirea unei estimări corecte a prețului unitar de formare per participant exprimat în lei fără TVA, precum și prețul de formare per participant, exprimat în lei cu TVA, pentru fiecare dintre cele două componente:
             -  formare în sistem e-learning cu certificat de absolvire,
             -  formare față în față cu certificat de absolvire și certificat MMPS/ANC.

Modalitatea de desfășurare a consultării

 Desfășurarea consultării presupune transmiterea de către operatorii interesați, a ofertelor neangajante și a opiniilor, sugestiilor, recomandărilor la adresele de e-mail: daniel.coman@anfp.gov.ro / elena.constantinescu@anfp.gov.ro   

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

Perioada în care se desfășoară procesul de consultare este 23 iulie - 03 august 2020.

Termenul până la care se pot transmite propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare este 04 august 2020. 

Categorie: Anunțuri, joi, 23 iulie 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi