Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

A.N.F.P. - Anunț examen promovare în grad profesional

     ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează la sediul instituţiei din Bd. Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.   Funcția publică   Clasa   Grad profesional deținut   Structura funcțională               Grad profesional după promovare

1.                  Expert              I             Asistent                 Serviciul avizare autorități                                Principal

2                   Expert              I             Asistent        și instituții publice locale/DGPA/ DGMFP                  Principal

3          Consilier juridic         I             Asistent    Serviciul petiții și helpdesk/DMEIL/DGRMC                  Principal


Nr.crt. Funcția publică Clasa Grad profesional deținut Structura funcțională Grad profesional după promovare
1. Expert I Asistent Serviciul avizare autorități și instituții publice locale/DGPA/DGMFP Principal
2. Expert I Asistent Principal
3. Consilier juridic I Asistent Serviciul petiții și helpdesk/DMEIL/DGRMC Principal

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 18 ianuarie-07 februarie 2022, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării c) vechimii în gradul profesional din care se promovează;
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului:

proba scrisă, în data de 17 februarie 2022, ora 12.00, la sediul instituţiei;
proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE
Serviciul avizare autorități și instituții publice locale

BIBLIOGRAFIA
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul II;
2. H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul Președintelui ANFP nr. 193/2020 pentru aprobarea Procedurii de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii;
5. Ordinul Președintelui ANFP nr. 279/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

TEMATICA
     1. Reglementări în domeniul funcției publice;

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTENCIOS

BIBLIOGRAFIA

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –, Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a Statutul funcţionarilor publiciși Anexele nr.6 și 7;
 2. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

 TEMATICA

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –, Titlul I și Titlul II  ale Părții a VI-a  Statutul funcţionarilor publici Funcția publică și funcționarul public. Statutul funcționarilor publici; Anexa nr.6 – Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere. Evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici debutanți; Anexa nr.7- Norme privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară.
2. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare – Titlul II, Capitolul II – Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici.

BIBLIOGRAFIA

1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare –, Titlul I și Titlul IIale Părții a VI-aStatutul funcţionarilor publiciși Anexele nr.6 și 7;

2. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA

Titlul I și Titlul II  ale Părții a VI-a  Statutul funcţionarilor publici Funcția publică și funcționarul public. Statutul funcționarilor publici;
Anexa nr.6 – Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere. Evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici debutanți;
Anexa nr.7- Norme privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară.

Titlul II, Capitolul II – Organizarea concursului de recrutare a funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Crivăț Maria-Cristina, expert, tel. 0374112857,  e-mail cristina.crivat@anfp.gov.ro
Afișat în data de 18 ianuarie 2022, la sediul și pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Categorie: Anunțuri, marți, 18 ianuarie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi